law_70

Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με αμφισβητούμενη διεκδίκηση ή παραχώρηση, ο Διαιτητής αποφασίζει για το αποτέλεσμα της διανομής όσο το δυνατό πιο δίκαια και για τους δύο άξονες, αλλά για οποιοδήποτε αμφίβολο σημείο μίας διεκδίκησης θα λαμβάνεται απόφαση εις βάρος του διεκδικητή. Ο Διαιτητής ενεργεί ως ακολούθως.

1. Ο Διαιτητής απαιτεί από το διεκδικητή, να επαναλάβει τη διευκρινιστική δήλωση, που έκανε τη στιγμή της διεκδίκησής του.

2. Στη συνέχεια, ο Διαιτητής ακούει τις αντιρρήσεις των αντιπάλων στη διεκδίκηση (οι παράγοντες όμως που λαμβάνει υπόψη του ο Διαιτητής δεν περιορίζονται μόνο στις αντιρρήσεις των αντιπάλων).

3. Ο Διαιτητής μπορεί να ζητήσει από τους παίκτες να αποθέσουν τα υπόλοιπα φύλλα τους ανοικτά στο τραπέζι.

Όταν υπάρχει ένα ατού σε κάποιο από τα χέρια των αντιπάλων, ο Διαιτητής θα αποδώσει μία ή περισσότερες λεβέ στους αντίπαλους αν:

1. ο διεκδικητής δεν έκανε δήλωση σχετικά με αυτό το ατού και

2. είναι αρκετά πιθανό ο διεκδικητής να μην είχε, τη στιγμή της διεκδίκησής του, επίγνωση ότι παρέμενε ατού σε χέρι αντιπάλου και

3. θα μπορούσε να χάσει λεβέ από αυτό το ατού με οποιοδήποτε κανονικό1) παίξιμο.

1. Ο Διαιτητής δεν θα δεχθεί από τον διεκδικητή οποιονδήποτε αδήλωτο επιτυχή τρόπο παιξίματος, που δεν περιλαμβανόταν στην αρχική διευκρινιστική δήλωσή του, εφόσον υπάρχει ένας εναλλακτικός κανονικός2) τρόπος παιξίματος, που θα ήταν λιγότερο επιτυχής.

2. Ο Διαιτητής δεν δέχεται οποιοδήποτε μέρος της διεκδίκησης αμυνόμενου, το οποίο εξαρτάται από την επιλογή, εκ μέρους του συμπαίκτη του, ενός συγκεκριμένου παιξίματος, μεταξύ εναλλακτικών κανονικών3) παιξιμάτων.

1. Ο Διαιτητής δεν θα δεχθεί από τον διεκδικητή κανέναν αδήλωτο τρόπο παιξίματος, του οποίου η επιτυχία εξαρτάται από το να βρεθεί ο ένας αντίπαλος, αντί του άλλου, με ένα συγκεκριμένο φύλλο, εκτός αν ένας αντίπαλος δεν ακολούθησε το χρώμα αυτού του φύλλου, πριν γίνει η διεκδίκηση, ή θα αδυνατούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια σε αυτό το χρώμα με οποιονδήποτε κανονικό4) τρόπο παιξίματος.

2. Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να καθορίσει μία σειρά (π.χ. “από πάνω προς τα κάτω”), με την οποία ο Διαιτητής θα θεωρήσει ότι παίχτηκε ένα χρώμα, αν αυτό δεν διευκρινίστηκε στη δήλωση της διεκδίκησης (αλλά πάντα σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη απαίτηση αυτού του Νόμου).


In ruling on a contested claim or concession, the Director adjudicates the result of the board as equitably as possible to both sides, but any doubtful point as to a claim shall be resolved against the claimer. The Director proceeds as follows.

1. The Director requires claimer to repeat the clarification statement he made at the time of his claim.

2. Next, the Director hears the opponents’ objections to the claim (but the Director’s considerations are not limited only to the opponents’ objections).

3. The Director may require players to put their remaining cards face up on the table.

When a trump remains in one of the opponents’ hands, the Director shall award a trick or tricks to the opponents if:

1. claimer made no statement about that trump, and

2. it is at all likely that claimer at the time of his claim was unaware that a trump remained in an opponent’s hand, and

3. a trick could be lost to that trump by any normal5) play.

