Α. Εξουσίες Του Διαιτητή

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, για τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας, ο Διαιτητής έχει την εξουσία να επιβάλλει πειθαρχικές ποινές σε βαθμούς ή να αποβάλει έναν παίκτη ή έναν αγωνιζόμενο από την τρέχουσα ημερίδα ή από οποιοδήποτε μέρος της. Η απόφαση του Διαιτητή, σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτής της διάταξης, είναι τελεσίδικη (βλέπε Νόμο 93B3).

Β. Δικαίωμα Αποκλεισμού

Ο Διαιτητής έχει την εξουσία να αποκλείει αιτιολογημένα έναν παίκτη ή έναν αγωνιζόμενο, με την έγκριση του Διοργανωτή Αγώνων.


A. Director’s Powers

In performing his duty to maintain order and discipline, the Director is empowered to assess disciplinary penalties in points or to suspend a player or contestant for the current session or any part thereof. The Director’s decision under this clause is final (see Law 93B3).

B. Right to Disqualify

The Director is empowered to disqualify a player or contestant for cause, subject to approval by the Tournament Organizer.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_91.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:26
  • από pournaras