Ο εκτελεστής μπορεί απλά να απαιτήσει το παίξιμο ενός συγκεκριμένου χρώματος. Αυτό μπορεί να εξαναγκάσει έναν αμυνόμενο να τσακίσει το πρόωρα παιγμένο φύλλο του συμπαίκτη του που θα κέρδιζε τη λεβέ (Νόμος 50Δ).

Αυτή είναι μια αλλαγή του νόμου. Για οποιονδήποτε λόγο, ο παλιός Νόμος 57 δημιουργούσε μια σπαζοκεφαλιά στον εκτελεστή, ο οποίος γνώριζε ότι ο αμυνόμενος του οποίου ο συμπαίκτης έπαιξε πρόωρα δεν θα ακολουθούσε στο χρώμα. Μπορούσε να απαγορεύσει, αλλά όχι να απαιτήσει το παίξιμο ενός χρώματος.


Declarer can simply require the play of a particular suit. This could lead to compelling a defender to ruff his partner’s prematurely-played winner (Law 50D).

This is a change in the law. For whatever reason, old Law 57 created a puzzle for the declarer who knew that the defender whose partner played prematurely was going to show out. She could prohibit the play of a suit but not require one.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_57.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/29 14:40
  • από pournaras