Α. Παίξιμο Φύλλου Από Ένα Χέρι

Κάθε παίκτης, εκτός από τον μορ, παίζει ένα φύλλο, αποσπώντας το από το χέρι του και αποκαλύπτοντάς το1) επάνω στο τραπέζι, ακριβώς μπροστά του.

Β. Παίξιμο Φύλλου Από Τον Μορ

Ο εκτελεστής παίζει ένα φύλλο από τον μορ, ονοματίζοντας το φύλλο, οπότε ο μορ αποσπά το φύλλο και το τοποθετεί ανοικτό επάνω στο τραπέζι. Παίζοντας από το χέρι του μορ, ο εκτελεστής μπορεί, αν είναι απαραίτητο, να αποσπά το φύλλο που επιθυμεί ο ίδιος.

Γ. Φύλλο που Θεωρείται Παιγμένο

1. Ένα φύλλο, το οποίο κρατά αμυνόμενος, ώστε να είναι δυνατόν να δει την όψη του ο συμπαίκτης του, θεωρείται παιγμένο στην τρέχουσα λεβέ (αν ο αμυνόμενος έχει ήδη παίξει νόμιμο φύλλο στην τρέχουσα λεβέ, βλέπε Νόμο 45Ε).

2. Ένα φύλλο του εκτελεστή θεωρείται παιγμένο από το χέρι του αν:

(α) το κρατά ανοικτό, αγγίζοντας ή σχεδόν αγγίζοντας το τραπέζι ή

(β) το διατηρεί σε τέτοια θέση, που υποδηλώνει ότι έχει παιχτεί.

3. Ένα φύλλο του μορ παίζεται, αν ο εκτελεστής το άγγιξε εσκεμμένα, εκτός από την περίπτωση, που έκανε κάτι τέτοιο, προκειμένου να τακτοποιήσει τα φύλλα του μορ ή να πιάσει ένα φύλλο μεγαλύτερο ή μικρότερο από το φύλλο ή φύλλα που άγγιξε.

4. (α) Ένα φύλλο παίζεται, αν ένας παίκτης το ονοματίσει ή αλλιώς το προσδιορίσει, ως το φύλλο που προτίθεται να παίξει (αλλά βλέπε Νόμο 47).

(β) Ο εκτελεστής μπορεί να διορθώσει έναν ακούσιο προσδιορισμό, ενός φύλλου από τον μορ, μέχρι να παίξει επόμενο φύλλο, είτε από το χέρι του είτε από τον μορ. Αλλαγή προσδιορισμού επιτρέπεται, έπειτα από ολίσθηση της γλώσσας, αλλά όχι έπειτα από απώλεια συγκέντρωσης ή επανεξέταση ενέργειας. Αν ένας αντίπαλος, στη σειρά του, έπαιξε ένα φύλλο, που ήταν νόμιμο, πριν από την αλλαγή προσδιορισμού, ο αντίπαλος αυτός μπορεί να αποσύρει το φύλλο που έπαιξε, να το επιστρέψει στο χέρι του και να το αντικαταστήσει με άλλο (βλέπε Νόμους 47Δ και 16Γ1).

5. Ένα τιμωρημένο φύλλο, μικρό ή μεγάλο, μπορεί να πρέπει να παιχτεί (βλέπε Νόμο 50).

Δ. Ο Μορ Σηκώνει Ένα Μη-Προσδιορισμένο Φύλλο

1. Αν ο μορ τοποθετήσει στα παιγμένα φύλλα ένα φύλλο, που δεν ονόμασε ο εκτελεστής, το φύλλο πρέπει να αποσυρθεί, αν η προσοχή σε αυτό επιστηθεί, προτού παίξει κάθε άξονας στην επόμενη λεβέ, και ένας αμυνόμενος μπορεί να αποσύρει και να επιστρέψει στο χέρι του το φύλλο που έπαιξε, έπειτα από το λάθος, αλλά προτού επιστηθεί η προσοχή σε αυτό. Αν ο ΑΣΔ του εκτελεστή αλλάξει φύλλο, ο εκτελεστής μπορεί να αποσύρει ένα φύλλο που είχε παίξει στη συνέχεια σε εκείνη τη λεβέ (Βλέπε Νόμο 16Γ).

2. Όταν είναι πολύ αργά να αλλάξει ένα φύλλο που τοποθετήθηκε λανθασμένα (βλέπε παραπάνω), η εκτέλεση συνεχίζεται κανονικά, χωρίς αλλαγή των φύλλων που παίχτηκαν σε αυτήν ή οποιαδήποτε επόμενη λεβέ. Αν το λανθασμένα τοποθετημένο φύλλο ήταν το πρώτο φύλλο της λεβέ, τότε η αποτυχία να ακολουθήσει ένας παίκτης στο χρώμα αυτού του φύλλο μπορεί να αποτελεί ρενόνς (βλέπε Νόμους 64Α, 64Β7 και 64Γ). Αν το λανθασμένα τοποθετημένο φύλλο συμπλήρωσε σε λεβέ εν εξελίξει και, ως εκ τούτου, ο μορ έκανε ρενόνς, βλέπε Νόμους 64Β3 και 64Γ.

