Α. Πρόωρο Παίξιμο Ή Έξοδος Στην Επόμενη Λεβέ

Όταν ένας αμυνόμενος κάνει έξοδο στην επόμενη λεβέ, πριν παίξει ο συμπαίκτης στην τρέχουσα λεβέ ή παίξει εκτός σειράς, πριν παίξει ο συμπαίκτης του, το φύλλο που βγήκε ή έπαιξε γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο και ο εκτελεστής επιλέγει μία από τις παρακάτω επιλογές. Μπορεί:

1. να απαιτήσει από τον συμπαίκτη του υπαίτιου να παίξει το μεγαλύτερο φύλλο που κρατά στο χρώμα της εξόδου ή

2. να απαιτήσει από τον συμπαίκτη του υπαίτιου να παίξει το μικρότερο φύλλο που κρατά στο χρώμα της εξόδου ή

3. να απαιτήσει από τον συμπαίκτη του υπαίτιου να παίξει φύλλο σε άλλο χρώμα, που καθορίζεται από τον εκτελεστή, ή

4. να απαγορέψει στον συμπαίκτη του υπαίτιου να παίξει φύλλο σε άλλο χρώμα, που καθορίζεται από τον εκτελεστή.

Β. Ο Συμπαίκτης Του Υπαίτιου Δεν Μπορεί Να Συμμορφωθεί Με Την Επανόρθωση

Όταν ο συμπαίκτης του υπαίτιου δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την επανόρθωση, που επέλεξε ο εκτελεστής (βλέπε παράγραφο Α παραπάνω), μπορεί να παίξει οποιοδήποτε φύλλο, σύμφωνα με τον Νόμο 59.

Γ. Έχει Παίξει Ο Εκτελεστής Ή Ο Μορ

1. Ένας αμυνόμενος δεν υπόκειται σε επανόρθωση, για παίξιμο πριν από τον συμπαίκτη του, αν ο εκτελεστής έχει παίξει και από τα δύο χέρια. Όμως ένα φύλλο δεν θεωρείται ότι έχει παιχτεί από τον μορ, μέχρι να δώσει εντολή ο εκτελεστής (ή να υποδείξει με άλλον τρόπο1)) να παιχτεί.

2. Ένας αμυνόμενος δεν υπόκειται σε επανόρθωση αν παίξει πριν από τον συμπαίκτη του, αν ο μορ επέλεξε πρόωρα με τη θέλησή του ένα φύλλο, πριν από τον ΑΣΔ του, ή αν πρότεινε παράνομα να παιχτεί ένα φύλλο.

3. Ένα πρόωρο παίξιμο (όχι έξοδος) από τον εκτελεστή από οποιοδήποτε χέρι είναι παιγμένο φύλλο και, αν είναι νόμιμο, δεν μπορεί να αποσυρθεί.

Δ. Πρόωρο Παίξιμο Στη Σειρά Του ΑΣΔ

Όταν ένας αμυνόμενος προσπαθήσει να παίξει (όχι να κάνει έξοδο) σε μία λεβέ, στη σειρά του ΑΣΔ του, μπορεί να εφαρμοστεί ο Νόμος 16. Αν το φύλλο του μπορεί να παιχτεί νόμιμα στη λεβέ, πρέπει να παιχτεί στην κανονική σειρά του - διαφορετικά γίνεται μεγάλο τιμωρημένο φύλλο.


A. Premature Play or Lead to Next Trick

When a defender leads to the next trick before his partner has played to the current trick, or plays out of turn before his partner has played, the card so led or played becomes a major penalty card, and declarer selects one of the following options. He may:

1. require offender’s partner to play the highest card he holds of the suit led, or

2. require offender’s partner to play the lowest card he holds of the suit led, or

3. require offender’s partner to play a card of another suit specified by declarer, or

4. forbid offender’s partner to play a card of another suit specified by declarer.

B. Offender’s Partner Cannot Comply with Rectification

When offender’s partner is unable to comply with the rectification selected by declarer (see A above) he may play any card, as provided in Law 59.

C. Declarer or Dummy Has Played

1. A defender is not subject to rectification for playing before his partner if declarer has played from both hands. However a card is not considered to be played from dummy until declarer has instructed (or otherwise indicated2)) the play.

2. A defender is not subject to rectification for playing before his partner if dummy has of his own volition prematurely selected a card before his RHO or has illegally suggested that one be played.

3. A premature play (not a lead) by declarer from either hand is a played card and if legal may not be withdrawn.

D. Premature Play at RHO's Turn

When a defender attempts to play (not lead) to a trick at his RHO’s turn, Law 16 may apply. If his card can be legally played to the trick, it must be played at his proper turn: otherwise, it becomes a major penalty card.


1)
μέσω χειρονομίας ή νεύματος
2)
as by a gesture or nod
Μίλτος Κουτούγκος, 2017/06/30 14:14

Γ3: Ένα πρόωρο παίξιμο (όχι έξοδος) από τον εκτελεστή (όχι όμως μια έξοδος) από οποιοδήποτε…

μάλλον το (όχι όμως μια έξοδος) περισσεύει..

Τάκης Πουρναράς, 2017/06/30 14:38

σωστο

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_57.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 17:08
  • από pournaras