Εκτός από τα αναφερόμενα στον Νόμο 42:

Α. Περιορισμοί του Μορ

1. (α) Ο μορ δεν μπορεί να καλέσει τον Διαιτητή, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, εκτός αν κάποιος άλλος παίκτης έχει επιστήσει την προσοχή σε ανωμαλία.

(β) Ο μορ δεν μπορεί να επιστήσει την προσοχή σε ανωμαλία κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

(γ) Ο μορ δεν πρέπει να συμμετέχει στην εκτέλεση, ούτε μπορεί να μεταφέρει οποιαδήποτε πληροφορία στον εκτελεστή σχετικά με την εκτέλεση.

2. (α) Ο μορ δεν μπορεί να ανταλλάσσει χέρια με τον εκτελεστή.

(β) Ο μορ δεν μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση του, για να παρακολουθήσει την εκτέλεση του χεριού από τον εκτελεστή.

(γ) Ο μορ δεν μπορεί να κοιτά την εμπρός όψη των φύλλων του χεριού οποιουδήποτε αμυνόμενου.

3. Ένας αμυνόμενος δεν μπορεί να δείχνει το χέρι του στον μορ.

B. Εάν Προκύψει Παραβίαση

1. Ο μορ υπόκειται σε ποινή, σύμφωνα με τον Νόμο 90, για οποιαδήποτε παραβίαση των περιορισμών που αναφέρονται στις παραγράφους Α1 και Α2.

2. Αν ο μορ, έπειτα από παραβίαση των περιορισμών του, που αναφέρονται στην παράγραφο A2:

(α) προειδοποιήσει τον εκτελεστή να μην παίξει από το λάθος χέρι, οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να επιλέξει το χέρι, από το οποίο θα παίξει ο εκτελεστής.

(β) είναι ο πρώτος που ρωτήσει τον εκτελεστή αν ένα παίξιμο από το χέρι του εκτελεστή αποτελεί ρενόνς, ο εκτελεστής πρέπει να αντικαταστήσει το φύλλο του με ένα σωστό φύλλο, αν το παίξιμό του ήταν παράνομο, και ισχύουν όσα προβλέπει ο Νόμος 64, ως να έχει οριστικοποιηθεί η ρενόνς.

3. Αν ο μορ, έπειτα από παραβίαση των περιορισμών του, που αναφέρονται στην παράγραφο Α2, είναι ο πρώτος που εφιστά την προσοχή σε ανωμαλία αμυνόμενου, δεν υπάρχει άμεση επανόρθωση. Η εκτέλεση συνεχίζεται, ως να μην είχε συμβεί καμία ανωμαλία. Στο τέλος της εκτέλεσης, αν ο άξονας της άμυνας κέρδισε από την ανωμαλία, ο Διαιτητής αναπροσαρμόζει μόνο το σκορ της άμυνας, αφαιρώντας αυτό το πλεονέκτημα. Ο άξονας του εκτελεστή διατηρεί το σκορ που επετεύχθη στο τραπέζι.


Except as Law 42 allows:

A. Limitations on Dummy

1. (a) Dummy may not initiate a call for the Director during play unless another player has drawn attention to an irregularity.

(b) Dummy may not call attention to an irregularity during play.

© Dummy must not participate in the play, nor may he communicate anything about the play to declarer.

2. (a) Dummy may not exchange hands with declarer.

(b) Dummy may not leave his seat to watch declarer’s play of the hand.

© Dummy may not look at the face of a card in either defender’s hand.

3. A defender may not show dummy his hand.

B. If Violation Occurs

1. Dummy is liable to penalty under Law 90 for any violation of the limitations listed in A1 and A2.

2. If dummy, after his violation of the limitations listed in A2:

(a) warns declarer not to lead from the wrong hand, either defender may choose the hand from which declarer shall lead.

(b) is the first to ask declarer if a play from declarer’s hand constitutes a revoke, declarer must substitute a correct card if his play was illegal, and the provisions of Law 64 then apply as if the revoke had been established.

3. If dummy after his violation of the limitations listed in A2 is the first to draw attention to a defender’s irregularity, there is no immediate rectification. Play continues as though no irregularity had occurred. At the end of play if the defending side has gained through its irregularity the Director adjusts only its score, taking away that advantage. The declaring side retains the score achieved at the table.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_43.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 13:05
  • από pournaras