Κανονικά, ο Διαιτητής δε θα ενεργήσει άμεσα όταν ένας παίκτης καθιστά διαθέσιμη μια αθέμιτη πληροφορία, για παράδειγμα μέσω ενός δισταγμού ή μιας απροσδόκητης απάντησης από το συμπαίκτη σε ερώτηση αντιπάλου. Γενικά, τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι (αυτόματα) παραβάσεις. Η παράβαση προκύπτει όταν ο συμπαίκτης επιλέγει μια ενέργεια η οποία υποδεικνύεται ευαπόδεικτα από το δισταγμό ή την απροσδόκητη απάντηση, όταν υπάρχουν άλλες λογικές εναλλακτικές. Έχουμε ήδη εξηγήσει ότι μια ενέργεια που αναγνωρίζεται ως παράβαση, (εξαιτίας της ύπαρξης λογικής εναλλακτικής), δε μπορεί να συμπεριληφθεί ως μέρος μιας σταθμισμένης επανορθωτικής βαθμολογίας [βλ. Νόμο 12Γ1(γ)].

Η απροσδόκητη απάντηση αυτή καθαυτή γίνεται παράβαση αν δεν είναι σύμφωνη με το συμφωνημένο σύστημα των συμπαικτών. Μια απροσδόκητη απάντηση δημιουργεί αθέμιτη πληροφορία στο συμπαίκτη του παίκτη που δίνει την εξήγηση. Η απάντηση που δόθηκε από το συμπαίκτη μπορεί να είναι λανθασμένη ή η ενέργεια που έγινε να μην ήταν σύμφωνη με τις συμφωνίες των συμπαικτών. Άσχετα αν ήταν λάθος αγορά ή λάθος εξήγηση, η απάντηση εξακολουθεί να δημιουργεί αθέμιτη πληροφορία για το συμπαίκτη. Μια λανθασμένη εξήγηση είναι παράβαση. Η αδυναμία τήρησης της συμφωνίας του ζευγαριού δεν είναι. Ο Διαιτητής θα βρει ορισμένες φορές δύσκολο να καθορίσει αν υπάρχει πραγματικά συμφωνία και, αν ναι, τι είναι αυτή η συμφωνία.

Αν ο συμπαίκτης δεν επιλέξει ενέργεια που υποδεικνύεται ευαπόδεικτα από την ανωμαλία τότε δεν υπάρχει παράβαση και δεν υπάρχει δικαιολογία για την απονομή επανορθωτικής βαθμολογίας.


Normally the TD will not act immediately when a player makes available unauthorized information (UI), for example by a hesitation or by an unexpected answer from partner to a question from an opponent. In general, such cases are not (automatically) infractions. The infraction occurs when the partner chooses an action demonstrably suggested by the hesitation or the unexpected answer, when other logical alternatives exist. We have already explained that an action that qualifies as an infraction, (because of the existence of a logical alternative), may not be included as part of a weighted adjustment [see Law 12C1©].

The unexpected answer itself becomes an infraction if it is not in accordance with the system the partnership has agreed upon. An unexpected answer creates UI for the partner of the player giving the explanation. The answer given by partner may be wrong or the action taken may be not in accordance with the partnership agreement. Irrespective of whether it is a mistaken bid or a mistaken explanation the answer still creates UI for partner. An incorrect explanation is an infraction. Failure to follow a partnership agreement is not. The TD will sometimes find it difficult to determine if an actual agreement exists, and if so, what that systemic agreement is.

If the partner does not choose an action demonstrably suggested by the irregularity then there is no infraction and no justification to award an adjusted score.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_16.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/27 14:25
  • από pournaras