Όταν μια αντάμ εκτός σειράς αποκαλύπτεται και ο συμπαίκτης του υπαιτίου κάνει κλειστή αντάμ, ο Διαιτητής απαιτεί να αποσυρθεί η κλειστή αντάμ. Επίσης:

Α. Ο Εκτελεστής Απλώνει Το Χέρι Του

Έπειτα από ανοικτή αντάμ εκτός σειράς, ο εκτελεστής μπορεί να απλώσει το χέρι του - γίνεται μορ. Αν ο εκτελεστής ξεκινήσει να απλώνει το χέρι του και με αυτόν τον τρόπο εκθέσει ένα ή περισσότερα φύλλα, πρέπει να απλώσει όλα τα φύλλα του. Ο μορ γίνεται εκτελεστής.

Β. Ο Εκτελεστής Αποδέχεται Την Έξοδο

Όταν ένας αμυνόμενος αποκαλύψει την αντάμ εκτός σειράς, ο εκτελεστής μπορεί να αποδεχθεί τη λάθος έξοδο σύμφωνα με τον Νόμο 53, και ο μορ απλώνει τα φύλλα του, σύμφωνα με τον Νόμο 41.

1. Το δεύτερο φύλλο στη λεβέ παίζεται από το χέρι του εκτελεστή.

2. Αν ο εκτελεστής παίξει το δεύτερο φύλλο της λεβέ από τον μορ, το φύλλο του μορ δεν μπορεί να αποσυρθεί παρά μόνο για διόρθωση ρενόνς.

Γ. Ο Εκτελεστής Πρέπει Να Αποδεχθεί Την Έξοδο

Αν ο εκτελεστής θα μπορούσε να έχει δει οποιοδήποτε από τα φύλλα του μορ (εκτός από φύλλα, που ο μορ τυχόν αποκάλυψε κατά τη διάρκεια των αγορών, που υπόκεινται στον Νόμο 24), υποχρεούται να αποδεχθεί την αντάμ και ο υποτιθέμενος εκτελεστής γίνεται εκτελεστής.

Δ. Ο Εκτελεστής Δεν Αποδέχεται Την Έξοδο

Ο εκτελεστής μπορεί να απαιτήσει από τον αμυνόμενο να αποσύρει την ανοικτή του αντάμ εκτός σειράς. Το φύλλο που αποσύρθηκε γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο και εφαρμόζεται ο Νόμος 50Δ.

E. Αντάμ Από Λάθος Άξονα

Αν ένας παίκτης του άξονα του εκτελεστή επιχειρήσει να κάνει αντάμ, εφαρμόζεται ο Νόμος 24.


When an opening lead out of turn is faced and offender’s partner leads face down, the Director requires the face down lead to be retracted. Also:

A. Declarer Spreads His Hand

After a faced opening lead out of turn, declarer may spread his hand; he becomes dummy. If declarer begins to spread his hand, and in doing so exposes one or more cards, he must spread his entire hand. Dummy becomes declarer.

B. Declarer Accepts Lead

When a defender faces the opening lead out of turn declarer may accept the irregular lead as provided in Law 53, and dummy is spread in accordance with Law 41.

1. The second card to the trick is played from declarer’s hand.

2. If declarer plays the second card to the trick from dummy, dummy’s card may not be withdrawn except to correct a revoke.

C. Declarer Must Accept Lead

If declarer could have seen any of dummy’s cards (except cards that dummy may have exposed during the auction and that were subject to Law 24), he must accept the lead and the presumed declarer then becomes declarer.

D. Declarer Refuses Opening Lead

Declarer may require a defender to retract his faced opening lead out of turn. The withdrawn card becomes a major penalty card and Law 50D applies.

E. Opening Lead by Wrong Side

If a player of the declaring side attempts to make an opening lead Law 24 applies.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_54.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 17:05
  • από pournaras