Αν υπάρχει διαφωνία ως προς τον αριθμό των λεβέ που κερδήθηκαν από κάθε άξονα, οι παίκτες πρέπει να καλούν το Διαιτητή. Ο Νόμος 79Β ασχολείται με δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη, ο Διαιτητής καλείται πριν υπάρξει συμφωνία για το αποτέλεσμα. Στη δεύτερη, υπάρχει συμφωνία στην αρχή, αλλά η διαφωνία προκύπτει αργότερα. Στην πρώτη περίπτωση, ο Διαιτητής συλλέγει τα στοιχεία και, υποκείμενος σε διάφορους νόμους (όπως ο Νόμος 69 αν υπήρχε διεκδίκηση ή παραχώρηση), βάζει τους παίκτες να καταγράψουν ένα μοναδικό αποτέλεσμα και όχι σταθμισμένη ή διπλή βαθμολογία. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να αλλάξει το καταγεγραμμένο αποτέλεσμα της διανομής μόνο όταν είναι πεπεισμένος ότι αυτό ήταν το αποτέλεσμα της διανομής. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να επιδικάσει διπλή βαθμολογία, ειδικότερα μειώνοντας τη βαθμολογία του άξονα που χάνει μια ή περισσότερες λεβέ χωρίς απαραίτητα να αναβαθμολογήσει το αποτέλεσμα για τον άξονα που μπορεί να κέρδισε αυτές τις λεβέ. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Διαιτητής περιορίζεται από την περίοδο διόρθωσης (βλ. παρακάτω).

Ως λάθος στη βαθμολόγηση ορίζεται ένα καταγεγραμμένο αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι σύμφωνο με το κοινά συμφωνημένο αποτέλεσμα [συνήθως σχετιζόμενο με τον αριθμό των κερδισμένων λεβέ, (ρε)κοντραρισμένο ή όχι]. Παραδείγματα: αποτέλεσμα καταχωρημένο στο λάθος άξονα, σε λάθος μανς, λάθος συμβόλαιο ή λανθασμένη διόρθωση μιας επανορθωτικής βαθμολογίας.

Η περίοδος διόρθωσης τόσο για τα λάθη στη βαθμολόγηση όσο και για τα λάθη στην καταμέτρηση των κερδισμένων λεβέ είναι συνήθως το ίδιο: 30 λεπτά εκτός αν έχει αποφασιστεί διαφορετικά. Ο Νόμος 79 επιτρέπει στο Διοργανωτή Αγώνων να κάνει μια διάκριση και να αυξήσει την χρονική περίοδο για τα λάθη στη βαθμολόγηση. Οι κανονισμοί πρέπει να εξηγούν το χειρισμό αυτής της πιθανότητας. Οι Διοργανωτές πρέπει να ενθαρρύνονται να είναι γενναιόδωροι στο να αφήνουν να καταγραφεί το αποτέλεσμα που αντιπροσωπεύει με ακρίβεια αυτό που συνέβη στο τραπέζι, ειδικά όταν ο μοναδικός λόγος για τη μη καταγραφή του ήταν ένα λάθος στην αναφορά του αποτελέσματος. Από την άλλη μεριά, όταν προκριματικές φάσεις ή η απονομή των επάθλων έχει ολοκληρωθεί, μπορεί να είναι άβολο να γίνουν καθυστερημένες αλλαγές στα αποτελέσματα.


If there is a disagreement about the number of tricks won by each side, the players must call the TD. Law 79B deals with two different situations. In the first, he is called before there is agreement on the result. In the second, there is an agreement about the result, but a disagreement arises later. In the first case, the TD collects the facts, and subject to various laws (such as Law 69 if there was a claim or concession), he has the players record a single result, not a weighted or split score. In the second case, he should change the recorded result of the board only when he is convinced that was the outcome of the board. In this case he is permitted to award a split score, specifically by reducing the score of the side losing a trick or tricks without necessarily rescoring the result for the side who might gain those tricks. In all cases, the TD is bound by the correction period (see below).

A scoring error is defined as a registered result which is not in accordance with the agreed-upon result [normally related to the number of tricks won and lost, (re)doubled or not]. Examples are: score entered in the wrong direction, wrong vulnerability, wrong contract, or a mistaken correction of an adjusted score.

The correction period for both scoring errors and miscounted number of tricks won or lost normally is the same: 30 minutes unless decided otherwise. Law 79 allows the Tournament Organizer to make a distinction and to increase the period for correction of a scoring error. Regulations need to explain how to handle this possibility. Organizers should be encouraged to be liberal in getting the score recorded which accurately represents what took place at the table, particularly when the only reason it is not recorded that way was an error reporting the result. On the other hand, when qualifying phases or prize distribution are complete, it can be awkward to make late changes to scores.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_79.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/23 10:16
  • από pournaras