Μία παραχώρηση πρέπει να ισχύει, από τη στιγμή που θα γίνει, αλλά, εντός της Περιόδου Διόρθωσης, που ορίζει ο Νόμος 79Γ, ο Διαιτητής θα ακυρώσει την παραχώρηση αν:

Α. Ένας παίκτης παραχώρησε λεβέ που, στην πραγματικότητα, ο άξονάς του είχε ήδη κερδίσει ή

Β. Ένας παίκτης παραχώρησε λεβέ που ο άξονάς του δεν θα μπορούσε να χάσει με οποιοδήποτε κανονικό1) παίξιμο των υπόλοιπων φύλλων.

Η διανομή βαθμολογείται εκ νέου και κάθε τέτοια λεβέ αποδίδεται στον άξονά του.


A concession must stand, once made, except that within the Correction Period established under Law 79C the Director shall cancel a concession:

A. if a player conceded a trick his side had, in fact, won; or

B. if a player has conceded a trick that could not be lost by any normal2) play of the remaining cards.

The board is rescored with such trick awarded to his side.


1)
Για τους σκοπούς των Νόμων 70 και 71, το “κανονικό” περιλαμβάνει το απρόσεκτο ή υποδεέστερο παίξιμο, για την κατηγορία του εν λόγω παίκτη.
2)
For the purposes of Laws 70 and 71, “normal” includes play that would be careless or inferior for the class of player involved.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_71.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:53
  • από koutougkos