law_68

Προκειμένου μία δήλωση ή ενέργεια να αποτελεί διεκδίκηση ή παραχώρηση λεβέ, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα, πρέπει να αναφέρεται σε λεβέ πέραν της τρέχουσας. Αν η δήλωση ή η ενέργεια αναφέρεται στο κέρδος ή την απώλεια μίας μη ολοκληρωμένης λεβέ εν εξελίξει, η εκτέλεση συνεχίζεται κανονικά - τα φύλλα που εκτέθηκαν ή αποκαλύφθηκαν από έναν αμυνόμενο δεν γίνονται τιμωρημένα φύλλα, αλλά μπορεί να εφαρμοσθούν οι Νόμοι 16 και 57Α.

Οποιαδήποτε δήλωση από τον εκτελεστή ή από έναν αμυνόμενο, που αναφέρει ότι ένας άξονας θα κερδίσει έναν συγκεκριμένο αριθμό λεβέ, αποτελεί διεκδίκηση αυτών των λεβέ. Ένας παίκτης διεκδικεί επίσης, όταν υπονοεί ότι η εκτέλεση θα διακοπεί ή όταν δείχνει τα φύλλα του (εκτός αν σαφώς δεν είχε πρόθεση να διεκδικήσει – για παράδειγμα, αν ο εκτελεστής αποκαλύψει τα φύλλα του, έπειτα από αντάμ εκτός σειράς, εφαρμόζεται ο Νόμος 54 και όχι ο παρών Νόμος).

1. Οποιαδήποτε δήλωση από τον εκτελεστή ή από έναν αμυνόμενο, που αναφέρει ότι ένας άξονας θα χάσει έναν συγκεκριμένο αριθμό λεβέ, αποτελεί παραχώρηση αυτών των λεβέ – η διεκδίκηση κάποιου αριθμού λεβέ αποτελεί παραχώρηση των υπολοίπων, αν υπάρχουν. Ένας παίκτης παραχωρεί όλες τις υπόλοιπες λεβέ όταν εγκαταλείπει το χέρι του.

2. Ανεξάρτητα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β1, αν ένας αμυνόμενος αποπειραθεί να παραχωρήσει μία ή περισσότερες λεβέ και ο συμπαίκτης του διαφωνήσει άμεσα, δεν έχει γίνει διεκδίκηση ή παραχώρηση. Ενδέχεται όμως να υπάρχει αθέμιτη πληροφόρηση, οπότε θα πρέπει να κληθεί αμέσως ο Διαιτητής. Η εκτέλεση συνεχίζεται. Κάθε φύλλο που εκτέθηκε από έναν αμυνόμενο, υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι τιμωρημένο φύλλο, αλλά εφαρμόζεται ο Νόμος 16Γ σχετικά με πληροφόρηση που προέκυψε από την έκθεσή του και οι πληροφορίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον συμπαίκτη του αμυνόμενου που εξέθεσε το φύλλο.

Κάθε διεκδίκηση οφείλει να συνοδεύεται άμεσα από μία σαφή δήλωση, σχετικά με τη γραμμή εκτέλεσης ή άμυνας, την οποία ο διεκδικητής προτείνει, για να κερδίσει τις λεβέ που διεκδικεί, καθώς επίσης και τη σειρά, με την οποία θα παιχτούν τα φύλλα. Ο παίκτης που διεκδικεί ή παραχωρεί, παρουσιάζει το χέρι του.

Έπειτα από οποιαδήποτε διεκδίκηση, η εκτέλεση διακόπτεται.

1. Αν υπάρχει συμφωνία στη διεκδίκηση ή την παραχώρηση, εφαρμόζεται ο Νόμος 69.

2. Αν υπάρχει αμφισβήτηση, από οποιονδήποτε παίκτη (συμπεριλαμβανομένου και του μορ) - είτε

(α) ο Διαιτητής μπορεί να κληθεί άμεσα και δεν πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν την άφιξή του, εφαρμόζεται ο Νόμος 70 ή

(β) έπειτα από αίτημα του άξονα που δεν κάνει διεκδίκηση, ούτε και παραχώρηση, η εκτέλεση μπορεί να συνεχιστεί, υπό την αίρεση των κάτωθι:

(i) και οι τέσσερις παίκτες πρέπει να συμφωνούν, διαφορετικά καλείται ο Διαιτητής, ο οποίος τότε ενεργεί όπως στην παράγραφο (α) παραπάνω.

(ii) η προτέρα διεκδίκηση ή παραχώρηση είναι άκυρη και δεν υπόκειται σε διαιτησιακή απόφαση. Δεν εφαρμόζονται οι Νόμοι 16 και 50 και, η βαθμολογία που στη συνέχεια επετεύχθη θα παραμείνει ως έχει.


For a statement or action to constitute a claim or concession of tricks under these Laws, it must refer to tricks other than one currently in progress. If the statement or action pertains only to the winning or losing of an uncompleted trick currently in progress, play proceeds regularly; cards exposed or revealed by a defender do not become penalty cards, but Laws 16 and 57A may apply.

Any statement by declarer or a defender to the effect that a side will win a specific number of tricks is a claim of those tricks. A player also claims when he suggests that play be curtailed, or when he shows his cards (unless he demonstrably did not intend to claim - for example, if declarer faces his cards after an opening lead out of turn Law 54, not this Law, will apply).

1. Any statement by declarer or a defender to the effect that a side will lose a specific number of tricks is a concession of those tricks; a claim of some number of tricks is a concession of the remainder, if any. A player concedes all the remaining tricks when he abandons his hand.

2. Regardless of B1, if a defender attempts to concede one or more tricks and his partner immediately objects; neither a concession nor a claim has occurred. Unauthorized information may exist, so the Director should be summoned immediately. Play continues. Any card that has been exposed by a defender in these circumstances is not a penalty card but Law 16C applies to information arising from its exposure and the information may not be used by the partner of the defender who has exposed it.

A claim should be accompanied at once by a clear statement of the line of play or defence through which the claimer proposes to win the tricks claimed, including the order in which the cards will be played. The player making the claim or concession faces his hand.

After any claim or concession, play is suspended.

1. If the claim or concession is agreed, Law 69 applies.

2. If it is doubted by any player (dummy included); either

(a) the Director may immediately be summoned and no action should be taken pending his arrival, Law 70 applies; or

(b) upon the request of the non-claiming or non-conceding side, play may continue subject to the following:

(i) all four players must concur; otherwise the Director is summoned, who then proceeds as in (a) above.

(ii) the prior claim or concession is void and not subject to adjudication. Laws 16 and 50 do not apply, and the score subsequently obtained shall stand.

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_68.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/05/29 12:03
  • από pournaras