Ας υποθέσουμε ότι ο ΑΣΑ που έχει την έξοδο, ρίχνει 2 φύλλα στο τραπέζι, και τα δυο μικρά. Ο Διαιτητής τον ρωτάει ποια ήταν η πρόθεση του (μακριά από το τραπέζι, αν αυτό του φαίνεται κατάλληλο):

1. Αν ο αμυνόμενος είχε στην πραγματικότητα την πρόθεση να παίξει ένα τρίτο φύλλο (κανένα από τα δυο που του έπεσαν), τότε τα δυο φύλλα γίνονται μεγάλα τιμωρημένα φύλλα. Ο εκτελεστής επιλέγει ένα από αυτά για να γίνει έξοδος.

2. Αν ο αμυνόμενος είχε πρόθεση να παίξει ένα από τα δυο πεσμένα φύλλα, τότε ο Διαιτητής του επιτρέπει να παίξει το φύλλο που ήθελε και το άλλο γίνεται μικρό τιμωρημένο φύλλο.

Πρακτικά μιλώντας, ο Διαιτητής δεν πρέπει να προσεγγίσει την περίπτωση 1 υποθέτοντας ότι ο παίκτης ήθελε να παίξει ένα από αυτά τα δυο φύλλα, όταν αυτό συμβεί. Αυτό επίσης μηδενίζει την πιθανότητα μετάδοσης αθέμιτης πληροφορίας. Είναι ασφαλέστερο να ρωτήσει παρά να υποθέσει.

Ας συγκρίνουμε τι συμβαίνει με ένα ονέρ και ένα μικρό φύλλο. Τώρα ο Διαιτητής πρέπει να ενημερώσει τον παίκτη ότι παίζοντας το ονέρ, το φύλλο που απομένει γίνεται μικρό τιμωρημένο φύλλο, ενώ το παίξιμο του μικρού φύλλου τον αφήνει με ένα μεγάλο τιμωρημένο φύλλο. Ο Διαιτητής πρέπει να εξηγήσει τι σημαίνει αυτό για τις επόμενες λεβέ.


Assume that LHO being on lead ‘produces’ 2 cards on the table, both small. The TD asks him what his intention was (away from table if it seems appropriate):

1. If the defender in fact intended to play a third card (not one of the two he dropped), then both cards become major penalty cards. Declarer chooses one of them to be led.

2. If the defender intended to play one of the two dropped cards, then the Director lets him play the card he wanted to play and the other becomes a minor penalty card.

Practically speaking the TD should not get into position 1) by assuming that the player wanted to play one of the cards when this happens. This also avoids the possibility of creating UI. It is safer to ask rather than assume.

Compare what happens with an honour and a small card. Now the TD should tell the player that by playing the honour the remaining card becomes a minor penalty card, while playing the small card leaves him with a major penalty card. The Director should explain what that means for subsequent tricks.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_58.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/29 14:41
  • από pournaras