Α. Πριν Παίξουν και οι Δύο Άξονες στην Επόμενη Λεβέ

Όταν ένας παίκτης έχει παραλείψει να παίξει σε μία λεβέ ή έχει παίξει πολλά φύλλα σε μία λεβέ, το λάθος πρέπει να διορθωθεί, αν επιστηθεί η προσοχή στην ανωμαλία, πριν ένας παίκτης από κάθε άξονα παίξει στην επόμενη λεβέ.

1. Για να διορθώσει τη παράλειψη παιξίματος σε μία λεβέ, ο υπαίτιος παρέχει ένα φύλλο, που μπορεί να παίξει νόμιμα.

2. Για να διορθωθεί το παίξιμο πολλών φύλλων σε μία λεβέ, εφαρμόζεται ο Νόμος 45Ε (Παίξιμο Πέμπτου Φύλλου Σε Μία Λεβέ) ή ο Νόμος 58Β (Ταυτόχρονα Φύλλα Από Ένα Χέρι).

Β. Αφού Παίξουν Και Οι Δύο Άξονες Στην Επόμενη Λεβέ

Όταν ο Διαιτητής αποφασίζει ότι υπήρξε ελαττωματική λεβέ (από το γεγονός ότι ένας παίκτης έχει πολύ λίγα ή πάρα πολλά φύλλα στο χέρι του και αντίστοιχα λανθασμένο αριθμό παιγμένων φύλλων) - ενώ έχουν παίξει και οι δύο άξονες στην επόμενη λεβέ - ενεργεί ως εξής:

1. Όταν ο υπαίτιος έχει παραλείψει να παίξει ένα φύλλο στην ελαττωματική λεβέ, ο Διαιτητής θα απαιτήσει από αυτόν να αποκαλύψει αμέσως ένα φύλλο και να το ανοίξει μπροστά του και στη συνέχεια να το τοποθετήσει κατάλληλα ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα του (το φύλλο αυτό δεν επηρεάζει την κατοχή της λεβέ). Αν:

(α) ο υπαίτιος έχει φύλλο του χρώματος της ελαττωματικής λεβέ, υποχρεούται να διαλέξει ένα τέτοιο φύλλο και να το τοποθετήσει ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα του. Θεωρείται ότι έχει κάνει ρενόνς στην ελαττωματική λεβέ και υπόκειται στην απώλεια μίας λεβέ, που μεταφέρεται, σύμφωνα με τον Νόμο 64A2.

(β) ο υπαίτιος δεν έχει φύλλο του χρώματος της ελαττωματικής λεβέ - επιλέγει οποιοδήποτε φύλλο και το τοποθετεί ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα του. Θεωρείται ότι έκανε ρενόνς στην ελαττωματική λεβέ και υπόκειται στην απώλεια μίας λεβέ, που μεταφέρεται, σύμφωνα με τον Νόμο 64A2.

2. (α) Όταν ο υπαίτιος έχει παίξει περισσότερα από ένα φύλλα στην ελαττωματική λεβέ, ο Διαιτητής επιθεωρεί τα παιγμένα φύλλα και απαιτεί από τον υπαίτιο να επαναφέρει στο χέρι του όλα τα πρόσθετα φύλλα1), αφήνοντας ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα αυτό που εκτέθηκε, όταν έπαιξε στην ελαττωματική λεβέ (αν ο Διαιτητής δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει ποιο φύλλο εκτέθηκε, ο υπαίτιος αφήνει το μεγαλύτερο από τα φύλλα, που θα μπορούσε να έχει παίξει νόμιμα στη λεβέ). Η κατοχή της ελαττωματικής λεβέ δεν αλλάζει.

(β) Φύλλο που επαναφέρθηκε θεωρείται ότι ανήκε συνεχώς στο χέρι του υπαίτιου και η παράλειψη παιξίματός του σε προηγούμενη λεβέ μπορεί να αποτελεί ρενόνς.

3. Όταν ο Διαιτητής αποφανθεί ότι ο υπαίτιος έπαιξε ένα φύλλο στη λεβέ, αλλά αυτό το φύλλο δεν τοποθετήθηκε στις προηγούμενες λεβέ, ο Διαιτητής βρίσκει το φύλλο και το τοποθετεί σωστά ανάμεσα στα παιγμένα φύλλα του υπαίτιου. Ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία, αν το ίδιο φύλλο παίχτηκε σε επόμενη λεβέ και είναι πολύ αργά για να διορθωθεί το παράνομο παίξιμο.


A. Before Both Sides Play to Next Trick

When a player has omitted to play to a trick, or has played too many cards to a trick, the error must be rectified if attention is drawn to the irregularity before a player on each side has played to the following trick.

1. To rectify omission to play to a trick, the offender supplies a card he can legally play.

2. To rectify the play of too many cards to a trick, Law 45E (Fifth Card Played to a Trick) or Law 58B (Simultaneous Cards from One Hand) shall be applied.

B. After Both Sides Play to Next Trick

When the Director determines that there has been a defective trick (from the fact that one player has too few or too many cards in his hand, and a correspondingly incorrect number of played cards); both sides having played to the next trick, he proceeds as follows:

1. When the offender has failed to play a card to the defective trick, the Director shall require him forthwith to expose a card face-up in front of him and then place it appropriately among his played cards (this card does not affect ownership of the trick); if

(a) the offender has a card of the suit led to the defective trick; he must choose such a card to place among his played cards. He is deemed to have revoked on the defective trick and is subject to the loss of one trick transferred in accordance with Law 64A2.

(b) the offender has no card of the suit led to the defective trick; he chooses any card to place among his played cards. He is deemed to have revoked on the defective trick and is subject to the loss of one trick transferred in accordance with Law 64A2.

2. (a) When the offender has played more than one card to the defective trick, the Director inspects the played cards and requires the offender to restore to his hand all extra cards2), leaving among the played cards the one faced in playing to the defective trick (if the Director is unable to determine which card was faced, the offender leaves the highest ranking of the cards that he could legally have played to the trick). Ownership of the defective trick does not change.

(b) A restored card is deemed to have belonged continuously to the offender’s hand, and a failure to have played it to an earlier trick may constitute a revoke.

3. When the Director determines that the offender did play a card to the trick, but that card was not placed among the quitted tricks, the Director finds the card and places it correctly among the offender's played cards. The Director shall award an adjusted score if the same card was played to a subsequent trick and it is too late to correct the illegal play.


1)
Ο Διαιτητής πρέπει να αποφύγει, όταν είναι δυνατόν, να εκθέσει παιγμένα φύλλα αμυνόμενου, αλλά αν εκτεθεί ένα πρόσθετο φύλλο που πρόκειται να επαναφερθεί σε χέρι αμυνόμενου, γίνεται τιμωρημένο φύλλο (βλέπε Νόμο 50).
2)
The Director should avoid, when possible, exposing a defender’s played cards, but if an extra card to be restored to a defender’s hand has been exposed, it becomes a penalty card (see Law 50).
Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_67.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:01
  • από pournaras