Α. Δικαιοδοσία Διαιτητή

Ο Διαιτητής, πέρα από την εφαρμογή των επανορθωτικών μέτρων, που προβλέπονται από τον παρόντα Κώδικα, μπορεί επίσης να επιβάλει διαδικαστικές ποινές για οποιοδήποτε παράπτωμα, που καθυστερεί υπερβολικά ή διαταράσσει το παιχνίδι, ενοχλεί άλλους αγωνιζόμενους, παραβιάζει τη σωστή διαδικασία ή απαιτεί την επιδίκαση επανορθωτικής βαθμολογίας.

Β. Παραπτώματα που υπόκεινται σε διαδικαστική ποινή

Τα παρακάτω αποτελούν παραδείγματα παραπτωμάτων, που υπόκεινται σε διαδικαστική ποινή (τα παραπτώματα όμως δεν περιορίζονται σε αυτά):

1. αφιξη αγωνιζόμενου, έπειτα από την καθορισμένη ώρα έναρξης.

2. υπερβολικά αργό παίξιμο από αγωνιζόμενο.

3. συζήτηση των αγορών, του παιξίματος ή του αποτελέσματος μίας διανομής, η οποία μπορεί να ακουστεί σε άλλο τραπέζι.

4. μη εγκεκριμένη σύγκριση αποτελεσμάτων με άλλο αγωνιζόμενο.

5. άγγιγμα ή επέμβαση σε φύλλα που ανήκουν σε άλλο παίκτη (βλέπε Νόμο 7).

6. τοποθέτηση ενός ή περισσότερων φύλλων σε λανθασμένη θέση της θήκης.

7. λάθη στη διαδικασία (όπως παράλειψη μετρήματος των φύλλων του χεριού, παίξιμο λάθος διανομής, κλπ.), τα οποία απαιτούν την επιδίκαση επανορθωτικής βαθμολογίας, για οποιονδήποτε αγωνιζόμενο.

8. μη άμεση συμμόρφωση με τους κανονισμούς του αγώνα ή με τις οδηγίες του Διαιτητή.


A. Director’s Authority

The Director, in addition to implementing the rectifications in these Laws, may also assess procedural penalties for any offence that unduly delays or obstructs the game, inconveniences other contestants, violates correct procedure, or requires the award of an adjusted score.

B. Offences Subject to Procedural Penalty

The following are examples of offences subject to procedural penalty (but the offences are not limited to these):

1. arrival of a contestant after the specified starting time.

2. unduly slow play by a contestant.

3. discussion of the bidding, play or result of a board, which may be overheard at another table.

4. unauthorized comparison of scores with another contestant.

5. touching or handling of cards belonging to another player (see Law 7).

6. placing one or more cards in an incorrect pocket of the board.

7. errors in procedure (such as failure to count cards in one’s hand, playing the wrong board, etc.) that require an adjusted score for any contestant.

8. failure to comply promptly with tournament regulations or with instructions of the Director.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_90.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:27
  • από pournaras