σημείωση1)

A. Δεν Έχει Γίνει Δήλωση

Αν κανένας παίκτης με λανθασμένο αριθμό φύλλων δεν έχει κάνει δήλωση τότε:

1. Ο Διαιτητής θα διορθώσει τη διανομή και, αν κανένας παίκτης δεν έχει δει φύλλα άλλου παίκτη, θα απαιτήσει να παιχτεί η διανομή κανονικά.

2. Όταν ο Διαιτητής διαπιστώνει ότι μια ή περισσότερες θέσεις μίας θήκης περιείχαν λανθασμένο αριθμό φύλλων και ένας παίκτης έχει δει ένα ή περισσότερα φύλλα άλλου παίκτη, ο Διαιτητής θα επιτρέψει να παιχτεί και να βαθμολογηθεί η διανομή. Αν στη συνέχεια θεωρήσει ότι η εξωγενής πληροφορία έχει επηρεάσει το αποτέλεσμα της διανομής, ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία [βλέπε τον Νόμο 12Γ1(β)] και μπορεί να επιβάλει ποινή στον υπαίτιο.

Β. Ανακαλύφθηκε Κατά Τη Διάρκεια Των Αγορών Ή Της Εκτέλεσης

Όταν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι το χέρι ενός παίκτη περιείχε αρχικά περισσότερα από 13 φύλλα και το χέρι ενός άλλου παίκτη λιγότερα και ότι παίκτης με λανθασμένο αριθμό φύλλων έχει κάνει δήλωση:

1. Όταν ο Διαιτητής κρίνει ότι η διανομή μπορεί να διορθωθεί και να παιχτεί, τότε η διανομή μπορεί να παιχτεί χωρίς καμία αλλαγή δήλωσης. Μετά το τέλος της εκτέλεσης ο Διαιτητής μπορεί να επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.

2. Διαφορετικά, αν έχει γίνει κάποια δήλωση, από παίκτη που κρατά λανθασμένο αριθμό φύλλων, ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία [βλέπε τον Νόμο 12Γ1(β)] και μπορεί να επιβάλει ποινή στον υπαίτιο.

Γ. Επιπλέον Φύλλο

Αν βρεθεί κάποιο επιπλέον φύλλο, που δεν αποτελεί μέρος της διανομής, αφαιρείται. Οι αγορές και η εκτέλεση συνεχίζονται χωρίς περαιτέρω επανόρθωση. Δεν μπορεί να επιδικαστεί επανορθωτική βαθμολογία, εκτός αν κάποιο τέτοιο φύλλο έχει βρεθεί παιγμένο σε κλειστή λεβέ.

Δ. Η Εκτέλεση Ολοκληρώθηκε

Όταν γίνει η διαπίστωση, μετά το τέλος της εκτέλεσης, ότι το χέρι ενός παίκτη περιείχε αρχικά περισσότερα από 13 φύλλα και το χέρι κάποιου άλλου παίκτη λιγότερα, το αποτέλεσμα ακυρώνεται και επιδικάζεται επανορθωτική βαθμολογία (μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 86Β). Κάθε υπαίτιος υπόκειται σε διαδικαστική ποινή.


σημείωση2)

A. No Call Made

If no player with an incorrect number of cards has made a call, then:

1. The Director shall correct the discrepancy and, if no player has seen another’s card, he shall require that the board be played normally.

2. When the Director determines that one or more pockets of the board contained an incorrect number of cards and a player has seen one or more cards of another player’s hand, the Director allows the board to be played and scored. If he then considers the extraneous information has affected the outcome of the board the Director shall adjust the score [see Law 12C1(b)] and may penalize an offender.

B. Discovered during the Auction or Play

When the Director determines that a player’s hand originally contained more than 13 cards with another player holding fewer, and a player with an incorrect hand has made a call:

1. If the Director judges that the deal can be corrected and played, then the deal may be so played with no change of call. At the end of play the Director may award an adjusted score.

2. Otherwise when a call has been made with an incorrect number of cards, the Director shall award an adjusted score [see Law 12C1(b)] and may penalize an offender.

C. Surplus Card

Any surplus card not part of the deal is removed if found. The auction and play continue without further rectification. No adjusted score may be awarded unless such a card is found to have been played to a quitted trick.

D. Play Completed

When it is determined after play ends that a player’s hand originally contained more than 13 cards with another player holding fewer, the result must be cancelled and an adjusted score awarded (Law 86B may apply). An offending contestant is liable to a procedural penalty.


1)
Αυτός ο Νόμος εφαρμόζεται, όταν βρεθούν ένα ή περισσότερα χέρια, που περιέχουν περισσότερα από 13 φύλλα. Βλέπε Νόμο 14, για περιπτώσεις με ελαττωματική τράπουλα
2)
This Law applies when one or more hands are found to contain more than 13 cards. See Law 14 for cases involving a deficient deck
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_13.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:32
  • από pournaras