1. The Director shall not accept from claimer any successful line of play not embraced in the original clarification statement if there is an alternative normal6) line of play that would be less successful.

2. The Director does not accept any part of a defender’s claim that depends on his partner selecting a particular play from among alternative normal7) plays.

1. The Director shall not accept from claimer any unstated line of play the success of which depends upon finding one opponent rather than the other with a particular card, unless an opponent failed to follow to the suit of that card before the claim was made, or would subsequently fail to follow to that suit on any normal8) line of play.

2. The Regulating Authority may specify an order (e.g. “from the top down”) in which the Director shall deem a suit played if this was not clarified in the statement of claim (but always subject to any other requirement of this Law).


1) , 2) , 3) , 4)
Για τους σκοπούς των Νόμων 70 και 71, το “κανονικό” περιλαμβάνει το απρόσεκτο ή υποδεέστερο παίξιμο, για την κατηγορία του εν λόγω παίκτη.
5) , 6) , 7) , 8)
For the purposes of Laws 70 and 71, “normal” includes play that would be careless or inferior for the class of player involved.
Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/02 12:17, 2017/07/02 13:34

it is at all likely …

Την έψαχναν πολύ αυτή την έκφραση; Δεν μοιάζει να την έγραψε Άγγλος 8-o Κάτι στραμπουλήξανε..

Το 'αρκετά πιθανό' στη μετάφραση μας δείχνει το πιο σωστό. Αλλιώς θα μπορούσαμε να πάμε στο 'πιθανότερο', αλλά αυτό εξαρτάται από τι θέλουν να πουν οι νομοθέτες!

Εσύ που ήσουν στο σεμινάριο, κατάλαβες ποιος ήτανε ο βαθμός πιθανότητας να έχει ξεχάσει ο εκτελεστής ένα ατού; 10%, 30%, 50% 70%, 90%;

Έρευνα που έκανα για τα likely : Not at all likely, Slightly likely, Moderately likely, Very likely, Completely likely

Υποθέτω όμως ότι οι ποιητές.. θα ήθελαν την αντίθετη σημασία του 'not at all likely', όμως το 'at all likely' δεν χρησιμοποιείται. Σε αυτή τη περίπτωση θα ήταν σωστό αυτό που υπήρχε στην προηγούμενη μετάφραση, δηλαδή το 'οποιαδήποτε πιθανότητα' (10%).

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/02 15:11, 2017/07/02 15:12

Δεν πρόκειται για συγκεκριμένο ποσοστό - είναι “νομικίστικος όρος” όταν ο νομικός θέλει να θολώσει τα νερά, χωρίς να πει κάτι συγκεκριμένο - άλλο παράδειγμα το at all probable. Τοποθετούνται γύρω στο 50-70%

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/02 17:25

Κατάλαβα, τότε το 'αρκετά πιθανό' που έχει χρησιμοποιηθεί είναι το καταλληλότερο.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/27 13:54

unless an opponent failed to follow to the suit of that card before the claim was made, or would subsequently fail to follow to that suit on any normal8) line of play.

δεν ξέρω σε ποιά φάση βρίσκεται η περίοδος διορθώσεων, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά με το 2ο μέρος της συνθήκης.. 'ή δεν θα αδυνατούσε να ακολουθήσει σε αυτό το χρώμα'

μάλλον περισεύει το 'δεν θα' και θα βοηθούσε ενδεχομένως να μπει και η λέξη συνέχεια για το subsequently.

Δηλαδή να γινόταν 'εκτός αν ένας αντίπαλος δεν ακολούθησε το χρώμα αυτού του φύλλου, πριν γίνει η διεκδίκηση, ή αδυνατούσε (δεν μπορούσε) να ακολουθήσει στη συνέχεια σε αυτό το χρώμα'

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/27 15:12

Αφαίρεσα το “δεν” και τώρα είναι μια χαρά. Τελευταία ημέρα διορθώσεων η αυριανή.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_70.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:16
  • από pournaras