Α. Έξοδος Εκτελεστή Δεκτή

Αν ο εκτελεστής κάνει έξοδο εκτός σειράς από το χέρι του ή το χέρι του μορ, τότε οποιοσδήποτε αμυνόμενος μπορεί να δεχθεί την έξοδο, όπως προβλέπεται από τον Νόμο 53, ή μπορεί να απαιτήσει να αποσυρθεί (έπειτα από λανθασμένη πληροφόρηση, βλέπε Νόμο 47Ε1). Αν οι αμυνόμενοι επιλέξουν διαφορετικά, τότε θα επικρατήσει η άποψη του παίκτη, που έχει σειρά να παίξει έπειτα από τη λάθος έξοδο.

Β. Απαιτείται Η Απόσυρση Εξόδου Του Εκτελεστή

1. Αν ο εκτελεστής έκανε έξοδο από το χέρι του ή το χέρι του μορ, όταν ήταν η σειρά ενός αμυνόμενου να κάνει έξοδο, και απαιτήθηκε να αποσύρει μία τέτοια έξοδο, σύμφωνα με τον Νόμο 55Α, ο εκτελεστής επαναφέρει το φύλλο που βγήκε κατά λάθος στο σωστό χέρι. Δεν εφαρμόζεται περαιτέρω επανόρθωση.

2. Αν ο εκτελεστής έκανε έξοδο από το λάθος χέρι, όταν ήταν η σειρά του να κάνει έξοδο από το χέρι του ή το χέρι του μορ, και απαιτήθηκε να αποσύρει την έξοδο, σύμφωνα με τον Νόμο 55Α, ο εκτελεστής αποσύρει το φύλλο που βγήκε κατά λάθος. Πρέπει να κάνει έξοδο από το σωστό χέρι.

Γ. Ο Εκτελεστής Μπορεί Να Λάβει Πληροφορίες

Όταν ο εκτελεστής υιοθετεί μια γραμμή εκτέλεσης, που θα μπορούσε να έχει βασιστεί σε πληροφορίες, που έλαβε από την παράβασή του, εφαρμόζεται ο Νόμος 16.


A. Declarer’s Lead Accepted

If declarer has led out of turn from his or dummy’s hand then either defender may accept the lead as provided in Law 53 or require its retraction (after misinformation, see Law 47E1). If the defenders choose differently then the option expressed by the player next in turn to the irregular lead shall prevail.

B. Declarer Required to Retract Lead

1. If declarer has led from his or dummy’s hand when it was a defender’s turn to lead, and has been required to retract such lead per Law 55A, declarer restores the card led in error to the proper hand. No further rectification applies.

2. If declarer has led from the wrong hand when it was his turn to lead from his hand or dummy’s, and has been required to retract the lead per Law 55A, he withdraws the card led in error. He must lead from the correct hand.

C. Declarer Might Obtain Information

When declarer adopts a line of play that could have been based on information obtained through his infraction, Law 16 applies.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_55.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:22
  • από pournaras