comment_law_introduction

Στόχος αυτού του εγγράφου είναι να επισημάνει τις αλλαγές από τον Κώδικα του 2007 και να ενισχύσει τις ερμηνείες της Επιτροπής Νόμων της WBF. Ως εκ τούτου, αποτελεί κυρίως έναν οδηγό για Διαιτητές και όχι μέρος του Κώδικα του 2017.

Αυτός ο σχολιασμός αντιμετωπίζει κάθε Νόμο με αριθμητική σειρά. Ωστόσο, δεν καλύπτονται όλοι οι νόμοι. Το περιεχόμενο βασίζεται στη συλλογική άποψη της Επιτροπή και τη γενική κατανόηση των Νόμων όπως ισχύουν σήμερα. Ο Σχολιασμός δεν προβλέπεται να είναι ένα σταθερό έγγραφο και θα ενημερώνεται περιοδικά και / ή θα επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου, υπό το πρίσμα της μελλοντικής εμπειρίας, της συζήτησης και της αντιπαράθεσης. Η ανάγκη εξάλειψης οποιασδήποτε πιθανής σύγχυσης σχετικά με την εφαρμογή των Νόμων που δεν αναφέρονται επί του παρόντος ή αίτημα από Ομοσπονδία για διευκρίνιση ως προς την έννοια ενός συγκεκριμένου Νόμου ή φράσης θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε μεταγενέστερη τροποποίηση.

Εκτός αν το πλαίσιο ενός Νόμου υπαγορεύει σαφώς διαφορετικά, ο ενικός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και ο αρσενικός τύπος περιλαμβάνει τον θηλυκό.

Όταν δύο διαφορετικοί Νόμοι φαίνεται να σχετίζονται με την ίδια πραγματική κατάσταση, ένας Νόμος που διέπει το συγκεκριμένο θέμα υπερισχύει πάντοτε ενός νόμου που διέπει μόνο γενικά θέματα.

Παράδειγμα 1:
Τα δικαιώματα του μορ αναφέρονται στους Νόμους 42 και 43. Οι διατάξεις εκεί που σχετίζονται με τον μορ αντικαθιστούν τις διατάξεις του Νόμου 9.

Παράδειγμα 2:
Ένας αμυντικός κάνει ρενόνς και ο μορ, προσπαθώντας να αποτρέψει την οριστικοποίησή της, τον ρωτάει γι αυτό. Ο Νόμος 9Α3 θα μπορούσε θεωρηθεί ότι το επιτρέπει, αλλά ο Νόμος 61Β δηλώνει ρητά ότι δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.

Η Επιτροπή Νόμων της WBF δεν μπορούσε να παραλείψει να δώσει προσοχή στην τρομερή ανακάλυψη το 2015, ότι ορισμένοι παίκτες παγκόσμιας κλάσης φαίνεται να έχουν ανταλλάξει τακτικά και σκόπιμα παράνομα πληροφορίες, ως μέρος του τρόπου με τον οποίον έπαιζαν το παιχνίδι. Κανένα σύνολο Νόμων δεν μπορεί από μόνο του να εμποδίσει ένα άτομο να επιχειρήσει να εξαπατήσει. Ο Νόμος 73Β2 ήδη καθιστά σαφές ότι “το σοβαρότερο αδίκημα είναι η συνεργασία για την ανταλλαγή πληροφοριών μέσω προκαθορισμένων μεθόδων επικοινωνίας, εκτός εκείνων που προβλέπονται από τους Νόμους αυτούς”.

Τούτου λεχθέντος, η Επιτροπή σημειώνει ότι το παίξιμο του μπριτζ (σε πραγματικό τραπέζι) περιλαμβάνει την άσκηση πολλών χειρωνακτικών εργασιών, που πρέπει να γίνονται με ομοιόμορφο τρόπο. Οι Νόμοι ορίζουν αυτές τις ομοιόμορφες μεθόδους - οι συμπληρωματικοί κανονισμοί πρέπει να κάνουν το ίδιο. Ο ρόλος του Διαιτητή είναι να διατηρήσει αυτές τις κανονικές διαδικασίες. Οι παίκτες πρέπει να κατανοήσουν ότι απαιτούνται κατάλληλες διαδικασίες για να διασφαλιστεί η ειλικρίνεια του παιχνιδιού μας.


The focus of this document is to highlight the changes from the 2007 Code and to amplify WBFLC interpretations. As such, it is first and foremost a guide for TDs and not part of the 2017 Code.

This commentary addresses each law in numerical sequence; however not all laws are covered. The contents are based upon the WBFLC’s corporate view and general understanding of the Laws as they currently stand. The Commentary is not envisaged to be a fixed document, and will over time be periodically updated and/or expanded upon in the light of future experience, discussion and debate. The need to eliminate any possible confusion regarding the application of laws not currently mentioned or a request from an NBO for clarification as to the meaning of a specific law or phrase might also lead to later modification.

Unless the context of a law clearly dictates otherwise, the singular includes the plural, and the masculine includes the feminine.

Where two different laws appear to relate to the same factual situation, a law governing the specific subject matter always overrides a law governing only general matters.

Example 1:
Dummy's rights are addressed in Laws 42 and 43. Provisions there for dummy supersede those in Law 9.

Example 2:
A defender revokes and dummy, trying to prevent the establishment of the revoke, asks him about it. Law 9A3 could be interpreted as allowing this, but Law 61B explicitly states that dummy is not allowed to do so.

The WBF Laws Committee could not avoid paying attention to the awful discovery in 2015 that some world class players appeared to have regularly and deliberately exchanged illicit information as part of the way they played our game. No set of Laws can, by themselves, prevent an individual from attempting to cheat; Law 73B2 already makes it clear that, “The gravest possible offense is for a partnership to exchange information through prearranged methods of communication other than those sanctioned by these Laws.”

That being said, the Committee notes that playing bridge (at a physical table) includes exercising many manual tasks which should be done in a uniform way. The Laws prescribe such uniform methods; supplemental regulations should do the same. The TD’s role is to maintain these orderly procedures. Players need to understand that proper procedures are necessary in order to ensure the honesty of our game.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_introduction.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/31 13:13
  • από pournaras