law_16

1. Ένας παίκτης μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες στις αγορές ή την εκτέλεση εφόσον:

(α) προέρχονται από τις νόμιμες δηλώσεις και τα παιξίματα στην τρέχουσα διανομή (συμπερι­λαμ­βα­νομένων παράνομων δηλώσεων και παιξιμά­των που έγιναν αποδεκτά) και δεν επηρεάζονται από αθέμιτες πληροφορίες προερ­χόμενες από άλλη πηγή, ή

(β) πρόκειται για θεμιτές πληροφορίες από ενέργεια που έχει ανακληθεί (βλέπε παράγραφο Γ), ή

(γ) πρόκειται για πληροφορίες που ορίζονται σε οποιονδήποτε Νόμο ή κανονισμό ως θεμιτές ή, όταν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, προκύ­πτουν από τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπο­νται σε αυτούς τους νόμους και τους κανονισμούς (βλέπε όμως την παράγραφο B1 παρακάτω), ή

(δ) πρόκειται για πληροφορίες που κατείχε ο παίκτης, πριν σηκώσει τα φύλλα από τη θήκη (Νόμος 7B) και ο Κώδικας δεν εμποδίζει τη χρήση τους.

2. Οι παίκτες μπορούν ακόμη να λάβουν υπόψη τους τη βαθμολογία που εκτιμούν ότι έχουν λάβει, τις ιδιαιτερό­τητες των αντιπάλων τους και οποιαδήποτε τυχόν απαί­τηση των κανονισμών του αγώνα.

1. Όλες οι εξωγενείς πληροφορίες από τον συμπαίκτη, που θα μπορούσαν να προτείνουν μια δήλωση ή ένα παίξιμο είναι αθέμιτες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ερωτήσεις, απαντήσεις σε ερωτήσεις, απροσδόκητες ειδοποιήσεις ή έλλειψη ειδοποίησης, ολοφάνερες καθυ­στερήσεις, ασυνήθης ταχύτητα, ιδιαίτερη έμφαση, τόνος, χειρονομία, κίνηση ή επιτήδευση.

(α) Ένας παίκτης δεν μπορεί να επιλέξει μια δήλωση ή παίξιμο, που προτείνεται ευαπόδεικτα, σε σχέση με κάποιο άλλο, από την αθέμιτη πληροφόρηση, εφόσον η άλλη δήλωση ή το παίξι­μο αποτελούν λογική εναλλακτική.

(β) Η λογική εναλλακτική είναι μια ενέργεια, την οποία ένα σημαντικό ποσοστό παικτών της κλάσης του παίκτη υπό εξέταση, χρησιμο­ποι­ώντας τις μεθόδους του άξονα, θα σκεφτόταν σοβαρά και κάποιοι από αυτούς θα επέλεγαν.

2. Όταν ένας παίκτης θεωρεί ότι ένας αντίπαλος μετέδωσε τέτοια πληροφορία και ότι είναι πιθανό να προκύψει ζημιά, μπορεί να αναγγείλει, εκτός αν αυτό απαγο­ρεύεται από τη Ρυθμιστική Αρχή (η οποία μπορεί να απαιτεί να καλείται ο Διαιτητής), αμέσως ότι επιφυλάσ­σεται να καλέσει τον Διαιτητή αργότερα (οι αντίπαλοι οφείλουν να καλέσουν τον Διαιτητή αμέσως, αν αμφι­σβητούν το γεγονός ότι, ενδεχομένως, μεταδόθηκε αθέ­μιτη πληροφορία). (στην Ελλάδα δεν απαγορεύεται η αναγγελία της ανωμαλίας)

3. Όταν ένας παίκτης έχει ουσιαστικούς λόγους να πιστεύει ότι ένας αντίπαλος, που είχε λογική εναλλακτική, προέβη σε ενέργεια, που υποδείχτηκε από τέτοιου είδους πληρο­φό­ρηση, οφείλει να καλέσει τον Διαιτητή μετά το τέλος της εκτέλεσης1). Ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία (βλέπε Νόμο 12Γ1), αν θεωρεί ότι κάποια παρά­βαση του παρόντος Κώδικα έδωσε πλεονέκτημα στον παραβάτη.

Όταν μια δήλωση ή ένα παίξιμο ανακλήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Κώδικα:

1. Για τον αναίτιο άξονα, όλες οι πληροφορίες που προκύ­πτουν από ενέργεια που ανακλήθηκε είναι θεμι­τές, ανεξάρτητα από το αν την ενέργεια έκανε ο ίδιος ή ο αντί­παλος άξονας.

2. Για τον υπαίτιο άξονα, οι πληροφορίες που προκύπτουν από δική του ανακληθείσα ενέργεια και από ανακλη­θείσες ενέργειες του αναίτιου άξονα είναι αθέμιτες. Ένας παίκτης του υπαίτιου άξονα δεν μπορεί να επιλέξει μια δήλωση ή ένα παίξιμο, που προτείνεται ευαπόδεικτα από την αθέμιτη πληροφόρηση, σε σχέση με κάτι άλλο, αν η άλλη δήλωση ή το παίξιμο αποτελούν λογική εναλλακτική.

3. Ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία (βλέπε Ν12Γ1), αν θεωρεί ότι η παράβαση της παρα­γράφου Γ2 ζημίωσε τον αναίτιο άξονα.

