Α. Δήλωση που δεν Έγινε Σαφώς Κατανοητή

Ένας παίκτης μπορεί να ζητήσει αμέσως διευκρινίσεις, αν έχει αμφιβολία σχετικά με δήλωση που έγινε.

Β. Ανασκόπηση Αγορών Κατά την Περίοδο Αγορών

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των αγορών, ένας παίκτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανάληψη όλων των προηγούμενων δηλώσεων, όταν είναι η σειρά του να κάνει δήλωση, εκτός αν απαιτείται από τον Κώδικα να πασάρει. Όταν ζητηθεί επανάληψη, στην απάντηση πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι προειδοποιήσεις. Ένας παίκτης δεν μπορεί να ζητήσει μερική ανασκόπηση των προηγούμενων δηλώσεων και δεν μπορεί να διακόψει την ανασκόπηση, προτού ολοκληρωθεί.

Γ. Ανασκόπηση Έπειτα από το Τελικό Πάσο

1. Έπειτα από το τελικό πάσο, οποιοσδήποτε αμυνόμενος έχει δικαίωμα να ρωτήσει αν έχει ο ίδιος την αντάμ (βλέπε Νόμους 47Ε και 41).

2. Ο εκτελεστής1) ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί, την πρώτη φορά που είναι η σειρά του να παίξει, να ζητήσει επανάληψη όλων των προηγούμενων δηλώσεων. (βλέπε Νόμους 41Β και 41Γ). Όπως αναφέρεται στην παράγραφο B, ένας παίκτης δεν μπορεί να ζητήσει μερική επανάληψη των προηγούμενων δηλώσεων ή να διακόψει την ανασκόπηση, πριν ολοκληρωθεί.

Δ. Ποιος Μπορεί να Κάνει Ανασκόπηση των Αγορών

Αίτημα παίκτη για επανάληψη των δηλώσεων θα ικανοποιείται μόνο από αντίπαλο.

Ε. Διόρθωση λάθους στην ανασκόπηση

Όλοι οι παίκτες, συμπεριλαμβανομένων του μορ λαθών κατά την ανασκόπηση (βλέπε Νόμο 12Γ1, όταν προκαλείται ζημιά, από εσφαλμένη ανασκόπηση, που δεν διορθώθηκε).

ΣΤ. Επεξήγηση Δηλώσεων

1. Κατά τη διάρκεια των αγορών και πριν από το τελικό πάσο, οποιοσδήποτε παίκτης μπορεί να ζητήσει2), ενέργειας, όταν πρόκειται για ζητήματα συνεννόησης των συμπαικτών. Εκτός αν ο Διαιτητής δώσει άλλη οδηγία, οι απαντήσεις πρέπει να δίνονται από τον συμπαίκτη του παίκτη, που έκανε την εν λόγω δήλωση. Ο συμπαίκτης του παίκτη που υπέβαλε την ερώτηση δεν μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική ερώτηση, μέχρι να έρθει η σειρά του να κάνει δήλωση ή να παίξει. Μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 16 και η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να θεσπίσει κανονισμούς, για γραπτές επεξηγήσεις.

2. Μετά το τελικό πάσο και κατά την περίοδο της εκτέλεσης, οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να ζητήσει, όταν είναι η σειρά του να παίξει, μια επεξήγηση επεξηγείται.

3. Σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους 1 και 2, ένας παίκτης μπορεί να υποβάλει ερώτηση σχετικά με μια μεμονωμένη δήλωση, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 16B1.

4. (α) Αν ένας παίκτης αντιληφθεί, κατά τη διάρκεια των αγορών, ότι η εξήγησή του ήταν λανθασμένη ή ατελής, πρέπει να καλέσει τον Διαιτητή, πριν τη λήξη της περιόδου διευκρινίσεων, για να διορθώσει τη λανθασμένη πληροφορία. Μπορεί να επιλέξει να καλέσει τον Διαιτητή νωρίτερα, αλλά δεν οφείλει να το κάνει. (Για διόρθωση κατά την περίοδο της εκτέλεσης, βλέπε Νόμο 75Β2.)

(β) Ο Διαιτητής, όταν καλείται, εφαρμόζει τον Νόμο 21Β ή τον Νόμο 40Β3.

5. (α) Ο παίκτης, ο συμπαίκτης του οποίου έδωσε λανθασμένη εξήγηση, δεν μπορεί να διορθώσει το λάθος κατά τη διάρκεια των αγορών, ούτε μπορεί να δείξει με οποιονδήποτε τρόπο ότι έγινε κάποιο λάθος. Στη 'λανθασμένη εξήγηση' συμπεριλαμβάνονται η απουσία προειδοποίησης ή ανακοίνωσης, όπως απαιτούν οι κανονισμοί, ή μια προειδοποίηση (ή μια ανακοίνωση), που δεν απαιτείται από τους κανονισμούς.

