Α. Απόλυτα Δικαιώματα

1. Ο μορ έχει το δικαίωμα να δίνει πληροφορίες, όταν είναι παρών ο Διαιτητής, σχετικές με γεγονότα ή τον νόμο.

2. Μπορεί να τηρεί λογαριασμό των κερδισμένων και των χαμένων λεβέ.

3. Παίζει τα φύλλα του μορ, ως εντολοδόχος του εκτελεστή, σύμφωνα με τις οδηγίες του, και βεβαιώνεται ότι ο μορ ακολουθεί στο χρώμα (βλέπε Νόμο 45ΣΤ, αν ο μορ υποδείξει παίξιμο).

Β. Περιορισμένα Δικαιώματα

Ο μορ μπορεί να ασκήσει και άλλα δικαιώματα, υποκείμενος στους περιορισμούς, που αναφέρονται στον Νόμο 43.

1. Μπορεί να ρωτήσει τον εκτελεστή (αλλά όχι έναν αμυνόμενο), όταν αυτός δεν ακολούθησε στο χρώμα στη λεβέ, αν έχει φύλλο στο χρώμα της εξόδου.

2. Μπορεί να προσπαθήσει να προλάβει οποιαδήποτε ανωμαλία.

3. Μπορεί να επιστήσει τη προσοχή σε οποιαδήποτε ανωμαλία, αλλά μόνον έπειτα από το τέλος της εκτέλεσης.


A. Absolute Rights

1. Dummy is entitled to give information, in the Director’s presence, as to fact or law.

2. He may keep count of tricks won and lost.

3. He plays the cards of the dummy as declarer’s agent as directed and ensures that dummy follows suit (see Law 45F if dummy suggests a play).

B. Qualified Rights

Dummy may exercise other rights subject to the limitations stated in Law 43.

1. Dummy may ask declarer (but not a defender) when he has failed to follow suit to a trick whether he has a card of the suit led.

2. He may try to prevent any irregularity.

3. He may draw attention to any irregularity, but only after play of the hand is concluded.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_42.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:42
  • από pournaras