law_40

1. (α) Οι συμφωνίες μεταξύ συμπαικτών, όσον αφορά στις μεθόδους που έχει υιοθετήσει ο άξονας, μπορεί να επιτευχθούν είτε ρητά, μέσω συζήτησης, είτε να υπονοούνται, απορρέοντας από την αμοιβαία εμπειρία ή την αντίληψη των παικτών.

(β) Κάθε ζεύγος έχει καθήκον να διαθέτει τις συμφωνίες των παικτών στους αντιπάλους του. Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό.

2. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται στο συμπαίκτη, μέσω τέτοιων συμφωνιών, πρέπει να προκύπτουν από τις δηλώσεις, τα παιξίματα και τις συνθήκες της τρέχουσας διανομής. Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να λαμβάνει υπόψη του τις νόμιμες αγορές και, εφόσον αυτό δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του παρόντος Κώδικα, τα φύλλα που έχει δει. Έχει επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιεί πληροφορίες, οι οποίες ορίζονται ως νόμιμες, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. (Βλέπε Νόμο 73Γ).

3. Ένας παίκτης μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δήλωση ή παίξιμο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία, αρκεί αυτή η δήλωση ή το παίξιμο να μη βασίζεται σε κρυφή συνεννόηση με τον συμπαίκτη του (βλέπε Νόμο 40Γ1).

4. Το συμφωνηθέν νόημα μίας δήλωσης ή παιξίματος δεν πρέπει να αλλάζει, αναφορικά με το μέλος του άξονα από το οποίο έγινε (αυτή η απαίτηση δεν περιορίζει το στυλ και την κρίση, μόνο τις μεθόδους).

1. (α) Μία συμφωνία μεταξύ συμπαικτών, είτε ρητή είτε υπονοούμενη, αποτελεί συμφωνία συμπαικτών.

(β) Κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να ορίσει κάποιες συμφωνίες συμπαικτών ως 'ειδικές συμφωνίες συμπαικτών'. Ειδική συμφωνία συμπαικτών είναι αυτή, η οποία, κατά τη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής, μπορεί να μην είναι εύκολα κατανοητή και αναμενόμενη, από έναν σημαντικό αριθμό παικτών του αγώνα.

(γ) Εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Ρυθμιστική Αρχή, οποιαδήποτε δήλωση έχει συμβατικό νόημα αποτελεί ειδική συμφωνία συμπαικτών.

2. (α) Η Ρυθμιστική Αρχή:

(i) είναι εξουσιοδοτημένη χωρίς περιορισμούς να επιτρέπει, να απαγορεύει, ή να επιτρέπει υπό συνθήκες οποιαδήποτε ειδική συμφωνία συμπαικτών.

(ii) μπορεί να ορίσει μία Κάρτα Συμβάσεων, με ή χωρίς συμπληρωματικές σημειώσεις, για την εκ προοιμίου καταγραφή των συμφωνιών των συμπαικτών, και να ρυθμίσει τη χρήση της.

(iii) μπορεί να ορίσει διαδικασία προειδοποίησης και/ή άλλες μεθόδους αποκάλυψης των μεθόδων του ζεύγους.

(iv) μπορεί να απαγορέψει την εκ προοιμίου συμφωνία του ζεύγους να αλλάζει τις συμφωνίες κατά τη διάρκεια των αγορών ή της εκτέλεσης, έπειτα από ανωμαλία που διαπράττεται από τους αντιπάλους.

(v) μπορεί να περιορίσει τα ψυχίκ σε συμβατικές δηλώσεις.

(β) Εκτός εάν η Ρυθμιστική Αρχή προβλέπει διαφορετικά, ένας παίκτης δεν μπορεί να συμβουλεύεται την Κάρτα Συμβάσεών του, από την έναρξη της περιόδου των αγορών μέχρι το τέλος της εκτέλεσης, εκτός από τους παίκτες του άξονα της εκτέλεσης (μόνο), οι οποίοι μπορούν να συμβουλεύονται την Κάρτα Συμβάσεών τους, κατά τη διάρκεια της περιόδου διευκρινίσεων.

