Αφού δοθεί μία παραπλανητική εξήγηση στους αντιπάλους, οι ευθύνες των παικτών (και του Διαιτητή) είναι οι εξής:

Α. Σφάλμα Που Προκαλεί Αθέμιτη Πληροφόρηση

Ανεξάρτητα από το αν μια εξήγηση είναι ή όχι, μια σωστή δήλωση των συμφωνιών των συμπαικτών, ένας παίκτης, έχοντας ακούσει την εξήγηση του συμπαίκτη του, γνωρίζει ότι η δική του δήλωση έχει παρερμηνευτεί. Αυτή η γνώση αποτελεί αθέμιτη πληροφορία (βλέπε Νόμο 16Α) και ο παίκτης πρέπει να αποφεύγει προσεκτικά να επωφελείται από αυτήν (βλέπε Νόμο 73Γ) - διαφορετικά ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.

Β. Λανθασμένη Εξήγηση

1. Όταν η συμφωνία του ζεύγους είναι διαφορετική από την εξήγηση που δόθηκε, η εξήγηση αποτελεί μια παράβαση του Κώδικα. Όταν η παράβαση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς στον αναίτιο άξονα, ο Διαιτητής θα επιδικάσει επανορθωτική βαθμολογία.

2. Αν ένας παίκτης αντιληφθεί το δικό του λάθος, οφείλει να καλέσει τον Διαιτητή, πριν αποκαλυφθεί η αντάμ (ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, αν ανακαλυφθεί αργότερα) και στη συνέχεια να παρέχει μία διόρθωση. Στον παίκτη, επιτρέπεται επίσης να καλέσει τον Διαιτητή πριν τελειώσουν οι αγορές, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει (βλέπε Νόμο 20ΣΤ4).

3. Ο συμπαίκτης του παίκτη δεν πρέπει να κάνει κάτι, για να διορθώσει τη λανθασμένη εξήγηση, κατά τη διάρκεια των αγορών και, αν στη συνέχεια γίνει αμυνόμενος, οφείλει να καλέσει τον Διαιτητή και να διορθώσει την εξήγηση, μόνο έπειτα από το τέλος της εκτέλεσης. Αν ο συμπαίκτης του παίκτη πρόκειται να γίνει εκτελεστής ή μορ, οφείλει, έπειτα από το τελικό πάσο, να καλέσει τον Διαιτητή και στη συνέχεια μια παρέχει μία διόρθωση.

Γ. Λανθασμένη Δήλωση

Όταν η συμφωνία του ζεύγους έχει εξηγηθεί σωστά, και για λάθος δήλωση και όχι λάθος εξήγηση, δεν υπάρχει παράβαση. Η εξήγηση δεν πρέπει να διορθωθεί (ούτε πρέπει να ειδοποιηθεί ο Διαιτητής) αμέσως και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να γίνει αυτό στη συνέχεια. Ανεξάρτητα από τη ζημία, το αποτέλεσμα ισχύει [αλλά βλέπε Νόμο 21B1(b)].

Δ. Η Απόφαση Του Διαιτητή

1. Οι παίκτες αναμένεται να γνωστοποιούν με ακρίβεια τις συμφωνίες του ζεύγους (βλέπε Νόμο 20ΣΤ1) - παράλειψη να γίνει αυτό συνιστά Λανθασμένη Πληροφόρηση.

2. Αποτελεί προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας συμπαικτών, είναι να κατέχουν και οι δύο παίκτες κοινή αμοιβαία συνεννόηση και αποτελεί παράβαση η περιγραφή μίας συμφωνίας, για την οποία δεν υπάρχει η κοινή αμοιβαία συνεννόηση. Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι η παραπλανητική εξήγηση δεν βασίστηκε σε συμφωνία συμπαικτών, εφαρμόζει τον Νόμο 21Β.

3. Όταν υπάρχει παράβαση (σύμφωνα με την παράγραφο Β1 ή Δ2) και υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ως προς τη συμφωνημένη έννοια μίας δήλωσης, ο Διαιτητής επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία, με βάση το πιθανό αποτέλεσμα, που θα είχε επιτευχθεί, αν οι αντίπαλοι είχαν λάβει τη σωστή εξήγηση έγκαιρα. Αν ο Διαιτητής διαπιστώσει ότι η δήλωση δεν έχει συμφωνημένη έννοια, επιδικάζει επανορθωτική βαθμολογία, με βάση το πιθανό αποτέλεσμα, που θα είχε επιτευχθεί, αν οι αντίπαλοι το γνώριζαν.


After a misleading explanation has been given to opponents the responsibilities of the players (and the Director) are as follows:

A. Mistake Causing Unauthorized Information

Irrespective of whether or not an explanation is a correct statement of partnership agreement, a player, having heard his partner’s explanation, knows that his own call has been misinterpreted. This knowledge is unauthorized information (see Law 16A) and the player must carefully avoid taking any advantage from it (see Law 73C); otherwise the Director shall award an adjusted score.

B. Mistaken Explanation

1. When the partnership agreement is different from the explanation given, the explanation is an infraction of Law. When this infraction results in damage to the non-offending side, the Director shall award an adjusted score.

2. If a player becomes aware of his own mistake, he must summon the Director before the opening lead is faced (or during the play, if discovered later), and then provide a correction. The player is also permitted to call the Director before the auction ends, but he is under no obligation to do so (see Law 20F4).

3. The player’s partner must do nothing to correct the mistaken explanation while the auction continues and if he subsequently becomes a defender, he must call the Director and correct the explanation only after play ends. If the player’s partner is to be declarer or dummy, he must, after the final pass, call the Director and then provide a correction.

C. Mistaken Call

When the partnership agreement has been explained correctly, the mistake being the call made and not the explanation, there is no infraction. The explanation must not be corrected (nor must the Director be notified) immediately and there is no obligation to do so subsequently. Regardless of damage, the result stands [but see Law 21B1(b)].

D. Director’s Determination

1. Players are expected to disclose their partnership agreements accurately (see Law 20F1); failure to do so constitutes Misinformation.

2. It is a condition of any partnership agreement that both players possess the same mutual understanding, and it is an infraction to describe an agreement where the same mutual understanding does not exist. If the Director determines that the misleading explanation was not based upon a partnership agreement, he applies Law 21B.

3. When there is an infraction (as per B1 or D2) and sufficient evidence exists as to the agreed meaning of the call, the Director awards an adjusted score based upon the likely outcome had the opponents received the correct explanation in a timely manner. If the Director determines that the call has no agreed meaning, he awards an adjusted score based upon the likely outcome had the opponents been so informed.

Μίλτος Κουτούγκος, 2017/07/03 15:10

'Η εξήγηση δεν οφείλει να διορθωθεί (ούτε οφείλει να ειδοποιηθεί ο Διαιτητής)

The explanation must not be corrected (nor must the Director be notified)'

Νομίζω το'οφείλει' δεν ταιριάζει με υποκείμενο την 'εξήγηση', ούτε με το να 'ειδοποιηθεί ο Διαιτητής'. Το πρέπει μια χαρά μου φαίνεται. Άσε που την χρειαζόμαστε, την αυστηρότητα του 'πρέπει'.

Τάκης Πουρναράς, 2017/07/03 15:28

Σωστό (introduction)

Θα μπορούσατε να σχολιάσετε αν είσασταν συνδεδεμένος.
  • law_75.txt
  • Τελευταία τροποποίηση: 2018/11/15 17:13
  • από pournaras