Α. Τήρηση του Κώδικα

Οι παίκτες οφείλουν να παίζουν σε αγώνες του Αγωνιστικού Μπριτζ σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. Ο κύριος στόχος των αγωνιζόμενων είναι να επιτύχουν υψηλότερη βαθμολογία, από τους άλλους αγωνιζόμενους, ενώ συμμορφώνονται με τις νόμιμες διαδικασίες και τα δεοντολογικά πρότυπα, που καθορίζονται στον παρόντα Κώδικα.

Β. Παραβίαση του Κώδικα

1. Ένας παίκτης δεν πρέπει να παραβιάζει σκόπιμα έναν Νόμο, ακόμη και αν υπάρχει προβλεπόμενη επανόρθωση, την οποία είναι διατεθειμένος να δεχτεί.

2. Γενικώς, δεν υπάρχει υποχρέωση να επιστήσει κάποιος την προσοχή σε μία παραβίαση του Νόμου που έκανε ο άξονάς του (αλλά βλέπε Νόμο 20ΣΤ, για λανθασμένη εξήγηση, και βλέπε τους Νόμους 62A και 79A2).

3. Ένας παίκτης δεν μπορεί να αποπειράται να αποκρύψει μία παράβαση, όπως κάνοντας δεύτερη ρενόνς, αποκρύπτοντας φύλλο, που σχετίζεται με ρενόνς, ή ανακατεύοντας πρόωρα τα φύλλα.

Γ. Επίγνωση Πιθανής Ζημιάς

Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι ένας υπαίτιος θα μπορούσε να γνωρίζει, τη που διέπραττε μια ανωμαλία, ότι η ανωμαλία θα μπορούσε να βλάψει τον αναίτιο άξονα, θα ζητήσει να συνεχιστούν οι αγορές και η εκτέλεση (αν δεν έχουν ολοκληρωθεί). Στο τέλος της εκτέλεσης, ο Διαιτητής επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία, αν θεωρεί ότι ο υπαίτιος άξονας απέκτησε ένα πλεονέκτημα, εξαιτίας της ανωμαλίας.


A. Observance of Laws

Duplicate bridge tournaments should be played in strict accordance with the Laws. The chief object is to obtain a higher score than other contestants whilst complying with the lawful procedures and ethical standards set out in these laws.

B. Infraction of Law

1. A player must not infringe a law intentionally, even if there is a prescribed rectification he is willing to accept.

2. In general there is no obligation to draw attention to an infraction of law committed by one’s own side (but see Law 20F for a mistaken explanation and see Laws 62A and 79A2).

3. A player may not attempt to conceal an infraction, as by committing a second revoke, concealing a card involved in a revoke or mixing the cards prematurely.

C. Awareness of Potential Damage

If the Director determines that an offender could have been aware at the time of his irregularity that it could well damage the non-offending side, he shall require the auction and play to continue (if not completed). At the conclusion of play the Director awards an adjusted score if he considers the offending side has gained an advantage through the irregularity.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/02 17:35, 2017/07/02 17:52

ο υπαίτιος άξονας κέρδισε ένα πλεονέκτημα.. μάλλον απέκτησε καλύτερα..

the offending side has gained an advantage

Επίσης πιο σημαντικό, νομίζω ότι στην Γ σε ότι αφορά το 'aware' και το 'awareness', τα αποδίδει καλύτερα η λέξη επίγνωση, παρά η λέξη αντίληψη, που γενικότερα έχει να κάνει περισσότερο με το perception.

Επίσης μικρή λεπτομέρια.. στο 'ότι αυτή θα μπορούσε να βλάψει τον αναίτιο άξονα,' προφανώς μιλάμε για την ανωμαλία, και όχι για την αντίληψη/επίγνωση, αλλά μήπως αντί για η λέξη 'αυτή', επαναλαμβάναμε τη λέξη 'ανωμαλία'; Στο αγγλικό δεν υπάρχει θέμα παρανόησης, γιατί μιλάει για 'his irregularity' και το υποκείμενο είναι πιο σαφές νομίζω, ενώ στο ελληνικό το έχουμε τη 'στιγμή της ανωμαλίας'..

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/02 19:27

οκ

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_72.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:18
  • από pournaras