Οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να επιστήσει την προσοχή σε ένα φύλλο που τοποθετήθηκε λανθασμένα, έως ότου παιχτεί κάποιο φύλλο από τον άξονά του στην επόμενη λεβέ. Ο προηγούμενος νόμος έλεγε ότι κανένας παίκτης, εκτός του εκτελεστή, δε μπορεί να πει οτιδήποτε από τη στιγμή που οποιοσδήποτε έχει κάνει έξοδο στην επόμενη λεβέ. Αυτή η αναμόρφωση καθιστά το νόμο παρόμοιο με αυτόν που αφορά στην οριστικοποίηση μιας ρενόνς. Μετά από αυτό δημιουργείται αθέμιτη πληροφορία. Αν και δε διευκρινίζεται σαφώς στους Νόμους, ο εκτελεστής μπορεί να το κάνει αυτό όποτε θέλει αφού δεν υφίσταται αθέμιτη πληροφορία για τον μορ.

Παράδειγμα 47:

Σε συμβόλαιο 3ΧΑ, ο εκτελεστής έχει ήδη πραγματοποιήσει 7 λεβέ με μια εμπάς διαθέσιμη για την 9η λεβέ. Ο Μορ τώρα τον προειδοποιεί παράνομα ότι έχει ένα φύλλο τοποθετημένο σε λάθος κατεύθυνση. Ο Διαιτητής θα θεωρήσει ότι ο εκτελεστής θα μπορούσε να πιστεύει ότι είχε ήδη 8 λεβέ και επομένως θα μπορούσε να μη διακινδυνεύσει το συμβόλαιο του κάνοντας την εμπάς. Σε βαθμολογία IMPs, ο Διαιτητής οφείλει οπωσδήποτε να επανορθώσει το αποτέλεσμα στη βάση ότι ο εκτελεστής θα μαζέψει τις λεβέ του, ενώ σε βαθμολογία matchpoints η ίδια πρακτική σίγουρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως λογική εναλλακτική.


Any player may draw attention to a wrongly-pointed played card until there is a play made to the next trick by his side. The previous Law said that players, other than declarer, could not say anything once anyone had led to the next trick. This update makes the law similar to that regarding establishment of a revoke. Thereafter he creates UI by doing so. While it is not explicit in the Law, declarer may do so anytime he wishes as there is no such thing as UI for dummy.

Example 47:

Declarer is in 3NT and has already made 7 tricks with a finesse still available for the 9th trick. Dummy now warns him illegally that he has a card pointed the wrong direction. The TD has to consider that declarer might have thought he already had 8 tricks and therefore he might not have risked his contract by taking the finesse. At IMPs, the TD should definitely adjust the score on the basis of declarer cashing out; whilst at matchpoints, cashing out would still qualify as a logical alternative.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_65.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/28 14:14
  • από pournaras