Α. Ταυτόχρονα Παιξίματα Από Δύο Παίκτες

Μια έξοδος ή ένα παίξιμο που έγινε ταυτόχρονα με νόμιμη έξοδο ή παίξιμο άλλου παίκτη, θεωρείται ότι έπεται αυτού.

Β. Ταυτόχρονα Φύλλα Από Ένα Χέρι

Αν ένας παίκτης κάνει έξοδο ή παίξει δύο ή περισσότερα φύλλα ταυτόχρονα:

1. Αν είναι ορατή η όψη μόνο ενός φύλλου, το φύλλο αυτό παίζεται – όλα τα άλλα φύλλα αποσύρονται και δεν υπάρχει περαιτέρω επανόρθωση (βλέπε Νόμο 47ΣΤ).

2. Αν είναι ορατή η όψη περισσότερων από ένα φύλλων, ο υπαίτιος παίκτης υποδεικνύει το φύλλο που προτείνει να παίξει - όταν είναι αμυνόμενος, κάθε άλλο φύλλο που εκτέθηκε γίνεται τιμωρημένο φύλλο (βλέπε Νόμο 50).

3. Αφού ένας υπαίτιος παίκτης αποσύρει φύλλο που αποκαλύφθηκε, ένας αντίπαλος, που έχει παίξει στη συνέχεια φύλλο σε αυτήν τη λεβέ, μπορεί να αποσύρει το φύλλο του και να το αντικαταστήσει, χωρίς περαιτέρω επανόρθωση (αλλά βλέπε Νόμο 16Γ).

4. Αν τα ταυτόχρονα παιξίματα ανακαλυφθούν, αφού έχουν παίξει και οι δύο άξονες στην επόμενη λεβέ, εφαρμόζεται ο Νόμος 67.


A. Simultaneous Plays by Two Players

A lead or play made simultaneously with another player’s legal lead or play is deemed to be subsequent to it.

B. Simultaneous Cards from One Hand

If a player leads or plays two or more cards simultaneously:

1. If the face of only one card is visible, that card is played; all other cards are picked up and there is no further rectification (see Law 47F).

2. If the face of more than one card is visible, the offending player designates the card he proposes to play; when he is a defender, each other card exposed becomes a penalty card (see Law 50).

3. After an offending player withdraws a visible card, an opponent who subsequently played to that trick may withdraw his play and substitute another card without further rectification (but see Law 16C).

4. If the simultaneous play remains undiscovered until both sides have played to the next trick, Law 67 applies.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_58.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 17:09
  • από pournaras