Νόμος 30Α – Πάσο Εκτός Σειράς στη Σειρά Δήλωσης του ΑΣΔ

Αν ο ΑΣΑ δε δεχτεί το πάσο εκτός σειράς, ο υπαίτιος θα πρέπει απλώς να επαναλάβει το πάσο όταν είναι η σειρά του να κάνει δήλωση.

Νόμος 30Β - Πάσο Εκτός Σειράς στη Σειρά Δήλωσης του Συμπαίκτη ή του ΑΣΑ

Ο Νόμος 30Β είναι αρκετά διαφορετικός από τον 30Α. Αρχικά δεν υπάρχει περιορισμός για το συμπαίκτη, εκτός του ότι έχει αθέμιτη πληροφορία από το ακυρωμένο πάσο εκτός σειράς. Ακόμη και ο υπαίτιος δεν είναι υποχρεωμένος να πασάρει. Αν ο υπαίτιος κάνει συγκρίσιμη δήλωση, η αγορά συνεχίζεται κανονικά. Αν επιλέξει κάτι άλλο, ο συμπαίκτης πρέπει να πασάρει για ένα γύρο.

Παράδειγμα 34:

Με το Βορρά να μοιράζει, η αγορά πάει ως εξής:

Δ   Β   Α   Ν
   Pass -   -
Pass

Αν το πάσο της Δύσης δε γίνει δεκτό, η Ανατολή περιορίζεται στην επιλογή ενεργειών λόγω της αθέμιτης πληροφορίας, αλλά δε χρειάζεται να ανησυχεί για ένα απρόσμενο τέλος της αγοράς αφού ο συμπαίκτης του μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δήλωση περιγράφει το χέρι του με τρόπο συγκρίσιμο με το πάσο εκτός σειράς.

Ας υποθέσουμε ότι η Ανατολή ανοίγει 1♥ και ο ΑΣΔ πασάρει. Η Δύση έχει τώρα διαθέσιμες δηλώσεις όπως Πάσο, 2♥, 1ΝΤ, 3♥, 2ΝΤ (ανάλογα με τη σημασία του) και κάποια “Bergen raises”. Όλες αυτές οι δηλώσεις θεωρούνται συγκρίσιμες και είναι υποσύνολα του συνόλου των χεριών που θα είχαν πασάρει αρχικά (εκτός από το Πάσο, που θεωρείται συγκρίσιμο επειδή έχει το ίδιο νόημα). Μόνο όταν η Δύση επιλέξει να κάνει μια μη συγκρίσιμη δήλωση η Ανατολή πρέπει να πασάρει μια φορά.


Law 30A – Pass Out of Rotation at RHO’s Turn to Call

If LHO does not accept the pass out of turn, the offender will simply have to repeat his pass at his correct turn to call.

Law 30B – Pass Out of Rotation at Partner’s or LHO’s Turn to Call

Law 30B is quite different to Law 30A. Initially there is no restriction on partner, except that he has UI from the cancelled pass out of turn. Even the offender is not required to pass. If the offender makes a comparable call, the auction continues normally. If he chooses something else, partner will have to pass for one round.

Example 34:

With North dealer the auction goes:

W   N   E   S
   Pass -   -
Pass

If West’s pass is not accepted, East is restricted in his choice of action by UI, but he does not need to worry about an unexpected end to the auction because his partner may make any call that describes a hand comparable to his pass-out-of-turn.

Let us assume that East opens 1♥ and RHO passes. West now has available calls such as Pass, 2♥, 1NT, 3H, 2NT (depending on its meaning), and some Bergen raises. These calls are all considered comparable as they are subsets of the universe of hands that would have passed initially (except for Pass, which is considered comparable because it has the same meaning). It is only when West chooses to make a non-comparable call that partner has to pass once.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
 • comment_law_30.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/19 17:02
 • από pournaras