1. Όταν ένας παίκτης δεχτεί κατά λάθος εξωγενή πληροφόρηση, σχετική με διανομή που παίζει ή που πρόκειται να παίξει, όπως κοιτώντας λάθος χέρι, ακού­γοντας δηλώσεις, αποτελέσματα ή σχόλια, βλέπο­ντας φύλλα σε κάποιο άλλο τραπέζι ή βλέποντας ένα φύλλο άλλου παίκτη στο τραπέζι του, πριν αρχίσουν οι αγορές (βλέπε ακόμη Νόμο 13Α), τότε ο Διαιτητής πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως, κατά προτίμηση από τον αποδέκτη της πληροφορίας.

2. Αν ο Διαιτητής θεωρεί ότι η πληροφορία θα επηρεάσει πιθανότατα το κανονικό παίξιμο, μπορεί, πριν γίνει οποιαδήποτε δήλωση:

(α) να αλλάξει τις θέσεις των παικτών στο τραπέζι, αν το είδος του αγώνα και της βαθμολογίας το επι­τρέπουν, ώστε ο παίκτης, που έχει λάβει πληρο­φορία για ένα χέρι, να κρατήσει το χέρι αυτό

(β) αν η μορφή του αγώνα το επιτρέπει, να ζητήσει να ξαναμοιραστεί η διανομή, για τους συγκεκρι­μένους αγωνιζόμενους

(γ) να επιτρέψει να ολοκληρωθεί το παίξιμο της διανομής, παραμένοντας έτοιμος να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, εφόσον κρίνει ότι η εξωγενής πληροφορία επηρέασε το αποτέλεσμα.

(δ) να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία (για αγώνες ομάδων βλέπε Νόμο 86Β).

3. Εφόσον ληφθεί μια τέτοια εξωγενής πληροφορία, αφού γίνει η πρώτη δήλωση στην περίοδο των αγορών και πριν ολο­κληρωθεί το παίξιμο της διανομής, ο Διαιτητής πράττει όπως ορίζεται στην παράγραφο 2(γ) ή 2(δ) παραπάνω.


1. A player may use information in the auction or play if:

(a) it derives from the legal calls and plays of the current board (including illegal calls and plays that are accepted) and is unaffected by unauthorized information from another source; or

(b) it is authorized information from a withdrawn action (see C); or

(c) it is information specified in any law or regulation to be authorized or, when not otherwise specified, arising from the legal procedures authorized in these laws and in regulations (but see B1 following); or

(d) it is information that the player possessed before he took his hand from the board (Law 7B) and the Laws do not preclude his use of this information.

2. Players may also take account of their estimate of their own score, of the traits of their opponents, and any requirement of the tournament regulations.

1. Any extraneous information from partner that might suggest a call or play is unauthorized. This includes remarks, questions, replies to questions, unexpected alerts or failures to alert, unmistakable hesitation, unwonted speed, special emphasis, tone, gesture, movement or mannerism.

(a) A player may not choose a call or play that is demonstrably suggested over another by unauthorized information if the other call or play is a logical alternative.

(b) A logical alternative is an action that a significant proportion of the class of players in question, using the methods of the partnership, would seriously consider, and some might select.

2. When a player considers that an opponent has made such information available and that damage could well result he may announce, unless prohibited by the Regulating Authority (which may require that the Director be called), that he reserves the right to summon the Director later (the opponents should summon the Director immediately if they dispute the fact that unauthorized information might have been conveyed).

3. When a player has substantial reason to believe that an opponent who had a logical alternative has chosen an action suggested by such information, he should summon the Director when play ends2). The Director shall assign an adjusted score (see Law 12C1) if he considers that an infraction of law has resulted in an advantage for the offender.

When a call or play has been withdrawn as these laws provide:

1. For a non-offending side, all information arising from a withdrawn action is authorized, whether the action be its own or its opponents’.

2. For an offending side, information arising from its own withdrawn action and from withdrawn actions of the non-offending side is unauthorized. A player of an offending side may not choose a call or play that is demonstrably suggested over another by unauthorized information if the other call or play is a logical alternative.

3. The Director shall assign an adjusted score (see Law 12C1) if he considers that a violation of C2 has damaged the non-offending side.

1. When a player accidentally receives extraneous information about a board he is playing or has yet to play, as by looking at the wrong hand; by overhearing calls, results or remarks; by seeing cards at another table; or by seeing a card belonging to another player at his own table before the auction begins (see also Law 13A), the Director should be notified forthwith, preferably by the recipient of the information.

2. If the Director considers that the information would likely interfere with normal play he may, before any call has been made:

(a) adjust the players’ positions at the table, if the type of contest and scoring permit, so that the player with information about one hand will hold that hand;

(b) if the form of competition allows of it order the board redealt for those contestants;

(c) allow completion of the play of the board standing ready to award an adjusted score if he judges that the extraneous information affected the result.

(d) award an adjusted score (for team play see Law 86B).

3. If such extraneous information is received after the first call in the auction has been made and before completion of the play of the board the Director proceeds as in 2(c) or 2(d) above.


1)
Δεν αποτελεί παράβαση η κλήση του Διαιτητή νωρίτερα ή αργότερα
2)
It is not an infraction to call the Director earlier or later.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_16.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2023/03/12 16:59
  • από pournaras