law_73

1. Η επικοινωνία μεταξύ συμπαικτών, κατά τη διάρκεια των αγορών και της εκτέλεσης, θα πραγματοποιείται μόνο μέσω δηλώσεων και παιξιμάτων, εκτός αν επιτρέπεται σαφώς από τον παρόντα Κώδικα.

2. Οι δηλώσεις και τα παιξίματα θα οφείλουν να γίνονται χωρίς υπερβολική έμφαση, επιτήδευση ή αλλοίωση της φωνής και χωρίς εκ προθέσεως υπερβολικό δισταγμό ή βιασύνη (αλλά βλέπε Νόμο 73Δ3) . Ωστόσο, οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να επιβάλλουν υποχρεωτικές παύσεις, όπως στον πρώτο γύρο των αγορών ή μετά από προειδοποίηση για αγορά με πήδημα ή στην πρώτη λεβέ.

Οι παίκτες δεν πρέπει να επικοινωνούν, ούτε να επιχειρούν να επικοινωνήσουν, με άλλα μέσα από αυτά που περιγράφονται στον Νόμο 73Α.

1. Οι συμπαίκτες δεν θα επικοινωνούν με μέσα, όπως ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι δηλώσεις ή τα παιξίματα, μέσω εξωγενών σχολίων ή χειρονομιών, μέσω ερωτήσεων που έγιναν ή δεν έγιναν, ή προειδοποιήσεων και επεξηγήσεων που δόθηκαν ή δε δόθηκαν.

2. Το πιο σοβαρό αδίκημα είναι η ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ συμπαικτών, μέσω προ-συννενοημένων μεθόδων επικοινωνίας, διαφορετικών από αυτές που θεσπίζονται από τον παρόντα Κώδικα.

1. Όταν ένας παίκτης έχει στη διάθεσή του κατά τύχη αθέμιτη ες πληροφορία ες από τον συμπαίκτη του, όπως μέσω σχολίου, ερώτησης, εξήγησης, χειρονομίας, επιτηδεύματος, αδικαιολόγητης έμφασης, αλλοίωσης της φωνής, βιασύνης ή δισταγμού, αναπάντεχης προειδοποίησης ή έλλειψης προειδοποίησης, πρέπει να αποφύγει προσεκτικά να επωφεληθεί από αυτήν οποιοδήποτε πλεονέκτημα από αυτήν την αθέμιτη πληροφόρηση [βλέπε Νόμο 16Β1(α)].

2. Μπορεί να επιβληθεί ποινή στον παίκτη, που παραβιάζει την παράγραφο Γ1, αλλά, αν οι αντίπαλοι έχουν ζημιωθεί, βλέπε επίσης Νόμο 16Β3.

1. Είναι επιθυμητό, αν και όχι πάντοτε απαραίτητο, να διατηρούν οι παίκτες σταθερό ρυθμό και αμετάβλητο τρόπο. Ωστόσο, ο Oι παίκτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, όταν οι διακυμάνσεις μπορεί να αποβούν προς όφελός τους. Διαφορετικά, η ακούσια μεταβολή στον ρυθμό ή τον τρόπο, με τον οποίο γίνεται μια δήλωση ή παίξιμο, δεν αποτελεί παράβαση. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τέτοιες διακυμάνσεις είναι θεμιτές μόνο για τους αντιπάλους, οι οποίοι μπορούν να δράσουν ανάλογα με δική τους ευθύνη.

2. Ένας παίκτης δεν πρέπει να αποπειράται να παραπλανεί έναν αντίπαλο, μέσω ερώτησης, σχολίου ή χειρονομίας - μέσω βιασύνης ή δισταγμού σε δήλωση ή παίξιμο (για παράδειγμα όπως διστάζοντας πριν παιχτεί ένα σόλο) - με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται μία δήλωση ή ένα παίξιμο - ή με οποιαδήποτε σκόπιμη απόκλιση από την ορθή διαδικασία (βλέπε επίσης Νόμο 73Ε2).

