Νόμος 7Α - Τοποθέτηση της Θήκης

Η διανομή πρέπει να τοποθετηθεί στο τραπέζι . Έπειτα η διανομή δεν πρέπει να μετακινηθεί αφού οι παίκτες έχουν πάρει τα φύλλα απο την θήκη μέχρι να τελειώσει η διανομή. Αυτο καθορίζει την σωστή διαδικασία και βοηθάει στην πρόληψη αντικανονικών διανομών.

Νόμος 7Β - Επιθεώρηση των Φύλλων ενός Αντιπάλου

Μετά το πέρας της διανομής, ένας παίκτης μπορεί να δει κάποιο χέρι εάν οποιοσδήποτε αντίπαλος συμφωνήσει ή εάν το επιτρέψει ο διαιτητής.

Νόμος 7Γ - Επιστροφή των Φύλλων στη Θήκη

Αφού ολοκληρωθεί η διανομή, κάθε παίκτης πρέπει να ανακατέψει τα φύλλα του πριν τα επιστρέψει στην θήκη. Αυτό συμβαίνει για να αποφευχθούν αθέμιτες πληροφορίες από την σειρά με την οποία παίχτηκαν τα φύλλα σε προηγούμενο τραπέζι.


Law 7A – Placement of Board

The board must be placed on the table in the proper position. The board must then not to be moved after the players have taken their cards out of the pockets until the end of play of that board. This defines proper procedure and helps prevent fouled boards.

Law 7B – Inspection of an Opponent’s Hand

After a board is played, a player may look at a hand if either of his opponents agree or if the TD allows it.

Law 7C – Returning Cards to the Board

After play, each player should mix his cards before returning them to the board. This is to avoid unauthorised information being obtained from the order in which cards were played at a previous table.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_07.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/31 13:15
  • από pournaras