(β) Ο παίκτης πρέπει να καλέσει τον Διαιτητή και να ενημερώσει τους αντιπάλους ότι, κατά τη γνώμη του, η εξήγηση του συμπαίκτη του ήταν λανθασμένη (βλέπε Νόμο 75Β), αλλά μόνο στην πρώτη νόμιμη ευκαιρία, η οποία είναι

(i) για έναν αμυνόμενο, στο τέλος της εκτέλεσης.

(ii) για τον εκτελεστή ή τον μορ, μετά το τελικό πάσο των αγορών.

6. Αν ο Διαιτητής κρίνει ότι ένας παίκτης βάσισε κάποια ενέργειά του σε λανθασμένη πληροφορία, που του δόθηκε από αντίπαλο, βλέπε αντίστοιχα τον Νόμο 21 ή τον Νόμο 47E.

Ζ. Εσφαλμένη Διαδικασία

1. Ένας παίκτης δεν μπορεί να υποβάλλει κάποια ερώτηση, αν μοναδικός του στόχος είναι το όφελος του συμπαίκτη.

2. Ένας παίκτης δεν μπορεί να υποβάλλει κάποια ερώτηση, αν μοναδικός του στόχος είναι η απόσπαση εσφαλμένης απάντησης από έναν αντίπαλο.

3. Εκτός και αν το επιτρέπει η Ρυθμιστική Αρχή, ένας παίκτης δεν μπορεί να συμβουλεύεται την κάρτα του συστήματός του και τις σημειώσεις του κατά τη διάρκεια της περιόδου των αγορών και της εκτέλεσης. [αλλά βλέπε όμως Νόμο 40B2(β)].


A. Call Not Clearly Recognized

A player may require clarification forthwith if he is in doubt what call has been made.

B. Review of Auction during Auction Period

During the auction period, a player is entitled to have all previous calls restated when it is his turn to call, unless he is required by law to pass. Alerts should be included when responding to the request. A player may not ask for a partial review of previous calls and may not halt the review before it is completed.

C. Review after Final Pass

1. After the final pass either defender has the right to ask if it is his opening lead (see Laws 47E and 41).

2. Declarer3) or either defender may, at his first turn to play, require all previous calls to be restated. (See Laws 41B and 41C). As in B the player may not ask for only a partial restatement or halt the review.

D. Who May Review the Auction

A request to have calls restated shall be responded to only by an opponent.

E. Correction of Error in Review

All players, including dummy or a player required by law to pass, are responsible for prompt correction of errors in restatement (see Law 12C1 when an uncorrected review causes damage).

F. Explanation of Calls

1. During the auction and before the final pass any player may request4), at his own turn to call, an explanation of the opponents’ auction. He is entitled to know about calls actually made, about relevant alternative calls available that were not made, and about inferences from the choice of action where these are matters of partnership understanding. Except on the instruction of the Director replies should be given by the partner of the player who made the call in question. The partner of a player who asks a question may not ask a supplementary question until his turn to call or play. Law 16 may apply and the Regulating Authority may establish regulations for written explanations.

2. After the final pass and throughout the play period, either defender at his own turn to play may request an explanation of the opposing auction. At his turn to play from his hand or from dummy declarer may request an explanation of a defender’s call or card play understandings. Explanations should be given on a like basis to 1 and by the partner of the player whose action is explained.

3. Under 1 and 2 above a player may ask concerning a single call but Law 16B1 may apply.

4. (a) If a player realizes during the auction that his own explanation was erroneous or incomplete, he must summon the Director before the end of the Clarification Period and correct the misexplanation. He may elect to call the Director sooner, but he is under no obligation to do so. (For a correction during the play period, see Law 75B2.)

(b) The Director when summoned applies Law 21B or Law 40B3.

5. (a) A player whose partner has given a mistaken explanation may not correct the error during the auction, nor may he indicate in any manner that a mistake has been made. ‘Mistaken explanation’ here includes failure to alert or announce as regulations require or an alert (or an announcement) that regulations do not require.

(b) The player must call the Director and inform his opponents that, in his opinion, his partner’s explanation was erroneous (see Law 75B) but only at his first legal opportunity, which is:

(i) for a defender, at the end of the play.

(ii) for declarer or dummy, after the final pass of the auction.

6. If the Director judges that a player has based an action on misinformation given to him by an opponent see, as appropriate, Law 21 or Law 47E.

G. Incorrect Procedure

1. A player may not ask a question if his sole purpose is to benefit partner.

2. A player may not ask a question if his sole purpose is to elicit an incorrect response from an opponent.

3. Except as the Regulating Authority allows, a player may not consult his own system card and notes during the auction period and play [but see Law 40B2(b)].


1)
Η πρώτη φορά που είναι η σειρά του εκτελεστή να παίξει είναι όταν παίζει από τον μορ, εκτός αν έχει κάνει δεκτή αντάμ εκτός σειράς.
2)
Εκτός αν ο παίκτης απαιτείται από τον Κώδικα να πασάρει
3)
Declarer’s first turn to play is from dummy unless accepting an opening lead out of turn.
4)
Unless that player is required by law to pass.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_20.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:47
  • από pournaras