law_06

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, κάθε τράπουλα ανακατεύεται διεξοδικά. Αν το ζητήσει οποιοσδήποτε αντίπαλος, πριν από το μοίρασμα, προηγείται κόψιμο.

Τα φύλλα πρέπει να μοιράζονται κλειστά, ένα προς ένα, σε τέσσερα χέρια με δεκατρία φύλλα το καθένα. Στη συνέχεια κάθε χέρι τοποθετείται κλειστό σε μία από τις τέσσερις θέσεις της θήκης. Δεν θα μοιράζονται δύο συνεχόμενα φύλλα στο ίδιο χέρι. Συνιστάται τα φύλλα να μοιράζονται κυκλικά, δεξιόστροφα.

Ένα τουλάχιστον μέλος από κάθε άξονα πρέπει να παρίσταται στο ανακάτεμα και το μοίρασμα, εκτός αν ο Διαιτητής ορίσει διαφορετικά.

1. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί, πριν αρχίσουν οι αγορές σε μια διανομή, ότι τα φύλλα δεν μοιράστηκαν σωστά, ή ότι κατά τη διάρκεια του ανακατέματος και του μοιράσματος, κάποιος παίκτης θα μπορούσε να έχει δει την όψη ενός φύλλου κάποιου άλλου παίκτη, τότε τα φύλλα ανακατεύονται και μοιράζονται εκ νέου. Κατόπιν, αν κάποιος παίκτης δει κατά λάθος ένα φύλλο, που ανήκει σε άλλον παίκτη, πριν ολοκληρωθεί το παίξιμο της διανομής, εφαρμόζεται ο Νόμος 16Δ (όμως βλέπε Νόμο 24).

2. Εκτός αν ο στόχος του αγώνα είναι να παιχτούν ξανά προηγούμενες διανομές, κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να ισχύει, αν τα φύλλα έχουν μοιραστεί, χωρίς να έχουν ανακατευτεί, από μια ταξινομημένη τράπουλα1) ή αν η διανομή προέρχεται από διαφορετική ημερίδα. (Οι διατάξεις αυτές δεν θα εμποδίζουν διευθετήσεις, όπου αυτό είναι επιθυμητό, για την ανταλλαγή διανομών μεταξύ τραπεζιών.)

3. Ο Διαιτητής μπορεί να απαιτήσει νέο ανακάτεμα και μοίρασμα, για οποιαδήποτε αιτία συμβατή με τους Νόμους (αλλά βλέπε Νόμο 22Β και Νόμο 86Α).

1. Ο Διαιτητής μπορεί να δώσει εντολή να γίνει το ανακάτεμα και το μοίρασμα σε κάθε τραπέζι από τους παίκτες, αμέσως πριν αρχίσει το παίξιμο.

2. Ο Διαιτητής μπορεί να κάνει το ανακάτεμα και το μοίρασμα μόνος του, από πριν.

3. Ο Διαιτητής μπορεί να αναθέσει από πριν το ανακάτεμα και το μοίρασμα στους βοηθούς του ή σε άλλους εντεταλμένους εκπροσώπους.

4. Ο Διαιτητής μπορεί να απαιτήσει κάποια διαφορετική μέθοδο μοιράσματος ή προ-μοιράσματος, ώστε να προκύψουν ίδιες, εντελώς τυχαίες προδιαγραφές, όπως προκύπτει από τις παραπάνω παραγράφους A και B.

Αν απαιτείται από τις συνθήκες του αγώνα, ο Διαιτητής μπορεί να ζητήσει να γίνουν ένα ή περισσότερα ακριβή αντίγραφα κάθε αρχικής διανομής, σύμφωνα με τις οδηγίες του. Όταν δώσει τέτοια οδηγία, δε θα υπάρξει κανονικά νέο μοίρασμα της διανομής (παρόλο που ο Διαιτητής έχει το δικαίωμα να το απαιτήσει).


Before play starts, each pack is thoroughly shuffled. There is a cut if either opponent so requests.

The cards must be dealt face down, one card at a time, into four hands of thirteen cards each; each hand is then placed face down in one of the four pockets of the board. No two adjacent cards from the deck shall be dealt into the same hand. The recommended procedure is that the cards be dealt in rotation, clockwise.

A member of each side should be present during the shuffle and deal unless the Director instructs otherwise.

1. If it is ascertained before the auction first begins on a board that the cards have been incorrectly dealt or that during the shuffle and deal a player could have seen the face of a card belonging to another player there shall be a new shuffle and deal. Thereafter Law 16D applies to the accidental sighting of a card belonging to another player’s hand before completion of the play of the board (but see Law 24).

2. Unless the purpose of the tournament is the replay of past deals no result may stand if the cards are dealt without shuffle from a sorted deck2) or if the deal has been imported from a different session. (These provisions shall not prevent arrangements, where desired, for exchange of boards between tables.)

3. The Director may require a new shuffle and a redeal for any reason compatible with the Laws (but see Law 22B and Law 86A).

1. The Director may instruct that the shuffle and deal be performed at each table immediately before play starts.

2. The Director may himself perform the shuffle and deal in advance.

3. The Director may have his assistants or other appointed agents perform the shuffle and deal in advance.

4. The Director may require a different method of dealing or pre-dealing to produce the same wholly random expectations as from A and B above.

If required by the conditions of play, one or more exact copies of each original deal may be made under the Director’s instructions. When he so instructs there shall normally be no redeal of a board (although the Director has powers to order it).


1)
Μια “ταξινομημένη τράπουλα” μία τράπουλα, που δεν έχει ανακατευτεί, σε σχέση με την προηγούμενη της κατάσταση.
2)
A ‘sorted deck’ is a pack of cards not randomized from its prior condition.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_06.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:26
  • από pournaras