Α. Αντικατάσταση Διανομής

Ο Διαιτητής δε θα εξασκήσει την εξουσία, που του παρέχει ο Νόμος 6, για να διατάξει το ανακάτεμα εκ νέου μίας διανομής, όταν το τελικό αποτέλεσμα ενός αγώνα, χωρίς αυτήν τη διανομή, θα μπορούσε να είναι γνωστό σε έναν αγωνιζόμενο. Αντ' αυτού, θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.

Β. Ελήφθη Αποτέλεσμα Στο Άλλο Τραπέζι

1. Ελήφθη Ένα Μόνο Αποτέλεσμα

Σε αγώνες ομάδων, όταν ο Διαιτητής επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία και το αποτέλεσμα στο άλλο τραπέζι, μεταξύ των ίδιων αγωνιζόμενων, είναι φανερά ευνοϊκό για έναν άξονα, ο Διαιτητής θα επιδικάσει κατ' εκτίμηση επανορθωτική βαθμολογία [βλέπε Νόμο 12Γ1(γ), αλλά για πολλαπλές επανορθωτικές βαθμολογήσεις, βλέπε την παράγραφο Β2 παρακάτω.

2. Ελήφθησαν Πολλαπλά Αποτελέσματα Σε Ένα Ή Περισσότερα Τραπέζια1)

Σε αγώνες ομάδων, όταν δύο ή περισσότερα μη-συγκρίσιμα αποτελέσματα έχουν ληφθεί, μεταξύ των ίδιων αγωνιζόμενων, ή όταν ο παρών Κώδικας απαιτεί από τον Διαιτητή να επιδικάσει περισσότερες από μία επανορθωτικές βαθμολογίες:

(α) Αν δεν επρόκειτο για σφάλμα κανενός αγωνιζόμενου, ο Διαιτητής θα ακυρώσει τη διανομή(ες) και θα επιδικάσει μία ή περισσότερες τεχνητές επανορθωτικές βαθμολογίες [βλέπε Νόμο 12Γ2], ή, αν το επιτρέπει ο χρόνος, θα ζητήσει να παιχτούν μία ή περισσότερες διανομές, ως αντικατάσταση (αλλά, βλέπε παράγραφο Α παραπάνω).

(β) Αν επρόκειτο για σφάλμα ενός μόνο αγωνιζόμενου, ο Διαιτητής θα επιδικάσει, για τον αναίτιο άξονα, για κάθε διανομή υπό εξέταση, είτε μία τεχνητή επανορθωτική βαθμολογία μέσου όρου συν [βλέπε Νόμο 12Γ2(β)], ή μία κατ' εκτίμηση επανορθωτική βαθμολογία, όποιο είναι καλύτερο. Ο υπαίτιος άξονας θα λάβει τη συμπληρωματική βαθμολογία αυτής που επιδικάστηκε στον αντίπαλό του.

(γ) Αν επρόκειτο για σφάλμα και των δύο αγωνιζόμενων, ο Διαιτητής θα ακυρώσει τη διανομή(ες) και θα επιδικάσει μία ή περισσότερες τεχνητές επανορθωτικές βαθμολογίες [βλέπε Νόμο 12Γ2].

3. Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να διαφοροποιείται, για περιπτώσεις κατά τις οποίος διανομές έχουν παιχτεί μόνο σε ένα τραπέζι, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων αγωνιζόμενων. Η βαθμολογία που επιδικάζεται, για κάθε τέτοια διανομή, μπορεί να ποικίλει, μέσω κανονισμού, σε σχέση με αυτά που περιγράφονται στην παράγραφο Β2, αλλά, ελλείψει σχετικού κανονισμού, ο Διαιτητής πράττει όπως παραπάνω.


A. Substitute Board

The Director shall not exercise his Law 6 authority to order one board redealt when the final result of a match without that board could be known to a contestant. Instead, he awards an adjusted score.

B. Result Obtained at Other Table

1. Single Result Obtained

In team play when the Director awards an adjusted score and the result at the other table between the same contestants is clearly favourable to one side, the Director shall award an assigned adjusted score [see Law 12C1©, but for multiple adjusted scores see B2 following].

2. Multiple Results Obtained at One or More Tables2)

In team play when two or more non-comparable results have been obtained between the same contestants or when these Laws otherwise require the Director to award more than one adjusted score:

(a) If no contestant was at fault, the Director shall cancel the board(s) and award one or more artificial adjusted scores [see Law 12C2] or, if time permits, play one or more substitute boards (but see A above).

(b) If only one contestant was at fault, the Director shall award to the non-offending side, for each board in question, either an artificial adjusted score of average plus [see Law 12C2(b)] or an assigned adjusted score, whichever is more favourable. The offending side shall receive the complement of the score awarded to their opponents.

(c) If both contestants were at fault, the Director shall cancel the board(s) and award one or more artificial adjusted scores [see Law 12C2].

3. The Regulating Authority may provide differently for circumstances where boards have been played at only one table between the same or multiple contestants. The score awarded for each such board may be varied by regulation from that prescribed in B2, however in the absence of a relevant regulation, the Director proceeds as above.


1)
συμπεριλαμβανομένων αποτελεσμάτων από μία αντικανονική διανομή
2)
including results from a fouled board
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_86.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/02/08 00:05
  • από pournaras