Εκτός από την κανονική ροή της εκτέλεσης ή την εφαρμογή του Κώδικα (βλέπε για παράδειγμα Νόμο 47Ε), όταν ένα φύλλο αμυνόμενου βρίσκεται σε θέση, στην οποία θα ήταν πιθανό να δει την όψη του ο συμπαίκτης του, ή όταν κάποιος αμυνόμενος ονοματίσει ένα φύλλο, εννοώντας ότι βρίσκεται στο χέρι του, κάθε τέτοιο φύλλο γίνεται τιμωρημένο φύλλο (Νόμος 50) - αλλά βλέπε Νόμο 68, όταν ένας αμυνόμενος έχει κάνει δήλωση, που αφορά ημιτελή λεβέ σε εξέλιξη, και βλέπε Νόμο 68Β2, όταν ο συμπαίκτης αμυνόμενου αντιτίθεται σε μια παραχώρηση.


Except in the normal course of play or application of law (see for example Law 47E), when a defender’s card is in a position in which his partner could possibly see its face, or when a defender names a card as being in his hand, each such card becomes a penalty card (Law 50); but see Law 68 when a defender has made a statement concerning an uncompleted trick currently in progress, and see Law 68B2 when partner objects to a defender’s concession.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_49.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/25 16:55
  • από pournaras