Ε. Παίξιμο Πέμπτου Φύλλου Σε Μία Λεβέ

1. Ένα πέμπτο φύλλο, που παίχτηκε σε μία λεβέ από αμυνόμενο, γίνεται τιμωρημένο φύλλο, υποκείμενο στις διατάξεις του Νόμου 50, εκτός αν ο Διαιτητής θεωρήσει ότι επρόκειτο για έξοδο, οπότε εφαρμόζεται ο Νόμος 53 ή 56.

2. Όταν ο εκτελεστής παίξει πέμπτο φύλλο σε μία λεβέ από το χέρι του ή από τον μορ, το φύλλο επιστρέφεται στο χέρι του χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, εκτός αν ο Διαιτητής θεωρήσει ότι επρόκειτο για έξοδο, οπότε εφαρμόζεται ο Νόμος 55.

ΣΤ. Ο Μορ Υποδεικνύει Φύλλο

Έπειτα από την έκθεση του χεριού του, ο μορ δεν μπορεί να αγγίζει ή να υποδεικνύει οποιοδήποτε φύλλο (παρά μόνο για λόγους τακτοποίησης), χωρίς εντολή από τον εκτελεστή. Αν το κάνει, ο Διαιτητής πρέπει να κληθεί αμέσως και να ενημερωθεί για την ενέργεια αυτή. Η εκτέλεση συνεχίζεται. Στο τέλος της εκτέλεσης ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, αν θεωρήσει ότι ο μορ υπέδειξε ένα παίξιμο στον εκτελεστή και οι αμυνόμενοι ζημιώθηκαν από το παίξιμο που υποδείχτηκε.

Ζ. Κλείσιμο Της Λεβέ

Κανένας παίκτης δεν πρέπει να κλείνει το φύλλο του, μέχρις να παίξουν και οι τέσσερις παίκτες στη λεβέ.


A. Play of Card from a Hand

Each player except dummy plays a card by detaching it from his hand and facing2) it on the table immediately before him.

B. Play of Card from Dummy

Declarer plays a card from dummy by naming the card, after which dummy picks up the card and faces it on the table. In playing from dummy’s hand declarer may, if necessary, pick up the desired card himself.

C. Card Deemed to be Played

1. A defender’s card held so that it is possible for his partner to see its face is deemed played to the current trick (if the defender has already made a legal play to the current trick, see Law 45E).

2. Declarer is deemed to have played a card from his hand if it is:

(a) held face up, touching or nearly touching the table; or

(b) maintained in such a position as to indicate that it has been played.

3. A card in the dummy is played if it has been deliberately touched by declarer except for the purpose either of arranging dummy’s cards, or of reaching a card above or below the card or cards touched.

4. (a) A card is played if a player names or otherwise designates it as the card he proposes to play (but see Law 47).

(b) Declarer may correct an unintended designation of a card from dummy until he next plays a card from either his own hand or from dummy. A change of designation may be allowed after a slip of the tongue, but not after a loss of concentration or a reconsideration of action. If an opponent has, in turn, played a card that was legal before the change in designation, that opponent may withdraw the card so played, return it to his hand, and substitute another (see Laws 47D and 16C1).

5. A penalty card, major or minor, may have to be played (see Law 50).

D. Dummy Picks up a Non-designated Card

1. If dummy places in the played position a card that declarer did not name, the card must be withdrawn if attention is drawn to it before each side has played to the next trick, and a defender may withdraw and return to his hand a card played after the error but before attention was drawn to it; if declarer’s RHO changes his play, declarer may withdraw a card he had subsequently played to that trick. (See Law 16C.)

2. When it is too late to change dummy’s wrongly placed card (see above), the play continues normally without alteration of the cards played to this or any subsequent trick. If the wrongly placed card was the first card of the trick, then the failure to follow suit to that card may now constitute a revoke (see Laws 64A, 64B7 and 64C). If the wrongly placed card was contributed to a trick already in progress and dummy thereby has revoked, see Laws 64B3 and 64C.

E. Fifth Card Played to Trick

1. A fifth card contributed to a trick by a defender becomes a penalty card, subject to Law 50, unless the Director deems that it was led, in which case Law 53 or 56 applies.

2. When declarer contributes a fifth card to a trick from his own hand or dummy, it is returned to the hand without further rectification unless the Director deems that it was led, in which case Law 55 applies.

F. Dummy Indicates Card

After dummy’s hand is faced, dummy may not touch or indicate any card (except for purpose of arrangement) without instruction from declarer. If he does so the Director should be summoned forthwith and informed of the action. Play continues. At the end of the play the Director shall award an adjusted score if he considers dummy suggested a play to declarer and the defenders were damaged by the play suggested.

G. Turning the Trick

No player should turn his card face down until all four players have played to the trick.


1)
Η αντάμ γίνεται αρχικά κλειστή, εκτός αν η Ρυθμιστική Αρχή ορίσει διαφορετικά.
2)
The opening lead is first made face down unless the Regulating Authority directs otherwise.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_45.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:49
  • από pournaras