Α. Έξοδος Εκτός Σειράς Που Θεωρείται Σωστή

Πριν από τη δέκατη τρίτη λεβέ1), οποιαδήποτε έξοδος εκτός σειράς μπορεί να θεωρηθεί ως σωστή (αλλά βλέπε Νόμο 47Ε1). Γίνεται σωστή έξοδος, αν ο εκτελεστής ή οποιοσδήποτε αμυνόμενος, ανάλογα με την περίπτωση, την αποδεχθεί, κάνοντας σχετική δήλωση, ή αν παίξει ο επόμενος στη σειρά παίκτης, έπειτα από τη λάθος έξοδο (βλέπε όμως την παράγραφο Β). Αν δεν υπάρξει αποδοχή ή παίξιμο, ο Διαιτητής θα ζητήσει να γίνει η έξοδος από το σωστό χέρι (βλέπε τον Νόμο 47B).

Β. Κανονική Έξοδος Έπειτα Από Λάθος Έξοδο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 53Α, αν ήταν η σειρά εξόδου ενός αντιπάλου του παίκτη που έκανε έξοδο εκτός σειράς, ο αντίπαλος αυτός μπορεί να κάνει την κανονική του έξοδο στη λεβέ της παράβασης, χωρίς να θεωρηθεί ότι το φύλλο του παίχτηκε στη λεβέ της λάθος εξόδου. Όταν συμβεί αυτό, ισχύει η κανονική έξοδος και όλα τα φύλλα που παίχτηκαν λανθασμένα σε αυτήν τη λεβέ μπορούν να αποσυρθούν, αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ.

Γ. Λάθος Αμυνόμενος Παίζει Φύλλο Έπειτα Από Λάθος Έξοδο του Εκτελεστή

Αν ο εκτελεστής κάνει έξοδο εκτός σειράς, από το χέρι του ή από τον μορ, και ο αμυνόμενος στα δεξιά της λάθος εξόδου παίξει φύλλο (αλλά βλέπε παράγραφο Β), η έξοδος ισχύει και εφαρμόζεται ο Νόμος 57.


A. Lead Out of Turn Treated as Correct Lead

Prior to the thirteenth trick2), any lead faced out of turn may be treated as a correct lead (but see Law 47E1). It becomes a correct lead if declarer or either defender, as the case may be, accepts it by making a statement to that effect, or if a play is made from the hand next in rotation to the irregular lead (but see B). If there is no such acceptance or play, the Director will require that the lead be made from the correct hand (and see Law 47B).

B. Proper Lead Made Subsequent to Irregular Lead

Subject to Law 53A, if it was properly the turn to lead of an opponent of the player who led out of turn, that opponent may make his proper lead to the trick of the infraction without his card being deemed played to the irregular lead. When this occurs, the proper lead stands and all cards played in error to this trick may be withdrawn, but Law 16C applies.

C. Wrong Defender Plays Card to Declarer’s Irregular Lead

If declarer leads out of turn from either his own hand or from dummy, and the defender to the right of the irregular lead plays a card (but see B), the lead stands and Law 57 applies.


1)
Μία έξοδος εκτός σειράς στη δέκατη τρίτη λεβέ πρέπει να αποσυρθεί.
2)
A lead out of turn at trick thirteen must be retracted.
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_53.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 13:06
  • από pournaras