Νόμος 82Γ – Σφάλμα του Διαιτητή

Ο Διαιτητής θεωρεί και τους δύο άξονες ως αναίτιους. Αυτό δε συνεπάγεται ότι και οι δύο άξονες πρέπει να λάβουν καλό αποτέλεσμα. Αν ο Διαιτητής πάρει μια λάθος απόφαση και ο ένας άξονας παίζει σε ένα μερικό συμβόλαιο ενώ θα έπρεπε να παίζει τη μανς, όταν το αγοραστικό λάθος δε σχετίζεται με την αρχική παράβαση, η επανορθωτική βαθμολογία μπορεί να περιλαμβάνει μία (ή δύο) επιπλέον λεβέ, αλλά όχι αναβάθμιση του συμβολαίου σε μανς. Αυτό σημαίνει ότι ο Διαιτητής πρέπει να προσπαθήσει να βρει μια κατ’ εκτίμηση επανορθωτική βαθμολογία και πιθανώς μια διπλή και/ή σταθμισμένη βαθμολογία.

Law 82C – Director’s Error

The TD deems both sides as non-offending. This does not imply that both sides need to get a good score. If the TD makes a wrong ruling and one side is playing in a part score where it should be in a game, with the bidding error not being related to the original infraction, the adjusted score may involve an extra trick (or two), but not an upgrade to game. This means that the TD should try to find an assigned adjusted score and possibly a split and/or weighted score.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_82.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/21 13:15
  • από pournaras