Α. Δεν Υπάρχει Επιτροπή Εφέσεων

Ο επικεφαλής Διαιτητής θα εκδικάζει και θα αποφασίζει, για όλες τις εφέσεις, αν δεν υπάρχει Επιτροπή εφέσεων [ή αν δεν έχει γίνει εναλλακτική ρύθμιση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 80B2(ια)] ή αν η Επιτροπή δεν μπορεί να συνέλθει, χωρίς να διαταραχθεί η κανονική πρόοδος του αγώνα.

Β. Υπάρχει Επιτροπή Εφέσεων

Αν η επιτροπή (ή εξουσιοδοτημένη εναλλακτική) είναι διαθέσιμη:

1. Ο επικεφαλής Διαιτητής θα εκδικάζει και θα αποφασίζει, για οποιοδήποτε τμήμα της έφεσης αφορά αποκλειστικά τον Κώδικα ή τους κανονισμούς. Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί έφεση στην επιτροπή.

2. Ο επικεφαλής Διαιτητής θα παραπέμπει όλες τις άλλες εφέσεις για εκδίκαση.

3. Κατά την εκδίκαση εφέσεων, η επιτροπή (ή η εξουσιοδοτημένη εναλλακτική) μπορεί να ασκεί όλες τις εξουσίες, που παρέχει ο παρών Κώδικας στον Διαιτητή, εκτός από το ότι δεν μπορεί να ανατρέψει απόφαση του επικεφαλής Διαιτητή σε θέμα Κώδικα ή κανονισμών ή στην άσκηση των πειθαρχικών του εξουσιών που του παραχωρεί ο Νόμος 91. (Μπορεί να συστήσει στον υπεύθυνο Διαιτητή να αλλάξει αυτήν την απόφασή.)

Γ. Περαιτέρω Δυνατότητες Έφεσης

1. Οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να καθιερώσουν διαδικασίες, για περαιτέρω δυνατότητες άσκησης έφεσης, αφού εξαντληθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες. Οποιαδήποτε τέτοια περαιτέρω έφεση, εάν θεωρηθεί ότι είναι αβάσιμη, μπορεί να υπόκειται σε κύρωση, που επιβάλλεται από τους κανονισμούς.

2. Ο επικεφαλής Διαιτητής ή το σώμα ανασκόπησης μπορεί να παραπέμψει κάποιο ζήτημα, για περαιτέρω εξέταση από τη Ρυθμιστική Αρχή. Η Ρυθμιστική Αρχή έχει την αρμοδιότητα να επιλύσει τελεσίδικα οποιοδήποτε ζήτημα.

3. (α) Ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 παραπάνω, όπου κρίνεται σημαντικό για την εξέλιξη του αγώνα, η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να εκχωρήσει σε καθορισμένο αγωνιστικό σώμα την ευθύνη για την τελεσίδικη απόφαση, σχετικά με κάποια έφεση και, μαζί με τα εμπλεκόμενα μέρη, δεσμεύεται από το αποτέλεσμα.

(β) Έχοντας ειδοποιήσει έγκαιρα τους αγωνιζόμενους, η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να επιτρέψει την παράλειψη ή την τροποποίηση τέτοιων σταδίων της διαδικασίας άσκησης έφεσης, που ορίζει ο παρών Κώδικας, κατά το δοκούν1).


A. No Appeals Committee

The Director in charge shall hear and rule upon all appeals if there is no Appeals Committee [or if no alternative arrangement has been made under Law 80B2(k)], or if such cannot operate without disturbing the orderly progress of the tournament.

B. Appeals Committee Available

If a committee (or authorized alternative) is available:

1. The Director in charge shall hear and rule upon such part of the appeal as deals solely with the Law or regulations. His ruling may be appealed to the committee.

2. The Director in charge shall refer all other appeals for adjudication.

3. In adjudicating appeals, the committee (or the authorized alternative) may exercise all powers assigned by these Laws to the Director, except that it may not overrule the Director in charge on a point of law or regulations, or on exercise of his Law 91 disciplinary powers. (It may recommend to the Director in charge that he change such a ruling.)

C. Further Possibilities of Appeal

1. Regulating Authorities may establish procedures for further appeals after the foregoing procedures have been exhausted. Any such further appeal, if deemed to lack merit, may be the subject of a sanction imposed by regulation.

2. The Director in charge or the reviewing body may refer a matter for later consideration by the Regulating Authority. The Regulating Authority has authority to resolve any matter finally.

3. (a) Notwithstanding 1 and 2 above, where deeming it crucial to the progress of the tournament, the Regulating Authority may assign to a specified tournament body the responsibility for dealing finally with any appeal and, along with the parties to the appeal, is then bound by the outcome.

(b) With due notice given to the contestants a Regulating Authority may authorize the omission or modification of such stages as it wishes of the appeals process set out in these Laws2).


1)
Η Ρυθμιστική Αρχή φέρει την ευθύνη συμμόρφωσης με οποιονδήποτε εθνικό νόμο ο οποίος μπορεί να επηρεάσει τις ενέργειές της.
2)
The Regulating Authority is responsible for compliance with any national law that may affect its action.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_93.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:24
  • από pournaras