Α. Συμφωνία Για Τις Κερδισμένες Λεβέ

1. Ο αριθμός των κερδισμένων λεβέ θα συμφωνείται, πριν από την επιστροφή των τεσσάρων χεριών στη θήκη.

2. Ένας παίκτης δεν πρέπει να δέχεται εν γνώσει του είτε βαθμούς, για μία λεβέ, που ο άξονάς του δεν κέρδισε, είτε την παραχώρηση μίας λεβέ, που οι αντίπαλοί του δεν θα μπορούσαν να χάσουν.

Β. Διαφωνία Για Τις Κερδισμένες Λεβέ

Αν προκύψει διαφωνία, πρέπει να κληθεί ο Διαιτητής, τότε:

1. Ο Διαιτητής διαπιστώνει κατά πόσον υπήρξε διεκδίκηση ή παραχώρηση και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζει τον Νόμο 69Β ή τον Νόμο 71.

2. Αν δεν ισχύουν, αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο Β1 παραπάνω, ο Διαιτητής αποφασίζει ποια βαθμολογία θα καταγραφεί.

3. Αν ο Διαιτητής δεν κληθεί, πριν τελειώσει ο γύρος, η βαθμολογία μπορεί να αλλάξει και για τους δύο άξονες, μόνον όταν είναι απόλυτα πεπεισμένος, για το αποτέλεσμα που επετεύχθη στο τραπέζι. Διαφορετικά, οφείλει είτε να επιτρέψει να ισχύει το καταγεγραμμένο αποτέλεσμα, είτε να μειώσει τη βαθμολογία για τον έναν άξονα, χωρίς να την αυξήσει για τον άλλο.

Γ. Λάθος Στη Βαθμολόγηση

1. Ένα λάθος στην καταγραφή ή τον υπολογισμό της συμφωνημένης βαθμολογίας, είτε έχει γίνει από παίκτη είτε από έναν επίσημο, μπορεί να διορθωθεί, μέχρι την εκπνοή της περιόδου(ων), που έχει ορίσει ο Διοργανωτής Αγώνων. Εκτός αν ο Διοργανωτής Αγώνων ορίσει μεγαλύτερη προθεσμία1), αυτή η Περίοδος Διόρθωσης εκπνέει 30 λεπτά, έπειτα από τη διάθεση των επίσημων αποτελεσμάτων για έλεγχο.

2. Υπό την αίρεση του Διοργανωτή Αγώνων, ένα σφάλμα στη βαθμολόγηση μπορεί να διορθωθεί, έπειτα από τη λήξη της Περιόδου Διόρθωσης, αν ο Διαιτητής είναι πεπεισμένος, πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας, ότι η καταγραφή της βαθμολογίας είναι εσφαλμένη.


A. Agreement on Tricks Won

1. The number of tricks won shall be agreed upon before all four hands have been returned to the board. 2. A player must not knowingly accept either the score for a trick that his side did not win or the concession of a trick that his opponents could not lose.

B. Disagreement on Tricks Won

If a disagreement arises, the Director must be called, then:

1. The Director determines whether there has been a claim or concession and, if so, applies Law 69B or Law 71.

2. If B1 above does not apply, the Director rules what score is to be recorded.

3. If the Director is not called before the round ends, the score may be changed for both sides only when he is clearly convinced as to the result obtained at the table. Otherwise he should either allow the recorded score to stand, or decrease the score for one side without increasing it for the other.

C. Error in Score

1. An error in recording or computing the agreed-upon score, whether made by a player or an official, may be corrected until the expiration of the period(s) specified by the Tournament Organizer. Unless the Tournament Organizer specifies a later2) time, this Correction Period expires 30 minutes after the official score has been made available for inspection.

2. Subject to approval by the Tournament Organizer, a scoring error may be corrected after expiry of the Correction Period if the Director is satisfied beyond reasonable doubt that the record is wrong.


1)
Σε περίπτωση που απαιτείται από την ειδική φύση κάποιου αγώνα, μπορεί να οριστεί και μικρότερη προθεσμία.
2)
An earlier time may be specified when required by the special nature of a contest
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_79.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:29
  • από pournaras