Νόμος 17Δ3 – Παίκτης Στερήθηκε το Δικαίωμα να Κάνει Δήλωση (Από Πάσο Εκτός Σειράς)

Παράδειγμα 14:

Δ   Β   Α   Ν
Pass Pass -   Pass

Αν και τα τέσσερα χέρια επιστραφούν στη θήκη τότε δε μπορεί να γίνει επανόρθωση (Νόμος 17Δ2).

Αλλιώς, αν κληθεί ο Διαιτητής θα πρέπει να δώσει στη Δύση την επιλογή να αποδεχτεί το πάσο εκτός σειράς (δεν είμαστε ακόμα στη θέση όπου υπάρχουν τρία «Πάσο» μετά από μια δήλωση). Αν η Δύση επιλέξει να πασάρει και πάλι, η αγορά επιστρέφει στην Ανατολή (τα Πάσο του Νότου και της Δύσης αποσύρονται). Αυτό πρέπει να εξηγηθεί προσεκτικά στη Δύση. Αν η Δύση δεν πασάρει αλλά αγοράσει 1♦ (για παράδειγμα), η αγορά συνεχίζεται κανονικά.

Παράδειγμα 15:

Αν η αγορά πάει:

Δ   Β   Α   Ν
Pass 1♥  Pass Pass
-   Pass Pass

Και πάλι έχουμε τρία «Πάσο», ένα εκ των οποίων ήταν εκτός σειράς. Το γεγονός ότι η Ανατολή (σε αυτό το παράδειγμα) πάσαρε μετά το πάσο εκτός σειράς δεν την κάνει υπαίτια· επιτρέπεται να δεχτεί το πάσο εκτός σειράς. Μόνο το πάσο του Βορρά είναι μια δυνητική πηγή αθέμιτης πληροφορίας.


Law 17D3 – Player Deprived of the Right to Call (By a Pass Out of Rotation)

Example 14:

W N E S

Pass Pass  -   Pass

If all four hands have been returned to their respective pockets, there can be no rectification (Law 17D2).

Otherwise, if the TD is called he should give West the option to accept the pass out of turn (we are not yet in the position where there are three passes after a call has been made). If West then elects to pass again the bidding reverts back to East (the passes made by South and West are removed). This should carefully be explained to West. When West does not pass but bids 1♦ (for example) the auction continues normally.

Example 15:

If the auction goes:

W   N   E   S
Pass 1♥  Pass Pass
-   Pass Pass

Again we have three passes, one of which was out of rotation. The fact that East (in this example) passed after the pass-out-of-turn does not make him an offender, he is allowed to accept the pass out of rotation. Only North’s pass is a potential source of UI.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
 • comment_law_17.txt
 • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/27 14:32
 • από pournaras