Α. Έναρξη Περιόδου Αγορών

Η περίοδος των αγορών αρχίζει για έναν άξονα, όταν οποιοσ­δήποτε από τους συμπαίκτες πάρει τα φύλλα του από τη θήκη.

B. Η Πρώτη δήλωση

Η πρώτη δήλωση γίνεται από τον παίκτη που ορίζει η θήκη ως αυτόν που μοιράζει.

Γ. Επόμενες δηλώσεις

Η δεύτερη δήλωση γίνεται από τον παίκτη στα αριστερά του παίκτη που μοίρασε και, από εκεί και έπειτα, κάθε παίκτης κάνει μια δήλωση στη σειρά του, δεξιόστροφα.

Δ. Τέλος Περιόδου Αγορών

1. Η περίοδος των αγορών τελειώνει, όταν, έπειτα από το τέλος των αγορών, όπως περιγράφεται στον Νόμο 22Α, οποιοσδήποτε αμυνόμενος αποκαλύπτει την αντάμ. (Αν πρόκειται για αντάμ εκτός σειράς, βλέπε Νόμο 54.) Το διάστημα μεταξύ του τέλους των αγορών και του τέλους της περιόδου των αγορών ορίζεται ως Περίοδος Διευκρι­νίσεων.

2. Αν κανένας παίκτης δεν αγοράσει (βλέπε Νόμο 22Β), η περίοδος των αγορών τελειώνει, όταν και τα τέσσερα χέρια επιστραφούν στη θήκη.

3. Όταν, έπειτα από μια δήλωση, ακολουθήσουν τρία πάσο, οι αγορές δεν τελειώνουν, αν οποιοδήποτε από τα τρία πάσο ήταν εκτός σειράς, στερώντας σε έναν παίκτη το δικαίωμά του να κάνει δήλωση. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η αγορά επανέρχεται στον παίκτη που έχασε τη σειρά του, ακυρώνονται όλα τα πάσο που ακολούθησαν και οι αγορές συνεχίζονται κανονικά. Εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ, για τις δηλώσεις που ακυρώθηκαν, με παραβάτη όποιον παίκτη πέρασε πάσο εκτός σειράς.


A. Auction Period Starts

The auction period on a deal begins for a side when either partner withdraws his cards from the board.

B. The First Call

The player designated by the board as dealer makes the first call.

C. Successive Calls

The player to dealer’s left makes the second call, and thereafter each player calls in turn in a clockwise rotation.

D. End of Auction Period

1. The auction period ends when, subsequent to the end of the auction as in Law 22A, either defender faces an opening lead. (If the lead is out of turn then see Law 54.) The interval between the end of the auction and the end of the auction period is designated the Clarification Period.

2. If no player bids (see Law 22B) the auction period ends when all four hands have been returned to the board.

3. When a call has been followed by three passes the auction does not end if any of those passes was out of rotation, depriving a player of his right to call. When this occurs the auction reverts to the player who missed his turn, all subsequent passes are cancelled and the auction proceeds normally. Law 16C applies to the cancelled calls, any player who has passed out of rotation being an offender.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_17.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:37
  • από pournaras