(γ) Εκτός εάν η Ρυθμιστική Αρχή προβλέπει διαφορετικά, ένας παίκτης μπορεί να συμβουλεύεται την Κάρτα Συμβάσεων των αντιπάλων:

(i) πριν από την έναρξη των αγορών,

(ii) κατά τη διάρκεια της περιόδου διευκρινίσεων,

(iii) κατά τη διάρκεια των αγορών και της εκτέλεσης, αλλά μόνον όταν είναι η σειρά του να κάνει δήλωση ή να παίξει και

(iv) έπειτα από αίτημα αντιπάλου για επεξήγηση, σύμφωνα με τον Νόμο 20ΣΤ, για τους σκοπούς της σωστής εξήγησης της έννοιας δήλωσης ή παιξίματος του συμπαίκτη.

(δ) Εκτός εάν η Ρυθμιστική Αρχή προβλέπει διαφορετικά, ο παίκτης δεν δικαιούται καμία βοήθεια στη μνήμη, τον υπολογισμό ή την τεχνική του, κατά τη διάρκεια των αγορών και της εκτέλεσης.

3. (α) Ένας άξονας που έχει ζημιωθεί, ως συνέπεια της παράβλεψης των αντιπάλων να αποκαλύψουν την έννοια μίας δήλωσης ή παιξίματος, όπως απαιτεί ο παρών Κώδικας, δικαιούται αποζημίωση, μέσω της επιδίκασης επανορθωτικής βαθμολογίας.

(β) Επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των απαιτήσεων αποκάλυψης των συμφωνιών του ζεύγους μπορεί να επιφέρουν ποινή.

4. Όταν ένας άξονας υποστεί ζημιά, από τη χρήση ειδικής συμφωνίας συμπαικτών, η οποία δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς που διέπουν τον αγώνα, επιδικάζεται επανορθωτική βαθμολογία. Ένας άξονας που παραβιάζει αυτούς τους κανονισμούς, μπορεί να υπόκειται σε διαδικαστική ποινή.

5. (α) Εξηγώντας την έννοια μιας δήλωσης ή ενός παιξίματος του συμπαίκτη, σε απάντηση ερώτησης αντιπάλου (βλέπε Νόμο 20), ένας παίκτης θα αποκαλύπτει όλες τις ειδικές πληροφορίες που του μεταδόθηκαν, μέσω της συμφωνίας μεταξύ των συμπαικτών ή της εμπειρίας του ζεύγους, αλλά δεν απαιτείται να αποκαλύπτει τα συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε, με βάση τη γνώση και την εμπειρία του, σχετικά με θέματα, που είναι γενικώς γνωστά στους παίκτες του Μπριτζ.

(β) Ο Διαιτητής αναπροσαρμόζει τη βαθμολογία, αν οι πληροφορίες που δεν δόθηκαν σε μια εξήγηση είναι κρίσιμες, για την επιλογή ενέργειας, εκ μέρους ενός αντιπάλου και, κατά συνέπεια, ο αντίπαλος υπέστη ζημιά.

1. Ένας παίκτης μπορεί να παρεκκλίνει από τις δηλωμένες συμφωνίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο συμπαίκτης του δεν έχει κανένα λόγο παραπάνω από τους αντιπάλους να αντιληφθεί την παρέκκλιση [αλλά βλέπε παράγραφο Β2(α)(v) παραπάνω]. Επαναλαμβανόμενες παρεκκλίσεις οδηγούν σε έμμεση συμφωνία, η οποία τότε αποτελεί μέρος των μεθόδων του ζεύγους και είναι υποχρεωτικό να αποκαλύπτεται, σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την αποκάλυψη του συστήματος. Αν ο Διαιτητής κρίνει ότι υπάρχει κρυφή γνώση, η οποία προκάλεσε ζημιά στους αντιπάλους, θα αναπροσαρμόσει τη βαθμολογία και μπορεί να επιβάλει διαδικαστική ποινή.

2. Εκτός από τα προαναφερθέντα στην παράγραφο Γ1 παραπάνω, κανένας παίκτης δεν έχει την υποχρέωση να αποκαλύπτει στους αντιπάλους ότι έχει παρεκκλίνει από τις δηλωμένες μεθόδους του.


