Η Επιτροπή Κανονισμών της WBF βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία του Σχολιασμού του Διεθνή Κώδικα Αγωνιστικού Μπριτζ του 2017.

Το μπριτζ είναι ένα πολύπλοκο παιχνίδι, που απαιτεί αναλυτικές οδηγίες, που να εξηγούν πώς παίζεται. Οι Νόμοι, όμως, δεν εξηγούν πάντα αναλυτικά τι πρέπει να κάνει ο Διευθυντής Αγώνων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο στόχος αυτού του Σχολιασμού είναι να βοηθήσει τον Διαιτητή να εφαρμόσει σωστά τους Νόμους του Μπριτζ. Οι Νόμοι κάποιες φορές περιγράφουν μία προεπιλεγμένη προσέγγιση, ενώ προσφέρουν ακόμη στις Ρυθμιστικές Αρχές τη δυνατότητα να επιλέξουν διαφορετική προσέγγιση. Αντίστοιχα, η μετάφραση ορισμένων Νόμων μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και έτσι η Επιτροπή Νόμων επέλεξε την προσέγγιση που θεωρεί ως καλύτερη. Τέτοιες επιλογές δεν είναι αμετάβλητες και μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Αυτός ο Σχολιασμός θα είναι ένα δυναμικό κείμενο με τακτικές ανανεώσεις. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τον συνεχή σχολιασμό και χαιρετίζει τις προτάσεις για ενδεχόμενη βελτίωση καθώς και αιτήματα για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ελπίζει ότι αυτός ο Σχολιασμός θα είναι χρήσιμος.

Ton Kooijman
(Πρόεδρος - WBFLC)

Ιανουάριος 2019


The WBF Laws Committee is happy to announce the release its Commentary on the 2017 Laws of Duplicate Bridge.

Bridge is a complicated game that requires detailed instructions explaining how it is to be played. The Laws however do not always describe in detail how the Tournament Director should proceed in carrying out his duties. The goal of this Commentary is to help the TD correctly apply the Laws of Bridge. The Laws sometimes describe a default approach, while also offering Regulating Authorities the option to choose a different approach. In much the same way, the interpretation of certain laws may differ between regions and so the Laws Committee have selected the approach they believe to be best. Such choices are not set in stone, and it is possible this may change over time. This Commentary will be a dynamic document, with regular updates. The Committee encourages on-going comment and it welcomes suggestions for possible improvement as well as requests for further interpretation.

It hopes that this Commentary will be helpful.

Ton Kooijman
(Chairman - WBFLC)

January 2019

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_preface.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/29 15:40
  • από pournaras