Όταν ο Διαιτητής καλείται να αποφασίσει, για ένα θέμα του Κώδικα ή κανονισμού, για το οποίο δεν υπάρχει συμφωνία, ως προς τα γεγονότα, ενεργεί ως εξής:

Α. Εκτίμηση Διαιτητή

1. Για τον προσδιορισμό των γεγονότων, ο Διαιτητής θα βασίσει την άποψή του, σταθμίζοντας τις πιθανότητες, δηλαδή, σύμφωνα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων, που θα μπορέσει να συλλέξει.

2. Αν ο Διαιτητής τότε μείνει ικανοποιημένος, αναφορικά με την εξακρίβωση των γεγονότων, αποφασίζει σύμφωνα με το Νόμο 84.

Β. Ανεξακρίβωτα γεγονότα

Αν ο Διαιτητής δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει τα γεγονότα, κατά τρόπο που να τον ικανοποιεί, θα λάβει μία απόφαση, που θα επιτρέψει να συνεχιστεί το παίξιμο.


When the Director is called upon to rule on a point of law or regulation in which the facts are not agreed upon, he proceeds as follows:

A. Director’s Assessment

1. In determining the facts the Director shall base his view on the balance of probabilities, which is to say in accordance with the weight of the evidence he is able to collect.

2. If the Director is then satisfied that he has ascertained the facts, he rules as in Law 84.

B. Facts Not Determined

If the Director is unable to determine the facts to his satisfaction, he makes a ruling that will permit play to continue.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/04 15:25

σταθμίζοντας τις πιθανότητες, δηλαδή σύμφωνα με τη σπουδαιότητα των στοιχείων, που θα μπορέσει να συλλέξει.

με μπερδεύει το δηλαδή.. 'which is to say'

αν το αφαιρούσαμε εντελώς;

ή αλλιώς περιφραστικά

σταθμίζοντας τις πιθανότητες, θα διαμορφώσει δηλαδή την άποψή του βάσει της σπουδαιότητας των στοιχείων που θα μπορέσει να συλλέξει.

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/04 16:18

Είναι οκ

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_85.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:32
  • από pournaras