Α. Λόγω Επανόρθωσης

Ένα φύλλο που έχει παιχτεί μπορεί να αποσυρθεί, όταν απαιτείται λόγω επανόρθωσης, έπειτα από ανωμαλία (αλλά ένα φύλλο αμυνόμενου που αποσύρθηκε, μπορεί να γίνει τιμωρημένο φύλλο, βλέπε Νόμο 49).

Β. Για Διόρθωση Παράνομου Παιξίματος

Ένα παιγμένο φύλλο μπορεί να αποσυρθεί, για να διορθωθεί ένα παράνομο παίξιμο (για τους αμυνόμενους, εκτός από τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο, βλέπε Νόμο 49 - τιμωρημένο φύλλο). Για ταυτόχρονο παίξιμο, βλέπε Νόμο 58.

Γ. Για Αλλαγή Ακούσιου Προσδιορισμού

Ένα παιγμένο φύλλο μπορεί να αποσυρθεί και να επιστραφεί στη θέση του, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, έπειτα από αλλαγή προσδιορισμού, όπως επιτρέπεται από τον Νόμο 45Γ4(β).

Δ. Έπειτα Από Αλλαγή Παιξίματος Αντιπάλου

Έπειτα από αλλαγή παιξίματος ενός αντιπάλου, ένα παιγμένο φύλλο μπορεί να αποσυρθεί και να επιστραφεί στη θέση του, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, και να αντικατασταθεί από άλλο φύλλο (μπορεί να εφαρμοστούν οι Νόμοι 16Γ και 62Γ2.)

Ε. Αλλαγή Παιξίματος Που Βασίστηκε Σε Λανθασμένη Πληροφόρηση

1. Μία έξοδος εκτός σειράς (ή το παίξιμο ενός φύλλου) αποσύρεται, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, αν ο παίκτης έλαβε λανθασμένη πληροφορία από αντίπαλο, ότι ήταν η σειρά του να βγει ή να παίξει (βλέπε Νόμο 16Γ). Στις περιπτώσεις αυτές, η έξοδος ή το παίξιμο δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τον ΑΣΑ του και δεν εφαρμόζεται ο Νόμος 63Α1.

2. (α) Ένας παίκτης μπορεί να αποσύρει το φύλλο που έχει παίξει, λόγω λανθασμένης εξήγησης μιας δήλωσης ή ενός παιξίματος αντιπάλου και προτού διορθωθεί η εξήγηση, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, αλλά μόνον εφόσον δεν έχει παιχτεί άλλο φύλλο στη συνέχεια (βλέπε Νόμο 16Γ). Η αντάμ δεν μπορεί να ανακληθεί εάν έχει φανεί οποιοδήποτε φύλλο του μορ.

(β) Όταν είναι πλέον πολύ αργά να διορθωθεί ένα παίξιμο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α), ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.

ΣΤ. Άλλη Απόσυρση

1. Ένα φύλλο μπορεί να αποσυρθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 53Β.

2. Εκτός από αυτά που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, όταν παιχτεί ένα φύλλο, δεν μπορεί να αποσυρθεί.


A. In Course of Rectification

A card once played may be withdrawn when required by rectification following an irregularity (but a defender’s withdrawn card may become a penalty card, see Law 49).

B. To Correct an Illegal Play

A played card may be withdrawn to correct an illegal play (for defenders, except as this Law provides, see Law 49 - penalty card). For simultaneous play see Law 58.

C. To Change an Unintended Designation

A played card may be withdrawn and returned to the hand without further rectification after a change of designation permitted by Law 45C4(b).

D. Following Opponent’s Change of Play

After an opponent’s change of play a played card may be withdrawn and returned to the hand without further rectification and another card may be substituted. (Laws 16C and 62C2 may apply.)

E. Change of Play Based on Misinformation

1. A lead out of turn (or play of a card) is retracted without further rectification if the player was mistakenly informed by an opponent that it was his turn to lead or play (see Law 16C). A lead or play may not be accepted by his LHO in these circumstances and Law 63A1 does not apply.

2. (a) A player may retract the card he has played because of a mistaken explanation of an opponent’s call or play and before a corrected explanation, without further rectification, but only if no card was subsequently played (see Law 16C). An opening lead may not be retracted after dummy has faced any card.

(b) When it is too late to correct a play under (a) the Director may award an adjusted score.

F. Other Retraction

1. A card may be withdrawn as Law 53B provides.

2. Except as this Law specifies, a card once played may not be withdrawn.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_47.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:53
  • από pournaras