Α. Τοποθέτηση της Θήκης

Όταν πρόκειται να παιχτεί μια θήκη, τοποθετείται στο κέντρο του τραπεζιού και παραμένει εκεί με σωστό προσανατολισμό μέχρι να ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Β. Αφαίρεση των Φύλλων από τη Θήκη

1. Κάθε παίκτης παίρνει τα φύλλα από τη θέση, που αντιστοιχεί στον προσανατολισμό του.

2. Κάθε παίκτης μετρά τα φύλλα του, με την όψη προς τα κάτω, για να βεβαιωθεί ότι έχει ακριβώς δεκατρία. Στη συνέχεια, πριν κάνει κάποια δήλωση, πρέπει να επιθεωρήσει την εμπρός όψη των φύλλων του.

3. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάθε παίκτης διατηρεί τα φύλλα του στην κατοχή του, μη επιτρέποντας την ανάμειξή τους με τα φύλλα οποιουδήποτε άλλου παίκτη. Κανένας παίκτης δεν θα αγγίζει οποιοδήποτε φύλλο, εκτός από τα δικά του (αλλά ο εκτελεστής μπορεί να παίζει τα φύλλα του μορ, σύμφωνα με τον Νόμο 45), τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά το τέλος της εκτέλεσης, εκτός αν λάβει άδεια από έναν αντίπαλο ή τον Διαιτητή.

Γ. Επιστροφή των Φύλλων στη Θήκη

Αφού ολοκληρωθεί το παιχνίδι, κάθε παίκτης οφείλει να ανακατέψει τα αρχικά δεκατρία φύλλα του και στη συνέχεια να τα επανατοποθετήσει στη θέση, που αντιστοιχεί στον προσανατολισμό του. Από εκεί και μετά, κανένα χέρι δεν θα αφαιρείται από τη θήκη, εκτός αν είναι παρόν ένα μέλος κάθε άξονα, ή ο Διαιτητής.

Δ. Ευθύνη για τις Διαδικασίες

Οποιοσδήποτε αγωνιζόμενος παραμένει σε ένα τραπέζι καθ' όλη τη διάρκεια μιας ημερίδας είναι κυρίως υπεύθυνος, για τη διατήρηση των κατάλληλων συνθηκών παιξίματος στο τραπέζι.


A. Placement of Board

When a board is to be played it is placed in the centre of the table where it shall remain, correctly oriented, until play is completed.

B. Removal of Cards from Board

1. Each player takes a hand from the pocket corresponding to his compass position.

2. Each player counts his cards face down to be sure he has exactly thirteen; after that, and before making a call, he must inspect the faces of his cards.

3. During play each player retains possession of his own cards, not permitting them to be mixed with those of any other player. No player shall touch any cards other than his own (but declarer may play dummy’s cards in accordance with Law 45) during or after play except by permission of an opponent or the Director.

C. Returning Cards to Board

After play has finished, each player should shuffle his original thirteen cards, after which he restores them to the pocket corresponding to his compass position. Thereafter no hand shall be removed from the board unless a member of each side, or the Director, is present.

D. Responsibility for Procedures

Any contestant remaining at a table throughout a session is primarily responsible for maintaining proper conditions of play at the table.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_07.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/31 12:55
  • από vovos