Α. Κλειστή Αντάμ

Όταν, έπειτα από μία αγορά, κοντρ ή σιρκόντρ ακολουθήσουν τρία πάσο εντός σειράς, ο αμυνόμενος στα αριστερά του υποτιθέμενου εκτελεστή κάνει κλειστή αντάμ1). Η κλειστή αντάμ μπορεί να αποσυρθεί μόνο με εντολή του Διαιτητή, έπειτα από ανωμαλία (βλέπε Νόμους 47Ε2 και 54). Το φύλλο που αποσύρεται πρέπει να επιστραφεί στο χέρι του αμυνόμενου.

Β. Ανασκόπηση των Αγορών και Ερωτήσεις

Προτού αποκαλυφθεί η αντάμ, ο συμπαίκτης του παίκτη που κάνει την αντάμ και ο υποτιθέμενος εκτελεστής (όχι όμως ο υποτιθέμενος μορ) μπορούν να ζητήσουν ανασκόπηση των αγορών ή επεξήγηση κάποιας δήλωσης αντιπάλου (βλέπε Νόμους 20ΣΤ2 και 20ΣΤ3). Ο εκτελεστής2) ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί, την πρώτη φορά που είναι η σειρά του να παίξει φύλλο, να ζητήσει ανασκόπηση των αγορών – αυτό το δικαίωμα εκπνέει όταν παίζει ένα φύλλο. Οι αμυνόμενοι (υποκείμενοι στον Νόμο 16) και ο εκτελεστής διατηρούν το δικαίωμα να ζητούν επεξηγήσεις καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου της εκτέλεσης, ο καθένας όταν είναι η σειρά του3) να παίξει.

Γ. Αποκαλύπτεται η Αντάμ

Έπειτα από αυτήν την Περίοδο Διευκρινίσεων αποκαλύπτεται η αντάμ, ξεκινά αμετάκλητα η περίοδος της εκτέλεσης και απλώνεται το χέρι του μορ (βλέπε όμως τον Νόμο 54A για ανοικτή αντάμ εκτός σειράς). Όταν είναι πολύ αργά να ζητηθεί επανάληψη των δηλώσεων που έγιναν (βλέπε την παράγραφο Β), ο εκτελεστής ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος, στη σειρά του4) να παίξει, έχει δικαίωμα να πληροφορηθεί ποιο είναι το συμβόλαιο και αν είναι κοντρέ ή σιρκοντρέ, αλλά όχι ποιος κόντραρε ή σιρκόντραρε.

Δ. Το Χέρι του Μορ

Αφού αποκαλυφθεί η αντάμ, ο μορ απλώνει το χέρι του μπροστά του επάνω στο τραπέζι, με την όψη των φύλλων προς τα πάνω, ταξινομημένο κατά χρώματα, τα φύλλα σε ιεραρχική σειρά, με τα μικρότερης αξίας φύλλα προς το μέρος του εκτελεστή και σε χωριστές στήλες κατευθυνόμενες κατά μήκος προς τον εκτελεστή. Τα ατού τοποθετούνται στα δεξιά του μορ. Ο εκτελεστής παίζει και το δικό του χέρι και το χέρι του μορ.


A. Face-down Opening Lead

After a bid, double or redouble has been followed by three passes in rotation, the defender on presumed declarer’s left makes the opening lead face down5). The face-down lead may be withdrawn only upon instruction of the Director after an irregularity (see Laws 47E and 54); the withdrawn card must be returned to the defender’s hand.

B. Review of Auction and Questions

Before the opening lead is faced, the leader’s partner and the presumed declarer (but not the presumed dummy) each may require a review of the auction, or request explanation of an opponent’s call (see Law 20F2 and 20F3). Declarer6) or either defender may, at his first turn to play a card, require a review of the auction; this right expires when he plays a card. The defenders (subject to Law 16) and the declarer retain the right to request explanations throughout the play period, each at his own7) turn to play.

C. Opening Lead Faced

Following this Clarification Period, the opening lead is faced, the play period begins irrevocably, and dummy’s hand is spread (but see Law 54A for a faced opening lead out of turn). After it is too late to have previous calls restated (see B), declarer or either defender, at his own8) turn to play, is entitled to be informed as to what the contract is and whether, but not by whom, it was doubled or redoubled.

D. Dummy’s Hand

After the opening lead is faced, dummy spreads his hand in front of him on the table, face up, sorted into suits, the cards in order of rank with lowest ranking cards towards declarer, and in separate columns pointing lengthwise towards declarer. Trumps are placed to dummy’s right. Declarer plays both his hand and that of dummy.


1)
Οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να ορίσουν ότι οι αντάμ γίνονται ανοικτές.
2)
Η πρώτη φορά που παίζει ο εκτελεστής είναι από τον μορ, εκτός αν έχει κάνει δεκτή μια αντάμ εκτός σειράς.
3) , 4)
Ο εκτελεστής μπορεί να ρωτήσει, όταν είναι η σειρά του να παίξει από τον μορ ή από το χέρι του.
5)
Regulating Authorities may specify that opening leads be made face up.
6)
Declarer’s first turn to play is from dummy unless accepting an opening lead out of turn.
7) , 8)
Declarer may enquire at his turn to play from dummy or from his own hand.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_41.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 13:05
  • από pournaras