3. Οι Ρυθμιστικές αρχές μπορεί να απαιτήσουν υποχρεωτικές παύσεις, όπως στον πρώτο γύρο των αγορών, ή μετά από μια ειδοποίηση για αγορά με πήδημα, ή στην πρώτη λεβέ.

1. Ένας παίκτης μπορεί να αποπειραθεί να παραπλανήσει έναν αντίπαλο μέσω μίας δήλωσης ή ενός παιξίματος (εφόσον η παραπλάνηση δεν τονίζεται από ασυνήθη χειρονομία, βιασύνη ή δισταγμό, ούτε προστατεύεται από κρυφή συνεννόηση του ζεύγους ή λόγω εμπειρίας).

2. Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι ένας αθώος παίκτης κατέληξε σε λανθασμένο συμπέρασμα, εξαιτίας ερώτησης, σχόλιου, τρόπου, ρυθμού ή οτιδήποτε παρόμοιο, ενός αντιπάλου, ο οποίος δεν έχει ευαπόδεικτο μπριτζιστικό λόγο για την ενέργειά του, και ο οποίος θα μπορούσε να γνωρίζει, τη στιγμή της ενέργειάς του, ότι αυτή θα μπορούσε να αποβεί προς όφελός του, ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.


1. Communication between partners during the auction and play shall be effected only by means of calls and plays, except as specifically authorized by these laws.

2. Calls and plays shallshould be made without undue emphasis, mannerism or inflection, and without undue hesitation or haste (but see Law 73D3)But Regulating Authorities may require mandatory pauses, as on the first round of the auction, or after a skip-bid warning, or on the first trick.

Players must not communicate, nor attempt to communicate, via means other than those described in Law 73A.

1. Partners shall not communicate by means such as the manner in which calls or plays are made, extraneous remarks or gestures, questions asked or not asked, or alerts and explanations given or not given.

2. The gravest possible offence is for a partnership to exchange information through prearranged methods of communication other than those sanctioned by these Laws.

1. When a player has available to him incidental unauthorized information from his partner, such as from a remark, question, explanation, gesture, mannerism, undue emphasis, inflection, haste or hesitation, an unexpected alert or failure to alert, he must carefully avoid taking any advantage of it from that unauthorized information [see Law 16B1(a)].

2. A penalty may be assessed against a player who violates C1, but if the opponents have been damaged, see also Law 16B3.

1. It is desirable, though not always required, for players to maintain steady tempo and unvarying manner. However, players Players should be particularly careful when variations may work to the benefit of their side. Otherwise, unintentionally to vary the tempo or manner in which a call or play is made is not an infraction. Inferences from such variations are authorized only to the opponents, who may act upon the information at their own risk.

2. A player may not attempt to mislead an opponent by means of a question, remark or gesture; by the haste or hesitancy of a call or play (for example as in hesitating before playing a singleton); by the manner in which a call or play is made; or by any purposeful deviation from correct procedure (see also Law 73E2).

3. Regulating Authorities may require mandatory pauses, such as on the first round of the auction, or after a skip-bid warning, or on the first trick.

1. A player may appropriately attempt to deceive an opponent through a call or play (so long as the deception is not emphasized by manerism, unwonted haste or hesitancy, nor protected by concealed partnership understanding or experience).

2. If the Director determines that an innocent player has drawn a false inference from a question, remark, manner, tempo or the like, of an opponent who has no demonstrable bridge reason for the action, and who could have been aware, at the time of the action, that it could work to his benefit, the Director shall award an adjusted score.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/03 14:17

undue emphasis, mannerism or inflection, and without undue hesitation or haste

Μήπως να σταθεροποιήσουμε τη μετάφραση του undue. Στην Α παράγραφο είναι 'υπερβολική/ο' ενώ στην Γ, 'αδικαιολόγητη'. Νομίζω το 'αδικαιολόγητο' είναι καλύτερο από το υπερβολικό.

Επίσης στη Γ, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος, το unauthorized information έχει μεταφρασθεί στην αρχή 'αθέμιτες πληροφορίες' και στο τέλος της παραγράφου 'αθέμιτη πληροφόρηση'..

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_73.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2023/12/18 14:05
  • από pournaras