Α. Η Ρενόνς Πρέπει Να Διορθωθεί

Ένας παίκτης πρέπει να διορθώσει ρενόνς του, αν επιστηθεί η προσοχή στην ανωμαλία, πριν την οριστικοποίησή της.

Β. Διόρθωση Μίας Ρενόνς

Για να διορθώσει μία ρενόνς, ο υπαίτιος αποσύρει το φύλλο που έπαιξε και το αντικαθιστά με ένα νόμιμο φύλλο.

1. Ένα φύλλο, που αποσύρθηκε με αυτό το τρόπο, γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο (Νόμος 50), αν παίχτηκε από κλειστό χέρι αμυνόμενου.

2. Το φύλλο μπορεί να αντικατασταθεί, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση, αν παίχτηκε από το χέρι του εκτελεστή [σύμφωνα με τον Νόμο 43B2(β)] ή από το χέρι του μορ, ή, αν ήταν ανοικτό φύλλο ενός αμυνόμενου.

Γ. Φύλλα Που Παίχτηκαν Στη Συνέχεια

1. Κάθε μέλος του αναίτιου άξονα μπορεί να αποσύρει και να επαναφέρει στο χέρι του οποιοδήποτε φύλλο έπαιξε, έπειτα από τη ρενόνς, αλλά προτού επιστηθεί η προσοχή σε αυτήν (βλέπε Νόμο 16Γ).

2. Αφού ένα μέλος του αναίτιου άξονα αποσύρει φύλλο κατ' αυτόν τον τρόπο, ο επόμενος στη σειρά παίκτης του υπαίτιου άξονα μπορεί να αποσύρει το παιγμένο φύλλο του, το οποίο γίνεται τιμωρημένο φύλλο, αν ο παίκτης είναι ένας αμυνόμενος (βλέπε Νόμο 16Γ).

3. Αν και οι δύο άξονες κάνουν ρενόνς στην ίδια λεβέ και μόνο ένας άξονας έχει παίξει στην επόμενη λεβέ, τότε και οι δύο ρενόνς πρέπει να διορθωθούν (βλέπε Νόμο 16Γ2). Κάθε φύλλο που αποσύρθηκε από τον άξονα της άμυνας γίνεται τιμωρημένο φύλλο.

Δ. Ρενόνς Στη Δωδέκατη Λεβέ

1. Στη δωδέκατη λεβέ, μία ρενόνς, ακόμα κι αν έχει οριστικοποιηθεί, πρέπει να διορθωθεί, αν ανακαλυφθεί πριν επιστραφούν και τα τέσσερα χέρια στη θήκη.

2. Αν ένας αμυνόμενος κάνει ρενόνς στη δωδέκατη λεβέ, πριν παίξει ο συμπαίκτης του στη λεβέ, εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ.


A. Revoke Must Be Corrected

A player must correct his revoke if attention is drawn to the irregularity before it becomes established.

B. Correcting a Revoke

To correct a revoke the offender withdraws the card he played and substitutes a legal card.

1. A card so withdrawn becomes a major penalty card (Law 50) if it was played from a defender’s unfaced hand.

2. The card may be replaced without further rectification if it was played from declarer’s [subject to Law 43B2(b)] or dummy’s hand, or if it was a defender’s faced card.

C. Subsequent Cards Played

1. Each member of the non-offending side may withdraw and return to his hand any card he may have played after the revoke but before attention was drawn to it (see Law 16C).

2. After a non-offender so withdraws a card, the player of the offending side next in rotation may withdraw his played card, which becomes a penalty card if the player is a defender (see Law 16C).

3. If both sides revoke on the same trick and only one side has played to the subsequent trick, then both revokes must be corrected (see Law 16C2). Every card withdrawn by the defending side becomes a penalty card.

D. Revoke on Trick Twelve

1. On the twelfth trick, a revoke, even if established, must be corrected if discovered before all four hands have been returned to the board.

2. If a defender revokes on the twelfth trick before his partner’s turn to play to the trick, Law 16C applies.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_62.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 11:54
  • από pournaras