Α. Καθήκον Του Διαιτητή

Αποτελεί ευθύνη του Διαιτητή να διορθώνει σφάλματα στη διαδικασία και να διατηρεί το παιχνίδι σε εξέλιξη, με τρόπο, που δεν έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα Κώδικα.

Β. Διόρθωση Σφάλματος

Για να διορθώσει ένα σφάλμα στη διαδικασία, ο Διαιτητής μπορεί:

1. να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.

2. να ζητήσει να παιχτεί μια διανομή, να αναβάλει ή να ακυρώσει το παίξιμό της.

3. να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη εξουσία, που του παρέχει ο παρών Κώδικας.

Γ. Σφάλμα του Διαιτητή

Αν ο Διαιτητής λάβει μία απόφαση και αργότερα διαπιστώσει ότι ήταν εσφαλμένη, και αν δεν υπάρχει κάποιο επανορθωτικό μέτρο, που να επιτρέπει την κανονική βαθμολόγηση της διανομής, θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, θεωρώντας για το σκοπό αυτό και τους δύο άξονες ως αναίτιους.


A. Director’s Duty

It is the responsibility of the Director to rectify errors of procedure and to maintain the progress of the game in a manner that is not contrary to these Laws.

B. Rectification of Error

To rectify an error in procedure the Director may:

1. award an adjusted score as permitted by these Laws.

2. require, postpone, or cancel the play of a board.

3. exercise any other power given to him in these Laws.

C. Director’s Error

If a ruling has been given that the Director subsequently determines to be incorrect, and if no rectification will allow the board to be scored normally, he shall award an adjusted score, treating both sides as non-offending for that purpose.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_82.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:30
  • από pournaras