Νόμος 87Α – ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ

Μια διανομή δεν είναι απαραίτητα αντικανονική απλά και μόνο επειδή δεν είναι σύμφωνη με το hand record. Ο μόνος έγκυρος συλλογισμός είναι αν οι διαγωνιζόμενοι, των οποίων τα αποτελέσματα πρέπει να συγκριθούν, έχουν παίξει τη διανομή σε πανομοιότυπη μορφή.

Νόμος 87Γ – Αντικανονική διανομή σε αγώνα ομάδων

Όταν μια αντικανονική διανομή έχει παιχτεί και ολοκληρωθεί και στα δύο τραπέζια ενός αγώνα ομάδων (σε δύο διαφορετικές καταστάσεις), η διανομή έχει εξ ορισμού δύο ξεχωριστά αποτελέσματα, κανένα από τα οποία δεν είναι έγκυρο για σύγκριση. Σε τέτοιες περιπτώσεις και τα δύο αποτελέσματα που προέκυψαν έχουν την ίδια εγκυρότητα και/ή σπουδαιότητα. Συνεπώς ο εφαρμοστέος νόμος είναι ο 86Β2 και όχι ο 86Β1.


Law 87A – Fouled Board - Definition

A board is not necessarily fouled merely because it does not conform with the hand record. The only valid consideration is whether the contestants, who should have had a score comparison, played the board in identical form.

Law 87C – Fouled Board in Team Play

When a fouled board has been played to completion at both tables of a teams match (in two different conditions), the board has by definition two separate results, neither of which is valid for comparison purposes. In such circumstances both the results obtained are of equal validity and/or importance. Therefore the applicable Law is 86B2 and not Law 86B1.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_87.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/18 16:14
  • από pournaras