Όταν ο Διαιτητής διαπιστώνει ότι, κατά τη διάρκεια των αγορών, εξαιτίας σφάλματος του ίδιου του παίκτη, ένα ή περισσότερα φύλλα από το χέρι του παίκτη αυτού βρίσκονταν σε θέση, ώστε να μπορούσε να δει την εμπρός όψη ο συμπαίκτης του, ο Διαιτητής θα απαιτήσει κάθε τέτοιο φύλλο να τοποθετηθεί ανοικτό επάνω στο τραπέζι, μέχρι την ολοκλήρωση των αγορών. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από φύλλα που εκτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο είναι θεμιτές για τον αναίτιο άξονα, αλλά αθέμιτες για τον υπαίτιο άξονα (βλέπε τον Νόμο 16Γ).

Α. Μικρό φύλλο που δεν Βγήκε Πρόωρα Κάποιος Παίκτης

Αν πρόκειται για μεμονωμένο φύλλο και όχι ονέρ, που δε βγήκε πρόωρα κάποιος παίκτης, δεν υπάρχει άλλη επανόρθωση (αλλά βλέπε παράγραφο Ε παρακάτω).

Β. Μεμονωμένο Ονέρ ή Φύλλο που Βγήκε Πρόωρα Κάποιος Παίκτης

Αν πρόκειται για μεμονωμένο φύλλο ονέρ ή για οποιοδήποτε φύλλο που βγήκε πρόωρα κάποιος παίκτης, ο συμπαίκτης του υπαίτιου πρέπει να πασάρει την επόμενη φορά που θα είναι η σειρά του να κάνει δήλωση (βλέπε τον Νόμο 72Γ για την περίπτωση που το πάσο ζημιώνει τον αναίτιο άξονα).

Γ. Έκθεση Δύο ή Περισσοτέρων Φύλλων

Αν αποκαλυφθούν δύο ή περισσότερα φύλλα, ο συμπαίκτης του υπαιτίου πρέπει να περάσει πάσο την επόμενη φορά που θα είναι η σειρά του να κάνει δήλωση (βλέπε τον Νόμο 72Γ για την περίπτωση που το πάσο ζημιώνει τον αναίτιο άξονα).

Δ. Ο Άξονας του Εκτελεστή

Αν ο υπαίτιος γίνει εκτελεστής ή μορ, μαζεύει τα φύλλα και τα επιστρέφει στο χέρι του.

Ε. Αμυνόμενοι

Αν μετά την ολοκλήρωση των αγορών ο υπαίτιος πρόκειται να γίνει αμυνόμενος, κάθε τέτοιο φύλλο γίνεται τιμωρημένο φύλλο (βλέπε τους Νόμους 50 και 51).


When the Director determines that during the auction, because of a player’s own error, one or more cards of that player’s hand were in position for the face to be seen by his partner, the Director shall require that every such card be placed face up on the table until the auction ends. Information from cards thus exposed is authorized for the non-offending side but unauthorized for the offending side (see Law 16C).

A. Low Card Not Prematurely Led

If it is a single card below the rank of an honour and not prematurely led, there is no further rectification (but see E following).

B. Single Card of Honour Rank or Card Prematurely Led

If it is a single card of honour rank or is any card prematurely led, offender’s partner must pass when next it is his turn to call (see Law 72C when a pass damages the non-offending side).

C. Two or More Cards Are Exposed

If two or more cards are so exposed offender’s partner must pass when next it is his turn to call (see Law 72C when a pass damages the non-offending side).

D. Declaring side

If the offender becomes declarer or dummy the cards are picked up and returned to the hand.

E. Defenders

If at the conclusion of the auction the offender is to become a defender, every such card becomes a penalty card (see Laws 50 and 51).

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_24.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:53
  • από pournaras