1. (a) Partnership understandings as to the methods adopted by a partnership may be reached explicitly in discussion or implicitly through mutual experience or awareness of the players.

(b) Each partnership has a duty to make its partnership understandings available to its opponents. The Regulating Authority specifies the manner in which this is done.

2. Information conveyed to partner through such understandings must arise from the calls, plays and conditions of the current deal. Each player is entitled to take into account the legal auction and, subject to any exclusions in these laws, the cards he has seen. He is entitled to use information specified elsewhere in these laws to be authorized. (See Law 73C.)

3. A player may make any call or play without prior announcement provided that such call or play is not based on an undisclosed partnership understanding (see Law 40C1).

4. The agreed meaning of a call or play shall not alter by reference to the member of the partnership by whom it is made (this requirement does not restrict style and judgement, only method).

1. (a) An agreement between partners, whether explicit or implicit, is a partnership understanding.

(b) In its discretion the Regulating Authority may designate certain partnership understandings as ‘special partnership understandings’. A special partnership understanding is one whose meaning, in the opinion of the Regulating Authority, may not be readily understood and anticipated by a significant number of players in the tournament.

© Unless the Regulating Authority decides otherwise, any call that has an artificial meaning constitutes a special partnership understanding.

2. (a) The Regulating Authority:

(i) is empowered without restriction to allow, disallow, or allow conditionally, any special partnership understanding.

(ii) may prescribe a System Card, with or without supplementary sheets, for the prior listing of a partnership’s understandings, and regulate its use.

(iii) may prescribe alerting procedures and/or other methods of disclosure of a partnership’s methods.

(iv) may disallow prior agreement by a partnership to vary its understandings during the auction or play following an irregularity committed by the opponents.

(v) may restrict the use of psychic artificial calls.

(b) Unless the Regulating Authority provides otherwise a player may not consult his own system card between the commencement of the auction period and the end of play, except that players of the declaring side (only) may consult their own system card during the Clarification Period.

© Unless the Regulating Authority provides otherwise a player may consult his opponent’s system card:

(i) prior to the commencement of the auction,

(ii) during the Clarification Period,

(iii) during the auction and during the play but only at his turn to call or play, and

(iv) following an opponent’s request for an explanation, pursuant to Law 20F, for the purpose of correctly explaining the significance of his partner’s call or play.

(d) Unless the Regulating Authority provides otherwise a player is not entitled to any aids to his memory, calculation or technique during the auction period and play.

3. (a) A side that is damaged as a consequence of its opponents’ failure to provide disclosure of the meaning of a call or play, as these laws require, is entitled to rectification through the award of an adjusted score.

(b) Repeated violations of requirements to disclose partnership understandings may be penalized.

4. When a side is damaged by an opponent’s use of a special partnership understanding that does not comply with the regulations governing the tournament the score shall be adjusted. A side in breach of those regulations may be subject to a procedural penalty.

5. (a) When explaining the significance of partner’s call or play in reply to an opponent’s enquiry (see Law 20) a player shall disclose all special information conveyed to him through partnership agreement or partnership experience but he need not disclose inferences drawn from his knowledge and experience of matters generally known to bridge players.

(b) The Director adjusts the score if information not given in an explanation is crucial for an opponent’s choice of action and the opponent is thereby damaged.

1. A player may deviate from his side’s announced understandings, provided that his partner has no more reason than the opponents to be aware of the deviation [but see B2(a)(v) above]. Repeated deviations lead to implicit understandings which then form part of the partnership’s methods and must be disclosed in accordance with the regulations governing disclosure of system. If the Director judges there is undisclosed knowledge that has damaged the opponents he shall adjust the score and may assess a procedural penalty.

2. Other than in C1 above, no player is obliged to disclose to the opponents that he has deviated from his announced methods.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/06/28 16:11

Β5: 'με βάση τη γνώση και την εμπειρία', λεπτομέρια.. αλλά ίσως το 'του' να βοηθούσε λίγο παραπάνω στην κατανόηση

το αντίστοιχο στο αγγλικό:

'from his knowledge and experience

Τάκης Πουρναράς, 2017/06/28 16:15

οκ

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_40.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:40
  • από pournaras