Α. Δικαίωμα Αγωνιζόμενου

Ένας αγωνιζόμενος, ή ο αρχηγός του, μπορεί να ασκήσει έφεση για την αναθεώρηση οποιασδήποτε απόφασης, που έλαβε ο Διαιτητής στο τραπέζι του. Κάθε τέτοια αίτηση, εάν θεωρηθεί αβάσιμη, μπορεί να υπόκειται σε κύρωση, που επιβάλλεται από τους κανονισμούς.

Β. Χρόνος Έφεσης

Το δικαίωμα αιτήματος ή έφεσης, για μια απόφαση του Διαιτητή, εκπνέει 30 λεπτά, αφότου τα επίσημα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα για έλεγχο, εκτός αν ο Διοργανωτής Αγώνων έχει ορίσει διαφορετική χρονική περίοδο.

Γ. Τρόπος άσκησης έφεσης

Όλες οι αιτήσεις για ανασκόπηση μίας απόφασης θα γίνονται μέσω του Διαιτητή.

Δ. Συναίνεση των εφεσιβαλλόντων

Η έφεση δεν θα εξετάζεται, παρά μόνον εφόσον:

1. σε αγώνες ζευγών, και τα δύο μέλη του ζεύγους, συναινούν στην υποβολή της έφεσης (σε ατομικό όμως αγώνα, ο εφεσιβάλλων δεν χρειάζεται τη συναίνεση του συμπαίκτη του).

2. σε αγώνες ομάδων, ο αρχηγός της ομάδας συναινεί στην υποβολή της έφεσης.


A. Contestant’s Right

A contestant or his captain may appeal for a review of any ruling made at his table by the Director. Any such request, if deemed to lack merit, may be the subject of a sanction imposed by regulation.

B. Time of Appeal

The right to request or appeal a Director’s ruling expires 30 minutes after the official score has been made available for inspection unless the Tournament Organizer has specified a different time period.

C. How to Appeal

All requests for a review of a ruling shall be made through the Director.

D. Concurrence of Appellants

An appeal shall not be heard unless:

1. in a pairs event both members of the partnership concur in making the appeal (but in an individual contest an appellant does not require his partner’s concurrence).

2. in a team event the team captain concurs in making the appeal.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_92.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:25
  • από pournaras