Νόμος 9Α3 - Παρεμπόδιση μιας παρατυπίας

Οι νόμοι επιτρέπουν σε οποιονδήποτε παίκτη να προσπαθήσει να αποτρέψει έναν άλλον παίκτη από το να διαπράξει μία παραβίαση ή μία παρατυπία. Άπαξ και η παρατυπία συμβεί, πλέον δεν μπορεί να εμποδιστεί από το να συμβέι. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι όταν ο μορ λέει στον εκτελεστή ότι ξεκίνησε απο το λάθος χέρι. Πριν ο εκτελεστής βγει απο το λάθος χέρι, ο μορ μπορεί να προσπαθήσει να τον αποτρέψει να το κάνει; άπαξ και ο εκτελεστής βγήκε από το λάθος χέρι, αυτή η παρατυπία δεν μπορεί εμποδιστεί. Ο μορ δεν μπορεί να είναι ο πρώτος που θα επισημάνει μία παρατυπία η να καλέσει τον διαιτητή πριν να επιστηθεί νόμιμα προσοχή σε μια παρατυπία από έναν άλλον παίκτη.


Law 9A3 – Prevention of an Irregularity

The Laws allow any player to try to prevent another player from committing an infraction or irregularity. Once an irregularity has occurred, it can no longer be prevented from happening. A common example is dummy stating that declarer has led from the wrong hand. Before declarer leads from the wrong hand, dummy may try to prevent him from doing so; once declarer has done so, this irregularity can no longer be prevented. Dummy cannot be the first to point out an irregularity or to summon the Director before attention has been legally drawn to the irregularity by another player.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • comment_law_09.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2019/01/31 13:14
  • από pournaras