ΝΟΜΟΣ 52 – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΞΟΔΟΥ Ή ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Α. Αμυνόμενος Παραλείπει Να Παίξει Τιμωρημένο Φύλλο

Όταν ένας αμυνόμενος παραλείψει να κάνει έξοδο ή να παίξει ένα τιμωρημένο φύλλο, όπως απαιτείται από τον Νόμο 50 ή τον Νόμο 51, δεν μπορεί, με πρωτοβουλία του, να αποσύρει οποιοδήποτε άλλο φύλλο έχει παίξει.

B. Αμυνόμενος Παίζει Άλλο Φύλλο

1. (α) Αν ένας αμυνόμενος κάνει έξοδο ή παίξει ένα άλλο φύλλο, όταν απαιτείται από τους κανονισμούς να παίξει ένα τιμωρημένο φύλλο, ο εκτελεστής μπορεί να δεχθεί μια τέτοια έξοδο ή παίξιμο.

(β) Ο εκτελεστής πρέπει να δεχθεί μία τέτοια έξοδο ή παίξιμο, αν στη συνέχεια έπαιξε από το χέρι του ή από τον μορ.

(γ) Αν το παιγμένο φύλλο γίνει δεκτό, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) ή (β), το τιμωρημένο φύλλο που δεν παίχτηκε παραμένει τιμωρημένο φύλλο.

2. Αν ο εκτελεστής δεν δεχτεί το φύλλο που παίχτηκε ή χρησιμοποιήθηκε για έξοδο παράνομα, ο αμυνόμενος πρέπει να αντικαταστήσει το φύλλο που παίχτηκε ή χρησιμοποιήθηκε για έξοδο παράνομα με το τιμωρημένο φύλλο. Κάθε φύλλο που παίχτηκε ή χρησιμοποιήθηκε παράνομα για έξοδο από τον αμυνόμενο, κατά τη διάρκεια της ανωμαλίας, γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο.


A. Defender Fails to Play Penalty Card

When a defender fails to lead or play a penalty card as required by Law 50 or Law 51, he may not, on his own initiative, withdraw any other card he has played.

B. Defender Plays Another Card

1. (a) If a defender has led or played another card when required by law to play a penalty card, declarer may accept such lead or play.

(b) Declarer must accept such lead or play if he has thereafter played from his own hand or dummy.

© If the played card is accepted under either (a) or (b) any unplayed penalty card remains a penalty card.

2. If declarer does not accept the card illegally played or led the defender must substitute the penalty card for the card illegally played or led. Every card illegally led or played by the defender in the course of committing the irregularity becomes a major penalty card.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_52.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 17:02
  • από pournaras