Α. Κανονική Μορφή

Μια αγορά ορίζει έναν αριθμό πρόσθετων λεβέ (πέραν των έξι λεβέ), από ένα ως επτά, και ένα είδος συμβολαίου (τα πάσο, κοντρ και σιρκόντρ είναι δηλώσεις αλλά όχι αγορές).

Β. Υπερκάλυψη Αγοράς

Μια αγορά υπερκαλύπτει μια προηγούμενη αγορά, αν ορίζει, είτε τον ίδιο αριθμό πρόσθετων λεβέ σε ένα ανώτερο ιεραρχικά είδος, είτε έναν μεγαλύτερο αριθμό πρόσθετων λεβέ σε οποιοδήποτε είδος.

Γ. Επαρκής Αγορά

Κάθε αγορά, που υπερκαλύπτει την τελευταία αγορά που προηγήθηκε, είναι μια επαρκής αγορά.

Δ. Ανεπαρκής Αγορά

Μια αγορά, που δεν υπερκαλύπτει την τελευταία αγορά που προηγήθηκε, είναι μια ανεπαρκής αγορά. Η ανεπαρκής αγορά αποτελεί παράβαση (βλέπε Νόμο 27 για επανόρθωση).

Ε. Ιεραρχία των Ειδών

Η ιεραρχία των ειδών, σε φθίνουσα σειρά, είναι: χωρίς ατού, πίκες, κούπες, καρά, σπαθιά.

ΣΤ. Διαφορετικές Μέθοδοι

Οι Ρυθμιστικές Αρχές μπορούν να εγκρίνουν διαφορετικές μεθόδους πραγματοποίησης δηλώσεων. (στην Ελλάδα επιτρέπεται η χρήση κουτιών αγορών, όπως επίσης και η χρήση πληκτρολογίου ή οθόνης αφής, όταν πρόκειται για μπριτζ μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής - όλες οι άλλες μέθοδοι αγορών απαιτούν εκ προοιμίου σαφή άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΜ)


A. Proper Form

A bid designates a number of odd tricks (tricks in excess of six), from one to seven, and a denomination. (Pass, double and redouble are calls but not bids.)

B. To Supersede a Bid

A bid supersedes a previous bid if it designates either the same number of odd tricks in a higher-ranking denomination or a greater number of odd tricks in any denomination.

C. Sufficient Bid

A bid that supersedes the last preceding bid is a sufficient bid.

D. Insufficient Bid

A bid that fails to supersede the last preceding bid is an insufficient bid. It is an infraction to make an insufficient bid (see Law 27 for rectification).

E. Rank of the Denominations

The rank of the denominations in descending order is: no trump, spades, hearts, diamonds, clubs.

F. Different Methods

Regulating Authorities may authorize different methods of making calls.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_18.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 15:38
  • από pournaras